STATUT CARITAS

DIECEZJI ZIELONOGRSKO-GORZOWSKIEJ


ROZDZIA I
CHARAKTER INSTYTUCJI


1. Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej, zwana dalej ?Caritas?, jest instytucj
charytatywn Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej, nawizujc w swojej dziaalnoci
do tradycji Caritas sprzed roku 1950.
2. Caritas suy pomoc Kocioowi diecezjalnemu w wypenianiu posannictwa
chrzecijaskiej dobroczynnoci.
3. Caritas posiada osobowo prawn i dziaa w oparciu o przepisy prawa kocielnego,
odpowiednie przepisy prawa pastwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.
4. Siedzib Caritas jest Zielona Gra. Caritas moe tworzy na terenie wasnej diecezji
oraz caej Polski jednostki organizacyjne suce do realizacji swych celw
statutowych, z zachowaniem przepisw prawa kocielnego.
ROZDZIA II
CELE I ZADANIA CARITAS
5. Celem Caritas jest dziaalno charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb
duchowych i materialnych czowieka, wypywajca z ewangelicznego przykazania
mioci i majca na uwadze godno kadej osoby ludzkiej bez wzgldu na jej
wyznanie, wiatopogld, narodowo, ras i przekonania.
6. Do zada Caritas naley:
a) krzewienie i oywianie mioci miosiernej oraz systematyczna i metodyczna
formacja charytatywna;
b) analiza niekorzystnych zjawisk spoecznych, zakresu ich wystpowania,
wypracowywanie programw zmierzajcych do ich usuwania;
c) prowadzenie dziaalnoci charytatywno-opiekuczej, systematyzowanie jej form
i podejmowanie dziaa na rzecz szerokiego zakresu potrzebujcych,
a w szczeglnoci: rodziny, dzieci, modziey, samotnych matek,
niepenosprawnych, chorych, seniorw, uzalenionych, bezdomnych,
bezrobotnych, ofiar przemocy, winiw, migrantw i uchodcw, ofiar klsk
ywioowych, epidemii i zbrojnych konfliktw;
d) pomoc spoeczna;
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju
wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) dziaalno na rzecz mniejszoci narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) dziaania na rzecz osb niepenosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez pracy
i zagroonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw
kobiet i mczyzn;
k) dziaalno wspomagajca rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci;
l) dziaalno wspomagajca rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych;
m) dziaalno na rzecz rozwoju nauki, edukacji, owiaty i wychowania;
n) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i modziey;
o) kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i tradycji;
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q) dziaalno na rzecz ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej - Statut
r) przeciwdziaanie patologiom spoecznym;
s) upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich,
a take dziaania wspomagajce rozwj demokracji;
t) ratownictwo i ochrona ludnoci;
u) pomoc ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju
i za granic;
v) dziaania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartoci chrzecijaskie oraz
rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami;
w) promocja i organizacja wolontariatu;
x) dziaalnoci wspomagajcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
podmiotw prowadzcych dziaalno w sferze poytku publicznego.
7. Zadania te Caritas realizuje w szczeglnoci poprzez:
a) systematyczn formacj i ksztacenie pracownikw i wolontariuszy,
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miosierdzia i inne formy krzewienia
mioci miosiernej,
c) organizowanie i prowadzenie placwek charytatywno-opiekuczych, owiatowych,
medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych waciwych dla realizacji
zada Caritas,
d) grupy wolontariatu Caritas,
e) prowadzenie akcji promujcych i finansujcych dziaalno charytatywn,
f) rne formy wypoczynku dla dzieci i dorosych, a zwaszcza dla dzieci i modziey
niepenosprawnej, dla dzieci i modziey z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
wielodzietnych, dla dzieci i modziey polonijnej, dla osb starszych.
8. Caritas wsppracuje:
a) z parafiami i innymi kocielnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji,
b) z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji dziaa
charytatywnych oraz w realizacji uchwa podjtych wikszoci gosw podczas
Zgromadzenia Dyrektorw Caritas Diecezjalnych,
c) z organami administracji publicznej,
d) z organizacjami charytatywnymi innych wyzna i religii oraz organizacjami
wieckimi, przy zachowaniu wasnej tosamoci,
e) innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i midzynarodowymi w zakresie
realizacji celw statutowych.
ROZDZIA III
WADZA NADRZDNA
9. Nadrzdn wadz Caritas jest Biskup diecezjalny, ktry:
a) powouje Caritas do istnienia,
b) nadaje jej Statut,
c) dokonuje zmian w Statucie,
d) powouje i odwouje Dyrektora Caritas,
e) udziela ?nihil obstat? na kandydatur Zastpcy Dyrektora Caritas oraz na jego
odwoanie,
f) powouje i odwouje Komisj Nadzorcz dla Caritas,
g) powouje Diecezjaln Rad Caritas,
h) przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,
i) rozwizuje Caritas,
j) decyduje o przeznaczeniu majtku Caritas w przypadku rozwizania,
z uwzgldnieniem przepisw odrbnych.
ROZDZIA IV
ZARZD
10. Zarzd Caritas tworz: Dyrektor Caritas, Zastpcy Dyrektora Caritas i Sekretarz.
11. Dyrektor Caritas:
a) kieruje dziaalnoci Caritas,
2
Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej - Statut
b) reprezentuje jednoosobowo Caritas i wystpuje w jej imieniu zgodnie z przepisami
prawa,
c) przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydatur Zastpcy Dyrektora Caritas
i po uzyskaniu zgody zatwierdza go,
d) powouje i zatrudnia Sekretarza,
e) zatrudnia Zastpcw Dyrektora Caritas, Sekretarza oraz pracownikw Caritas,
f) zwouje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im,
g) zatwierdza program dziaalnoci i preliminarz budetowy Caritas na rok nastpny
oraz sprawozdanie z dziaalnoci i stanu finansw Caritas za rok ubiegy,
h) informuje Biskupa diecezjalnego o biecej dziaalnoci Caritas,
i) powouje do ycia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierownikw,
j) wyraa zgod na podjcie przez terenowe orodki charytatywne samodzielnej,
zgodnej ze Statutem Caritas, dziaalnoci gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej
sprawozdania,
k) zarzdza funduszami Caritas w granicach okrelonych niniejszym Statutem
i budetem,
l) jest upowaniony do nabywania i zbywania wasnoci nieruchomoci i ruchomoci,
pod tytuem odpatnym i darmym, oraz do zarzdu mieniem, z prawem udzielania
penomocnictw w tym zakresie.
12.
1. Do zada Zastpcy Dyrektora Caritas nale w szczeglnoci:
a) wspieranie Dyrektora Caritas we wszystkich dziaaniach wynikajcych z celw
statutowych,
b) zastpowanie Dyrektora Caritas podczas nieobecnoci we wszystkich sprawach
dotyczcych biecego kierowania dziaalnoci Caritas,
c) opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegy
oraz przygotowanie programu dziaalnoci i preliminarza budetu na rok nastpny.
2. W razie wakatu na urzdzie Dyrektora Caritas, Zastpca Dyrektora Caritas peni jego
obowizki do czasu powoania nowego Dyrektora Caritas.
3. Szczegowy zakres obowizkw i uprawnie Zastpcy Dyrektora Caritas okrela
Dyrektor Caritas.
13. Sekretarz jest odpowiedzialny w szczeglnoci za funkcjonowanie biura Caritas.
Szczegowy zakres obowizkw i uprawnie Sekretarza okrela Dyrektor Caritas.
ROZDZIA V
KOMISJA NADZORCZA
14.
1. Komisja Nadzorcza skada si z trzech osb, powoanych zgodnie z 9 f).
2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego skadu Przewodniczcego.
3. Czonkami Komisji Nadzorczej mog by osoby, ktre nie byy skazane
prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej i nie s czonkami organu
zarzdzajcego ani nie pozostaj z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa
lub podlegoci z tytuu zatrudnienia.
15.
1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena dziaalnoci finansowej oraz caoksztatu
stanu i dziaalnoci Caritas i przedstawienie jej wraz z wnioskami Biskupowi
diecezjalnemu do koca kwietnia kadego roku kalendarzowego.
2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem
o dokonanie audytu zewntrznego.
3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
ROZDZIA VI
DIECEZJALNA RADA CARITAS
16. Diecezjaln Rad Caritas powouje Biskup diecezjalny na wniosek Dyrektora Caritas.
17. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora Caritas.
3
Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej - Statut
18. Przewodniczcym Rady jest Dyrektor Caritas.
19. Rada winna si zbiera przynajmniej dwa razy do roku.
20. Szczegowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas okrela regulamin zatwierdzony
przez Dyrektora Caritas.
ROZDZIAL VII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS
21. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi s w szczeglnoci:
a) Parafialne Zespoy Caritas,
b) Okrgi i Oddziay,
c) Szkolne i Akademickie Koa Caritas,
d) Placwki Specjalistyczne,
e) Inne jednostki wspomagajce dziaalno lub struktur Caritas.
22.
1. Parafialnemu Zespoowi Caritas statut nadaje Dyrektor Caritas na podstawie wzoru
statutu zatwierdzonego przez Biskupa diecezjalnego.
2. Struktur i dziaalno jednostek organizacyjnych Caritas okrelaj statuty lub
regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora Caritas.
ROZDZIA VIII
RODKI MATERIALNE
23. Caritas posiada wasne rodki materialne pochodzce:
a) z subwencji lub dotacji,
b) z darowizn, spadkw, zapisw, odpisw podatkowych itp.,
c) z ofiar i zbirek pieninych i w naturze,
d) z nieruchomoci i mienia ruchomego, stanowicego jej wasno oraz z obrotu tym
majtkiem,
e) z funduszw i udziaw pochodzcych z fundacji, spek, zakadw wytwrczych,
usugowych itp.,
f) z innych rde.
24. W dysponowaniu rodkami materialnymi Caritas wypenia wol ofiarodawcw, zgodnie
z przepisem kan. 1267 3 oraz przestrzega przepisw prawa kanonicznego,
w szczeglnoci kan. 1282, 1284 1 i 1290.
25. Zaciganie zobowiza majtkowych, dysponowanie rodkami finansowymi,
zawieranie umw majtkowych wymaga podpisu Dyrektora Caritas. Dyrektor Caritas
moe upowani swojego Zastpc.
26. Zakazuje si:
a) przekazywania majtku Caritas na rzecz czonkw jej organw lub pracownikw
oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich,
w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
b) udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Caritas
w stosunku do czonkw jej organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi
pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi";
c) wykorzystywania majtku Caritas na rzecz czonkw jej organw lub pracownikw
oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba
e to wykorzystanie bezporednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych
uczestnicz czonkowie organw Caritas lub jej pracownicy oraz ich osb bliskich.
4
Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej - Statut
ROZDZIA IX
SYMBOLE I WITA
27. Caritas uywa okrgej pieczci z napisem: ?Caritas Diecezji Zielonogrsko-
Gorzowskiej? oraz symbolu przedstawiajcego czerwony rwnoramienny krzy
z potrjnymi falistymi promieniami, wychodzcymi z kadego wewntrznego kta
midzy ramionami krzya oraz biaymi literami ?Caritas?, wpisanymi w stylizowany
symbol serca.
28. Uroczystoci patronaln Caritas jest druga niedziela wielkanocna, ktra jest
obchodzona jako wito Miosierdzia Boego.
29. Patronk Caritas jest Matka Boa Ciepliwie Suchajca z Rokitna.
ROZDZIA X
PRZEPISY KOCOWE
30. Niniejszy Statut zosta przyjty i zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego w Zielonej
Grze dnia 27 wrzenia 2004 r. i wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Zatwierdzam:
Zielona Gra, 28.09.2004.
Znak: C4-10/04
+Adam Dyczkowski
Biskup Zielonogrsko-Gorzowski
Ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii

ad. II

Okrelenie "Parafialny Zesp Caritas" pokazuje najlepiej jego istot:

Parafialny ? zakorzeniony w parafii, realizuje jej misj, w ktrej zawiera si wyranie dziaalno charytatywna. PZC jest cile zwizany z osob proboszcza, ktry ?pragnc dobrze wypeni funkcj pasterza, (?) powinien stara si pozna wiernych powierzonych jego pieczy. (?) Szczegln trosk otacza biednych, cierpicych, samotnych, wygnacw, oraz przeywajcych szczeglne trudnoci? (kan. 529 1). PZC jest jednym z narzdzi, ktre pomagaj w wypenianiu kanonicznych obowizkw proboszcza.

Zesp ? jest wsplnot we wsplnocie parafialnej, wiadectwem realizacji przykazania mioci Boga i bliniego, ale rwnie miejscem spoecznego zaangaowania spoecznoci lokalnej.

Caritas - PZC dziaa w strukturze Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej, korzysta z jej osobowoci prawnej, posuguje si znakiem i nazw Caritas, moe liczy na wsparcie w wypenianiu podejmowanych zada.

Parafialny Zesp Caritas to grupa wolontariuszy bezporednio zaangaowanych wdziaalno charytatywn w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie ikoordynowanie, w miar moliwoci i rodkw, inicjatyw i zada stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej oraz zada pojawiajcych si wspoecznoci parafialnej. Do zada PZC naley take mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania mioci bliniego i kultywowania parafialnych irodzinnych zwyczajw charytatywnych.

Formalnie PZC uczestniczy w osobowoci prawnej Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej (cho w innych diecezjach spotyka mona inne rozwiazania) i jest podstawow jednostk organizacyjn Caritas.
Praca PZC skupia si gwnie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliniemu bdcemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywicie by tylko pomoc materialn. Niejednokrotnie waniejsze s drobne gesty yczliwoci, obecno przy chorym, rozmowa z samotnym...

PZC staj si coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej dziaalnoci opieraj si nie tylko na ofiarach i nie ograniczj si wycznie do spontanicznych akcji. Wiele z nich ubiega si o dotacje i otrzymuje rodki na swoj dziaalno z urzdw rzdowych i samorzdowych, fundacji, rnych instytucji publicznych. Planuj one swoj dziaalno i poszukuj rozwiza najbardziej potrzebnych dla spoecznoci, w ktrej funkcjonj. Czsto s to rozwizania zwizane z systematyczn dugotrwa pomoc takie, jak wietlice dla dzieci, magazyny pomocy ywnociowej i rzeczowej i inne placwki pomocowe.

PZC s swoistym "przedueniem rk" Caritas diecezjalnej w parafiach.

ad III

Spis dzieci uczesticzcych w zajciach wietlicowych

Do naszej wietlicy nale dzieci i modzie SSPiOP w Sieniawie oraz prawie wszystkie dzieci z oddziau przedszkolego. Dzieci chtnie uczestnicz w spotkaniach i wielokrotnie po lekcjach oczekuj na otwarcie wietlicy. Na t dziatw wietlicowa oczekuj woluntariusze - nauczyciele naszej szkoy oraz rodzice. W tej grupie s rwnie emerytowani nauczyciele, ktrzy wspieraj dzieo wietlicy.<-->

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.004 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.088 seconds, 2.40 MB
Application afterRender: 0.113 seconds, 2.63 MB

Zużycie pamięci

2778376

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603417363' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'sgu5tjcb9pik2i0ppo9m7t6ik0'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'sgu5tjcb9pik2i0ppo9m7t6ik0','1603418263','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 11)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 10
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 01:57:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 01:57:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='10'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 01:57:43' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 01:57:43' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 11 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak