Parafialny Zespół Caritas

STATUT CARITAS

DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

 

 


ROZDZIAŁ I
CHARAKTER INSTYTUCJI


§ 1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zwana dalej „Caritas”, jest instytucją
charytatywną Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, nawiązującą w swojej działalności
do tradycji Caritas sprzed roku 1950.
§ 2. Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa
chrześcijańskiej dobroczynności.
§ 3. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego,
odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.
§ 4. Siedzibą Caritas jest Zielona Góra. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji
oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów
statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CARITAS
§ 5. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb
duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania
miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej
wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
§ 6. Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna
formacja charytatywna;
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania,
wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form
i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących,
a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek,
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych,
bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk
żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
d) pomoc społeczna;
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
n) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
o) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Statut
r) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
t) ratownictwo i ochrona ludności;
u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
v) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
w) promocja i organizacja wolontariatu;
x) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.
§ 7. Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia
miłości miłosiernej,
c) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych,
medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji
zadań Caritas,
d) grupy wolontariatu Caritas,
e) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
f) różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.
§ 8. Caritas współpracuje:
a) z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji,
b) z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań
charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów podczas
Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Diecezjalnych,
c) z organami administracji publicznej,
d) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami
świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości,
e) innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie
realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
WŁADZA NADRZĘDNA
§ 9. Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup diecezjalny, który:
a) powołuje Caritas do istnienia,
b) nadaje jej Statut,
c) dokonuje zmian w Statucie,
d) powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas,
e) udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora Caritas oraz na jego
odwołanie,
f) powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas,
g) powołuje Diecezjalną Radę Caritas,
h) przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,
i) rozwiązuje Caritas,
j) decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD
§ 10. Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor Caritas, Zastępcy Dyrektora Caritas i Sekretarz.
§ 11. Dyrektor Caritas:
a) kieruje działalnością Caritas,
2
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Statut
b) reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami
prawa,
c) przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydaturę Zastępcy Dyrektora Caritas
i po uzyskaniu zgody zatwierdza go,
d) powołuje i zatrudnia Sekretarza,
e) zatrudnia Zastępców Dyrektora Caritas, Sekretarza oraz pracowników Caritas,
f) zwołuje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im,
g) zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny
oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,
h) informuje Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas,
i) powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierowników,
j) wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej,
zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej
sprawozdania,
k) zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem
i budżetem,
l) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności nieruchomości i ruchomości,
pod tytułem odpłatnym i darmym, oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania
pełnomocnictw w tym zakresie.
§ 12.
1. Do zadań Zastępcy Dyrektora Caritas należą w szczególności:
a) wspieranie Dyrektora Caritas we wszystkich działaniach wynikających z celów
statutowych,
b) zastępowanie Dyrektora Caritas podczas nieobecności we wszystkich sprawach
dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas,
c) opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegły
oraz przygotowanie programu działalności i preliminarza budżetu na rok następny.
2. W razie wakatu na urzędzie Dyrektora Caritas, Zastępca Dyrektora Caritas pełni jego
obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora Caritas.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Caritas określa
Dyrektor Caritas.
§ 13. Sekretarz jest odpowiedzialny w szczególności za funkcjonowanie biura Caritas.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza określa Dyrektor Caritas.
ROZDZIAŁ V
KOMISJA NADZORCZA
§ 14.
1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z § 9 f).
2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
3. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu
zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 15.
1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu
stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej wraz z wnioskami Biskupowi
diecezjalnemu do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.
2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem
o dokonanie audytu zewnętrznego.
3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
ROZDZIAŁ VI
DIECEZJALNA RADA CARITAS
§ 16. Diecezjalną Radę Caritas powołuje Biskup diecezjalny na wniosek Dyrektora Caritas.
§ 17. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora Caritas.
3
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Statut
§ 18. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
§ 19. Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.
§ 20. Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony
przez Dyrektora Caritas.
ROZDZIAL VII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS
§ 21. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:
a) Parafialne Zespoły Caritas,
b) Okręgi i Oddziały,
c) Szkolne i Akademickie Koła Caritas,
d) Placówki Specjalistyczne,
e) Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.
§ 22.
1. Parafialnemu Zespołowi Caritas statut nadaje Dyrektor Caritas na podstawie wzoru
statutu zatwierdzonego przez Biskupa diecezjalnego.
2. Strukturę i działalność jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty lub
regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora Caritas.
ROZDZIAŁ VIII
ŚRODKI MATERIALNE
§ 23. Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:
a) z subwencji lub dotacji,
b) z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych itp.,
c) z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,
d) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym
majątkiem,
e) z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych,
usługowych itp.,
f) z innych źródeł.
§ 24. W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie
z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego,
w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.
§ 25. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi,
zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora Caritas. Dyrektor Caritas
może upoważnić swojego Zastępcę.
§ 26. Zakazuje się:
a) przekazywania majątku Caritas na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
b) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas
w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi";
c) wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.
4
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Statut
ROZDZIAŁ IX
SYMBOLE I ŚWIĘTA
§ 27. Caritas używa okrągłej pieczęci z napisem: „Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej” oraz symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż
z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta
między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany
symbol serca.
§ 28. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest
obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.
§ 29. Patronką Caritas jest Matka Boża Ciepliwie Słuchająca z Rokitna.
ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30. Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego w Zielonej
Górze dnia 27 września 2004 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zatwierdzam:
Zielona Góra, 28.09.2004.
Znak: C4-10/04
+Adam Dyczkowski
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii

 

 

 

 

ad. II

 

Określenie "Parafialny Zespół Caritas"  pokazuje najlepiej jego istotę:

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas -  PZC działa w strukturze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Formalnie PZC uczestniczy w osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (choć w innych diecezjach spotykać można inne rozwiazania) i jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas.
Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym...

PZC stają się coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczją się wyłącznie do spontanicznych akcji. Wiele z nich ubiega się o dotacje i otrzymuje środki na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planują one swoją działalność i poszukują rozwiązań najbardziej potrzebnych dla społeczności, w której funkcjonją. Często są to rozwiązania związane z systematyczną długotrwałą pomocą takie, jak świetlice dla dzieci, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej i inne placówki pomocowe.

PZC są swoistym "przedłużeniem rąk" Caritas diecezjalnej w parafiach.

 

 

ad III

 

 

Spis dzieci uczesticzących w zajęciach świetlicowych

Do naszej świetlicy należą dzieci i młodzież SSPiOP w Sieniawie oraz prawie wszystkie dzieci z oddziału przedszkolego. Dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach i wielokrotnie po lekcjach oczekują na otwarcie świetlicy. Na tą dziatwę świetlicowa oczekują woluntariusze - nauczyciele naszej szkoły oraz rodzice. W tej grupie są również emerytowani nauczyciele, którzy wspierają dzieło świetlicy.

 

 

 

 

 <-->

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.065 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.077 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.134 seconds, 5.84 MB
Application afterRender: 0.182 seconds, 6.35 MB

Zużycie pamięci

6673760

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989785' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fh44epsb5ok4t83qlo3g4q2qc3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fh44epsb5ok4t83qlo3g4q2qc3','1512990685','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 11)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 10
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:11:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:11:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='10'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:11:25' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:11:25' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 11 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak