Praca licencjacka o Parafialnym Zespole Caritas wSieniawie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2012 19:57

Praca licencjacka na Uniwersytecie w Zielonej Grze.

/fragmenty/

UNIWERSYTET ZIELONOGRSKI
WYDZIA PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

Kierunek: Pedagogika
Specjalno: Pomoc SpoecznaAleksandra Krasucka

POMOC SPOECZNA NA PRZYKADZIE DZIAALNOCI PARAFIALNEGO ZESPOU CARITAS W SIENIAWIE

Praca licencjacka napisana
pod kierunkiem
dr Ireneusza Nijakiego
Zielona Gra 2011
Spis treci

Wstp 3
Rozdzia I. System pomocy spoecznej 4
1.1 Pojcie i zasady pomocy spoecznej 4
1.2 Cele i zadania pomocy spoecznej 9
1.3 Zakres podmiotowy prawa do pomocy spoecznej 11
1.4 Rodzaje wiadcze z pomocy spoecznej 15
1.5 Organizacja pomocy spoecznej 21
Rozdzia II. Caritas Polska 26
2.1 Pojcie i powstanie Caritas Polska 26
2.2 Struktura organizacyjna Caritas Polska 30
2.3 Projekty i akcje realizowane przez Caritas Polska 33
Rozdzia III. Charakterystyka metodologiczna bada wasnych 40
3.1 Cel bada񠠠 40
3.2 Problemy badawcze 41
3.3 Metody, techniki i narzdzia badawcze 42
3.4 Teren i przebieg bada񠠠 46
Rozdzia IV. Parafialny Zesp Caritas w Sieniawie w wietle bada񠠠 49
4.1 Powstanie i podstawy prawne Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie 49
4.2 Statut Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie 50
4.3 Realizacja zada z zakresu pomocy spoecznej 54
Rozdzia V. Wnioski i propozycje 63
Spis tabel i wykresw 66
Bibliografia 67
Inne 70
Owiadczenie 71
Wstp
Praca na temat ?Pomoc spoeczna na przykadzie dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie? jest rezultatem bada, ktre przeprowadziam na przeomie roku 2010/2011.
O wyborze tematu zadecydowao kilka czynnikw. Pierwszym byo moje osobiste dowiadczenie i zaangaowanie w prac charytatywn. Kolejny to ch ukazania caoksztatu dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie, z wyszczeglnieniem pomocy w przezwycianiu trudnych sytuacji yciowych, osobom, ktre nie s w stanie dokona tego samodzielnie. Nauka Kocioa katolickiego nakazuje organizacjom kocielnym szczegln trosk otacza bliniego, w duchu ewangelicznej mioci.
Ojciec wity Jan Pawe w encyklice ?Sollicitudo rei socjalis? naucza, i w gr wchodzi ?godno osoby ludzkiej, ktrej obrona i rozwj zostay nam powierzone przez Stwrc i ktrej dunikami s mczyni i kobiety w kadym ukadzie dziejowym.?
Praca skada si z piciu rozdziaw. W pierwszej czci przedstawiony jest obowizujcy w Polsce system pomocy spoecznej, jego cele, zadania oraz rzdowy program niwelowania nierwnoci spoecznych.
W drugiej czci zawarta jest prezentacja oglnopolskiej dziaalnoci Caritas, istota jej powstania, cele oraz najwaniejsze akcje.
Trzeci rozdzia zawiera metodologi, jak zastosowaam w pracy. Okreliam w niej cel, problemy badawcze oraz metody, techniki i narzdzia badawcze. W tej czci przedstawiam rwnie teren i przebieg bada.
Rozdzia czwarty obejmuje analiz dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie, w odniesieniu do realizacji zada z zakresu pomocy spoecznej.
W ostatniej, pitej czci przedstawi wasne spostrzeenia i wnioski wynikajce z przeprowadzonych bada.


ROZDZIA I. System pomocy spoecznej w Polsce.

1.1 Pojcie i zasady pomocy spoecznej.
?Pomoc spoeczna jest najstarsz i istotn metod realizacji zabezpieczenia spoecznego. Przechodzc dug ewolucj, wyprzedzia ona znacznie powstanie innych jego technik. Zanim doszo do wyksztacenia wspczesnego pojcia pomocy spoecznej i jej realizacji wielokrotnie zmieniano jej koncepcj i formy dziaalnoci. W cyklu tego rozwoju mona wyrni kilka faz, ktre oddaj zmieniajce si nazwy tej dziaalnoci: dobroczynno publiczna, opieka spoeczna i pomoc spoeczna .?
? Za pocztki dobroczynnoci w Polsce naley uzna regulacje prawne wydane u schyku Rzeczypospolitej w kocu XVIII wieku. Nastpnie w Krlestwie Kongresowym, ju w 1817r. wydano ustaw dotyczc opieki nad ubogimi, a w 1842r. ? szersze przepisy o organizacji opieki i zakadw dobroczynnych, rozbudowane w kolejnych latach. Obowizyway rwnie przepisy zaborcze, a stan regulacji by znaczny. Ciar obowizkw spoczywa na gminach wspieranych dziaalnoci charytatywn Kocioa, gmin ydowskich i dobroczynnoci prywatn.
Po uzyskaniu niepodlegoci wydano w 1923r. ustaw o opiece spoecznej, stanowic kompleksow regulacje odpowiadajc potrzebom i postulatom spoecznym.? Artyku 1 tej ustawy opiek spoeczn nazywa ?zaspokajanie ze rodkw publicznych, niezbdnych potrzeb yciowych tych osb, ktre trwale lub chwilowo nie mog tego uczyni samodzielnie .?
?W 1990 roku wesza w ycie ustawa o pomocy spoecznej, ktra daa wyraz nowym tendencjom i potrzebom. Koncepcja zabezpieczenia spoecznego spowodowaa zmian w podejciu do istoty opieki spoecznej i przeksztacenie jej w pomoc spoeczn , ktrej celem jest aktywne niesienie pomocy wszystkim potrzebujcym, oparte na obowizku solidarnoci caego spoeczestwa .? ?Zastpiono terminologi ?opieki? na ?pomoc?, ktra ?moe by wiadczona we wszystkich przypadkach, w ktrych jednostka nie jest w stanie sama sobie poradzi. Do udzielania pomocy wedug nowej ustawy zobowizano pastwo. Pomoc dotyczy moe sfery materialnej oraz niematerialnej. Jej znaczenie wynika z przyjtego zaoenia, e ma to by forma dopomoenia podopiecznemu w uruchamianiu jego wasnych moliwoci, z ktrych istnienia nie zawsze zdaje sobie spraw. W konsekwencji wpyn ma na rozwinicie umiejtnoci rozwizywania wasnych problemw .?
T. Kuta pomoc spoeczn postrzega jako ?pomoc zbiorowoci dla jednostki, ktra znalaza si w takiej sytuacji, e nie moe wasn prac zaspokoi swoich potrzeb yciowych .?
Wracajc do terminu ?zabezpieczenie spoeczne? naley zauway, i mona analizowa go na dwa sposoby. Pierwszy koncentruje si na dziaaniach podejmowanych dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu ycia danej spoecznoci i obejmuje rne rodzaje ubezpiecze spoecznych, pomoc spoeczn, ochron zdrowia, rehabilitacj, ubezpieczenia osobowe, majtkowe i wiadczenia socjalne.
Jerzy Piotrowski okrela zabezpieczenia spoeczne jako ?caoksztat rodkw i dziaania instytucji publicznych, za pomoc ktrych, spoeczestwo stara si zabezpieczy swych obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem, przed grob niemonoci zaspokojenia podstawowych, spoecznie uznanych za wane potrzeb .?
Wedug Antoniego Rajkiewicza zabezpieczenie spoeczne to ?system wiadcze, do ktrych obywatele maj prawo lub z ktrych maj moliwo korzystania w wypadkach i na warunkach okrelonych odpowiednimi przepisami .? Drugie podejcie do pojcia zabezpieczenia spoecznego oznacza pewn warto, pewien podany stan, ktrego realizacj zapewniaj okrelone czynnoci.
?W opracowanym przez Midzynarodow Organizacj Pracy Wstpie do zabezpieczenia spoecznego proponuje si pod t nazw rozumie rezultat osignity za pomoc caego szeregu kompleksowych i uwieczonych powodzeniem przedsiwzi publicznych, majcych na celu ochron ludnoci (lub jej duych grup) przed niedostatkiem rodkw materialnych, ktry w razie braku takich przedsiwzi, mgby by spowodowany utrat dochodw w razie choroby, bezrobocia, inwalidztwa, staroci lub zgonu, oraz przedsiwzi zapewniajcych dostp do opieki zdrowotnej w razie potrzeby i pomagajcych rodzinom wychowujcym mae dzieci .?
Obecnie w Polsce pojcie pomocy spoecznej definiuje art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej zgodnie, z ktrym pomoc spoeczn okrela si jako ? instytucj polityki spoecznej pastwa, majc na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona, wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci .? Stosownie do rozporzdzenia zamieszczonego w art. 2 ust. 2 powyszego aktu prawnego ? pomoc spoeczn organizuj organy administracji rzdowej (minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, wojewodowie) i samorzdowej (marszakowie wojewdztw, starostowie na poziomie powiatw oraz wjtowie, burmistrzowie, prezydenci miast na poziomie gmin), wsppracujc w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spoecznymi i pozarzdowymi, Kocioem katolickim, innymi kocioami, zwizkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi .?


Rozdzia II. Caritas Polska

2.1 Pojcie Caritas i powstanie Caritas Polska
Istotn rol w realizacji zada z zakresu pomocy spoecznej odgrywaj organizacje pozarzdowe, fundacje i stowarzyszenia. One to skutecznie wspomagaj pastwo w wykonywaniu zada administracji publicznej i samorzdowej zajmujc si ludmi i ich potrzebami. Do tych instytucji zalicza si Caritas jedna z najwikszych organizacji charytatywnych Kocioa rzymsko-katolickiego. Jej zadaniem jest organizowanie i koordynowanie dziaa pomocowych w Polsce i za granic.
Sownik wyrazw obcych podaje, i sowo ?caritas? oznacza ?mio bliniego, podnoszca, wspierajca, akceptujca? . ?Usysze gos ubogich to misja, ktra kieruje dziaalnoci charytatywn i humanitarn Caritas w zakresie potrzeb duchowych i materialnych czowieka, wypywajca z ewangelicznego przykazania mioci i majca na uwadze godno kadej osoby ludzkiej bez wzgldu na jej wyznanie, wiatopogld, narodowo, ras i przekonania .?
Analizujc literatur naukow mona zauway, e ?dziaalno dobroczynna naley do istoty Kocioa i realizowana jest w nim od zarania jego istnienia. Czynienie miosierdzia zgodnie z nakazem Chrystusa stao si istotnym wymiarem ycia kocioa Na przestrzeni wiekw z ewangelicznej inspiracji powstaway w kociele rne inicjatywy zespoowego wspomagania braci w wierze. Przybieray one form zakonw, bractw, czy stowarzysze dobroczynnych? . ?Na przeomie XIX i XX wieku podjto prby ujednolicania oraz cisego scentralizowania tej dziaalnoci ? .W efekcie we Francji, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych zaczy powstawa krajowe centrale koordynujce kocieln dziaalno charytatywn. Potrzeba cilejszej wsppracy midzy centralami krajowymi organizacji Caritas przyczynia si do powoania na Kongresie Eucharystycznym w 1924 r. w Amsterdamie midzynarodowej centrali katolickich organizacji dobroczynnych pod nazw Caritas Catholica? . ?Polsk reprezentowa w niej Zwizek Poznaski w osobach ks. Walentego Dymka i ks. Janiaka .?
? Podczas II wojny wiatowej dziaalno midzynarodowej Caritas zostaa przerwana. W 1951 r. powstaa przy Stolicy Apostolskiej Caritas Internationalis w randze sekretariatu z siedzib w Rzymie. Midzynarodowa Caritas ma swoich przedstawicieli w ONZ. Wchodzi w skad powoanego przez papiea Pawa VI Cor Unum, organu koordynujcego dziaalno spoeczno-charytatywn Kocioa rzymsko-katolickiego. Z 13 czonkowskich organizacji zaoycielskich powikszya si w 1984 r. do 123 organizacji czonkowskich w 120 krajach wiata .?
?W wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego Caritas Internationalis jest midzynarodow organizacj katolick aprobowan przez Stolic Apostolsk. Organizacja ta jednak zachowuje w stosunku do wadz kocielnych daleko idc autonomi dziaania. Zgodnie ze Statutem Caritas Internationalis stanowi konfederacj katolickich organizacji prowadzcych dzieo miosierdzia .?
?Jednym z siedmiu regionw Caritas Internacjonalis jest powstaa w 1971 r. Caritas Europa (Europejskie Stowarzyszenie Katolickie). W jej skad wchodzi 48 organizacji krajowych, ktre pracuj w 44 krajach Europy zwalczajc ubstwo i wykluczenie spoeczne oraz wszystkie inne kwestie dotyczce pomocy bliniemu .?
? Na ziemiach polskich zwizki towarzystw dobroczynnych powstay rwnie na przeomie stuleci: W 1895 we Lwowie powsta Zwizek Katolickich Towarzystw i Zakadw Dobroczynnych, ktry koordynowa prac stowarzysze w. Wincentego a?Paulo oraz innych towarzystw i dzie charytatywnych. W 1907 ks. Stanisaw Adamski wraz z ks. Piotrem Wawrzyniakiem zwoa w Poznaniu zebranie organizacyjne Zwizku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Poznaski Zwizek Caritas wzorujcy si w swej organizacji i formach pracy na niemieckim Caritasverband odegra pioniersk rol w stosunku do inicjatyw, ktre po odrodzeniu Polski zostay podjte we wszystkich diecezjach w Polsce. Na przeomie lat dwudziestych i trzydziestych prawie we wszystkich diecezjach w Polsce zawizay si organizacje Caritas. W 1937 powsta projekt stworzenia centrali diecezjalnych zwizkw. Na przeszkodzie w realizacji tego projektu stana II wojna wiatowa.
?Po zakoczeniu okupacji diecezjalne zwizki Caritas reaktywoway swoj dziaalno. Konferencja Episkopatu Polski majc na uwadze niesienie pomocy ofiarom wojny powoaa w Krakowie central Caritas. Zadaniem jej bya koordynacja pracy diecezjalnych Caritas oraz nawizanie wsppracy z instytucjami za granic. 21 wrzenia 1949 Rada Ministrw wydaa uchwa o upastwowieniu szpitali bdcych wasnoci kocieln. Szpitale zostay nieodpatnie przejte na wasno pastwa. Idc dalej, 25 stycznia 1950 wadze pastwowe ustanowiy nowe, komisaryczne zarzdy we wszystkich siedzibach zwizkw diecezjalnych. Celem specjalnych komisji byo ujawnienie rzekomych naduy finansowych i gospodarczych. Centrala oglnopolskiego zwizku Caritas otrzymaa nowe wadze tzw. zarzd przymusowy. Dziaalno charytatywna Kocioa w Polsce zostaa sprowadzona ponownie do poziomu parafii .?
?Mimo to Koci nie zdystansowa si do dziaalnoci socjalnej, .ktr skierowa na prowadzenie m.in. zakadw dla dzieci nieuleczalnie chorych, a po 1956 roku take dla osb niepenosprawnych, nieuleczalnie oraz psychicznie chorych? . ?W ramach oglnego programu duszpasterstwa Biskupi polscy powoali Komisj Episkopatu ds. Duszpasterstwa Miosierdzia. Zadania krajowej centrali Caritas przej Krajowy sekretariat ds. Miosierdzia. W diecezjach utworzono referaty Duszpasterstwa Charytatywnego .Koci zaprzesta uywania nazwy Caritas, by nie utosamiano jej z dziaalnoci pastwow .?
?Punktem zwrotnym uwaanym za moment faktycznego odrodzenia si zorganizowanego ruchu charytatywnego Kocioa byo ogoszenie 5 wrzenia 1986 roku przez Episkopat Polski Instrukcji o pracy charytatywnej w parafiach .? ?Na bazie tego dokumentu powstaway w parafiach zespoy charytatywne .? Z kolei rok 1989 zaowocowa ?oddolnym odradzaniem si kocielnej Caritas w poszczeglnych diecezjach. W kocu, 10 padziernika 1990r. dziaajc na podstawie prawa kanonicznego oraz na mocy nowej ustawy z dnia 17 maja 1986 r. o stosunku pastwa do Kocioa katolickiego, Episkopat Polski powoa do istnienia na szczeblu krajowym Caritas Polska? . ?Pierwszym dyrektorem Caritas Polska zosta bp Czesaw Domin, ktry odznacza si niepowtarzaln charyzm na niwie charytatywnej? .
?Caritas Polska odwouje si do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada wasn osobowo prawn i dziaa w oparciu o przepisy prawa kocielnego i pastwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji poytku publicznego (nr KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje prac 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce wspierajc je w wykonywaniu ich zada. Wsppracuje na arenie midzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doranej i dugofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a take imigrantom i uchodcom. Caritas udziela rwnie pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmw i nieszcz naturalnych poza granicami Polski. Ponadto Caritas Polska peni rol reprezentatywn, formacyjn, informacyjn i operacyjn.
Pocztki dziaalnoci Caritas w Polsce to gwnie dystrybucja darw materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmienia swoj strategi i zaja si udzielaniem pomocy charytatywnej dziki rodkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzya profesjonalne placwki opiekuczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, orodki rehabilitacyjne, Zakady Pielgnacyjno-Opiekucze, Domy Pomocy Spoecznej, Warsztaty Terapii Zajciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, wietlice dziennego pobytu dla dzieci i osb w podeszym wieku, itp. .?
Szczegowe zadania, jakie realizuje Caritas Polska okrela statut tej organizacji. Wrd nich naley wymieni:
? ?krzewienie i oywienie mioci chrzecijaskiej wobec jednostek i grup spoecznych,
? doksztacanie i formacja osb duchowych i wieckich w tym pracownikw Caritas i wolontariuszy,
? organizowanie i prowadzenie szkole, kursw, konferencji, seminariw ? wspierajcych osoby i grupy spoeczne, w tym bezrobotnych i zagroonych bezrobociem, niepenosprawnych,
? analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej wystpowania, opracowywanie programw i rodkw zaradczych, zmierzajcych do jej minimalizowania,
? organizowanie szeroko rozumianej dziaalnoci charytatywnej i charytatywno-opiekuczej, promocji zatrudnienia i integracji spoeczno ? zawodowej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dziaa na rzecz potrzebujcych, w szczeglnoci rodzin, dzieci, modziey, chorych, seniorw, niepenosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzalenionych, emigrantw i uchodcw, ofiar klsk ywioowych w kraju i za granic oraz epidemii i konfliktw zbrojnych,
? wiadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujcych: osb indywidualnych, rodzin, grup spoecznych oraz rodowisk,
? organizowanie wypoczynku dla dzieci i modziey z rodzin ubogich, zagroonych bied, patologi a take z rodzin polonijnych,
? wspieranie wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey,
? organizowanie pomocy doranej i dugofalowej na terenie Polski i za granic? .
Ten szeroki wachlarz zada pomocowych w praktyce realizowany jest przez tysice wolontariuszy i za pomoc rnorodnych programw, projektw, akcji oraz dziaa na rzecz bliniego w potrzebie.

2.2 Struktura organizacyjna Caritas Polska
Jak ju wspominaam,? Caritas Polska jest instytucj dobroczynn, posiadajc status prawny i cywilny Wobec Caritas diecezjalnych spenia funkcj pomocnicz. Episkopat Polski sprawuje wadz nadrzdn wobec organizacji Caritas. Oznacza to, e decyduje o jej losie i majtku. Powouje zarzd Caritas, Komisj Nadzorcz oraz czonkw Krajowej Rady Caritas., organu opiniodawczego i doradczego. Dyrektor ma szerok wadz wykonawcz, bezporednio kieruje caoksztatem dziaalnoci Caritas oraz reprezentuje j na zewntrz. Powoywany jest na picioletni kadencj z moliwoci przeduenia? . Obecny zarzd tworz: dyrektor ? ks. Marian Subocz, zastpca ? ks. Marcin Brzeziski, sekretarz ? ks. Zbigniew Sobolewski? . ?Posiadajc instytut centralny oraz oglnokrajowy Caritas spenia poszczeglne role:
? koordynacyjn, ktrej celem jest usprawnianie oraz ujednolicanie zada wsplnych podejmowanych przez Caritas poszczeglnych diecezji,
? reprezentacyjn, w ktrym Caritas sprawuje w stosunku do podmiotw znajdujcych si w kraju oraz poza jego granicami,
? operacyjn, polegajc na samodzielnej organizacji pomocy na terenie naszego pastwa, a w szczeglnoci: zbirki ywnociowe i pienine dla osb najbardziej potrzebujcych,
? formacyjn oraz informacyjn - dziaalno ta przejawia si w organizowaniu specjalnych szkole wraz z sympozjami; wykrywanie tych terenw w Polsce, gdzie wystpuje najwiksze ubstwo.
Caritas Polska jest organizacj, ktra dziaa na podstawie samodzielnych jednostek, opartych na organizacjach diecezjalnych. Skada si ona z 44 Caritas poszczeglnych diecezji, ktre maj swoje centrale w najwikszych miastach diecezji. Na skale Polsk instytucj reprezentatywn stanowi Caritas Polska mieszczca si w Warszawie. Caritas diecezjalna posiada central diecezjaln, ktra prowadzi poszczeglne placwki, a take swoim zasigiem obejmuje Caritas parafialne. W niektrych rodowiskach w zwizku z potrzeb prowadzi si rwnie na poziomie pierwszoplanowym, tzw. koa Caritas. Zrzeszaj one osoby niepenosprawne oraz uczniw.
Diecezje maj stolice, ktre rwnoczenie s miejscami central Caritas na stopniu diecezjalnym. Okrgi, w tym rwnie rejony oraz dekanaty dziaaj w nielicznych diecezjach. Caritas diecezji stanowi niezaleny, a take samodzielny podmiot wchodzcy w zakres prawa kocielnego oraz cywilnego. Funkcjonuje na podstawie statutu. Biskup ordynariusz jest jej oficjalnym przedstawicielem.
Centrala Caritas mieszczca si w poszczeglnych stolicach diecezji skada si ona z maej grupy ludzi tj. dyrektora, wicedyrektora oraz sekretarza. Centrala wyposaona jest w biuro, ktre zajmuje si prowadzeniem placwek z zakresu specjalistycznej pomocy. Przy biurach tych dziaaj magazyny rozdajce dary oraz udzielaj one bezpatnych porad.
Zadania jakimi si kieruje centrala Caritas, na stopniu diecezjalnym:
? organizowanie oraz prowadzenie instytucji udzielajcej pomocy;
? niesienie pomocy osobom fizycznym
? powoywanie struktur Caritas parafialnych
? prowadzenie oraz formowanie pracownikw majcych zajmowa si dziaalnoci charytatywn
? organizowanie staych, a take okazjonalnych kampanii majcych finansowa dziaalno dobroczynn.
Caritas parafialna stanowi zasadnicze ogniwo Caritas. Oba te ogniwa: centralny oraz parafialny wspgraj ze sob, doskonale uzupeniajc si. Dziaalno przejawiana na etapie centralnym jest podstaw do realizacji tych zada, ktre przeznaczone s na dziaalno o szerszej skali. Centrala w diecezji peni funkcj koordynacyjn oraz formacyjn. Obok tego na najbardziej niskim szczeblu dziaaj wolontariusze, ktre zmieniaj obraz Caritas. Polska Caritas funkcjonujca na etapie parafii zostaa zatwierdzona moc decyzji wydanej przez dyrektora na szczeblu Caritas dziaajcej w diecezji. Przedstawicielem Caritas w poszczeglnych parafiach s proboszczowie.
Caritas parafialna spenia nastpujce zadania:
? uaktywnienia dziaalno dobroczynn wsplnoty jak stanowi parafia,
? rozpoznaje konieczno niesienia potrzeb tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna,
? dostarcza pomoc najbardziej potrzebujcym,
? wsppracuje z central Caritas oraz z Caritas dziaajcej w parafiach .?.
?Caritas nie dysponuje duymi nakadami finansowymi, dlatego wszystkie placwki Caritas dofinansowywane s przez samorzdy. Pomoc ta polega na podpisywaniu z Caritas umw, ktre zakadaj wiadczenie rnej pomocy socjalnej. Caritas korzysta take ze rodkw finansowych zwizanych z funduszami europejskimi .?

2.3 Projekty i akcje realizowane przez Caritas Polska
?Caritas w Polsce to take wsplnota wiary i nadziei chrzecijaskiej, oywionej duchem jednoci i gotowoci do zgodnej pracy. To pracownicy i wolontariusze, zaangaowani, oddani dzieom mioci bratniej, odpowiedzialni, podejmuj wyzwania, borykaj si z tysicami mniejszych lub wikszych problemw. Dziki ich pracy Caritas Polska w cigu swego istnienia przygotowaa i wdroya kilka programw ukierunkowanych zarwno na pomoc krajow:
? organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin;
? Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom;
? Jamuna Wielkopostna, Kromka Chleba;
? Program Skrzyda;
? Okno ycia;
i zagraniczn w Europie, Azji i Afryce .?
?Dziaalno Caritas podejmowana jest na podstawie analizy zachodzcych zjawisk spoecznych oraz oceny moliwoci skutecznego im przeciwdziaania. Na tej podstawie opracowywane s i realizowane programy dziaania, akcje pomocy i kampanie, ktre zmierzaj do wyeliminowania lub zmniejszenia niekorzystnych zjawisk spoecznych .?
Nie sposb w tej pracy przedstawi caoksztat dziaa Caritas Polska z uwagi na bardzo obszerny materia. Zaprezentuj wic tylko wybrane zagadnienia na podstawie roku 2009. Wicej informacji o projektach i akcjach organizowanych przez Caritas Polsce i za granic mona uzyska na stronie internetowej Caritas.pl.
?W ramach oglnopolskiej kampanii Caritas przeprowadzono nastpujce akcje:
1 % podatku dochodowego, Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom, XVII wiatowy Dzie Chorego, Okno ycia, Jamuna Wielkopostna, Wielkanocna Dzieo Caritas, SMS bez VAT, VI Oglnopolski Festyn Rodzinny .
Od 2004 roku Caritas Polska jako organizacja poytku publicznego, moe otrzymywa 1 % podatku dochodowego z przeznaczeniem na dziaalno statutow. W 2009 r. podatnicy przekazali Caritas Polskiej kwot 2 586 744, 42 z.
Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom od 2000 r. ma charakter ekumeniczny. Podczas tej akcji rozprowadzane s wiece , ktre trafiaj rwnie do Wsplnot Polakw yjcych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanw Zjednoczonych, Szwajcarii, Irlandii, Litwie, Biaorusi, Ukrainie i innych. W 2009 roku Caritas Polska rozprowadzia 2 820 963 wiec. Zebrano kwot 17 792 378,4 z, ktr przeznaczono na zapewnienie opieki lekarskiej i walk z godem dzieciom w Afryce.
Zgodnie z wol Sugi Boego Jana Pawa II w witom Matki Boej z Lourdes (11 lutego) obchodzony jest w kociele powszechnym wiatowy Dzie Chorego. Diecezjalna Caritas i Caritas Polska od wielu lat wczaj si w obchody tego dnia propagujc ordzie Ojca witego, organizujc w parafiach Msze wite w intencji chorych i pracownikw suby zdrowia, spotkania w szpitalach z chorymi dziemi i starszymi, ktre otrzymuj drobne upominki. Z tej okazji w 2009 r. chorych w domach, hospicjach i szpitalach odwiedzio 7276 wolontariuszy.
Hasem roku 2009 byo otoczmy trosk ycie. Caritas w Polsce podajc za t myl, podja dziaania, aby w caej Polsce powstay ?Okna ycia?, w ktrych kobiety nie mogce z rnych powodw wychowywa dzieci, mogy je pozostawi anonimowo w bezpiecznym miejscy, ratujc im by moe ycie. W 2009 r. w caej Polsce powstao 38 ?Okien ycia?. Schronienie znalazo w nich 27 dzieci .?
?Pod hasem ?Otoczmy trosk ycie? jak co roku roda Popielcowa rozpocza oglnopolsk akcj Jamuna ?Wielkopolska?. Wzio w niej udzia 36 diecezjalnych Caritas. Miaa ona charakter ekumeniczny. Caritas Polska przygotowaa specjalne konspekty katechez dla dzieci i modziey oraz skarbonki wielkopostne. Tematem wiodcym akcji w roku 2009 byo osamotnienie i trudna sytuacja osb starszych.? Rozprowadzono 1.028 713 skarbonek . Ofiary pienine pozostay w PZC i SKC. Przekazano je na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosych.
Tradycyjnie co roku w pit niedziel Wielkiego Postu rozpoczyna si Wielkanocne Dzieo Caritas . w 2009 r. wierni mogli otrzyma palemki wielkanocne , paschaliki, baranki, ?Chlebki mioci? oraz pocztwki witeczne i ozdoby witeczne. Dochd przeznaczono dla najuboszych rodzin i osb samotnych w parafiach.
W 2009 r. Caritas Polska wczya si w oglnopolsk kampani spoeczn, prowadzon przez najwiksze organizacje charytatywne - ?SMS bez VAT?. W cigu caego roku przedstawiciele koalicji lobbowali na rzecz zmian w systemie prawnym, tak aby SMS ? y charytatywne byy wolne od podatku. Powoli zostaje wypracowywany projekt, ktry ma przyczyni si do rozwizania tego problemu.
IV Oglnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia dziecka odby si od 30 maja do 1 czerwca w piciu miastach w Polsce (Ek, Toru, Rzeszw, Pozna i Krakw).Festyn by okazj do zwrcenia uwagi na trudn sytuacj materialn dzieci w rodzinach wielodzietnych, niepenych, dysfunkcyjnych i zaniedbanych moralnie i kulturowo. Gono mwiono o fakcie, i 26% polskich dzieci yje w ubstwie.
Przez cay 2009 r. Caritas Polska dziki yczliwoci operatorw komrki Ery, Heyah, Orange, Plus GSM, Sami Swoi, Play dysponowaa nr SMS ? 72 902. Wysyajc SMS ? a o treci ?Pomagam? mieszkacy Polski mogli wspiera dziaalno statutow CP oraz specjalne akcje pomocowe. Koszt SMS ? a ? 2,44 z (z VAT). W tej akcji zebrano 3752 502,34 z. Obecny SMS brzmi 72 052 o tej samej treci.
Z inicjatyw obchodzenia Dni a potem ?Tygodnia Miosierdzia? wystpi oglnopolski zjazd dyrektorw diecezjalnych Caritas 23.II.1937 r. Celem byo zwrcenie uwagi na palce problemy spoeczne i mobilizowanie spoecznoci wiernych do zaradzania im. Byy te okazj do zbirki pienidzy, ywnoci, odziey dla biednych. W 2009 r. trwa od 4 do 10 X by obchodzony pod hasem ?Otoczmy trosk ycie?. Celem obchodw byo zwrcenie uwagi na wito ycia ludzkiego oraz konieczno jego obrony w wszystkich wymiarach: fizycznym, moralnym, intelektualnym i religijnym .?
?Akcja ?Kromka chleba? prowadzona jest w Polsce od 2002 r. Gwnym jej celem jest uwraliwienie spoeczestwa na problem bezdomnoci oraz zagroenia marginalizacja spoeczn najsabszych ekonomicznie grup. Podczas kampanii zbierane s rodki finansowe oraz ywno, ktre wspomagaj dziaalno noclegowni, kuchni dla ubogich, wietlic dla dzieci i modziey oraz innych placwek opiekuczych .
Szczegln trosk Caritas otacza dzieci i rodzin. Z myl o nich od wrzenia 2005 r. prowadzi program ?Skrzyda?, ktrego gwnym celem jest umoliwienie dalszego ksztacenia najuboszym dzieciom i modziey. Cech charakterystyczn programu jest dugoterminowo pozwalajca na wyrwna nie szans edukacyjnych i yciowych dzieci. Realizowany jest pod kierunkiem CP i obejmuje 1913 uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
Jednym z waniejszych dziaa podejmowanych na rzecz dzieci jest praca rodowiskowa. Dzieci i modzie, w wikszoci z dysfunkcyjnych rodowisk, mog korzysta z popoudniowych zaj i opieki pedagogw, psychologw i wolontariuszy. Ponadto wietlice prowadz program bezporedniej pracy w rodowisku dziecka, pracujc z jego rodzin. Do kooperacji doczeni s take nauczyciele, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni. Kade dziecko korzysta z posiku przygotowanego wietlicy i ma moliwo skorzystania z pomocy ywnociowe PEAD. Caritas w Polsce prowadzi 170 wietlic socjoterapeutycznych, 472 parafialnych i 74 inne. W 2009 r. do wietlic tych uczszczao cznie 24 982 wychowankw.
Przy wikszoci wietlic socjoterapeutycznych lub samodzielnie funkcjonuj kluby modzieowe, ktrych dziaania skierowane s do modziey gimnazjalnej i licealnej. Modzi ludzie mog oprcz typowych zaj mog uzyska wsparcie psychologiczne. Osiem diecezjalnych Caritas prowadzi 9 klubw. Modzieowych dla 359 osb. Grupy podwrkowe natomiast powstaj tam gdzie modzie jest szczeglnie zagroona dysfunkcjami. Pracujcy z ni pedagodzy, zwani streetworkerami, dziaaj na otwartych zasadach. Tylko w czterech diecezjach s a takie grupy. Naley do nich 140 dzieci
?Jedn z najwaniejszych akcji letnich, ktre diecezjalne Caritas wraz z Caritas Polska podejmuj niemale od pocztku swego istnienia, jest Wakacyjna Akcja Caritas. Dziki pozyskanym rodkom finansowym, m.in. z Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom, zbirek, darowizn indywidualnych sponsorw i darczycw oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 48 978 dzieci wzio udzia w koloniach letnich w 2009 r. Oprcz tego parafia dofinansoway wyjazd wakacyjny lub pkolonie dla 49 580 dzieci. Caritas przeznaczyy na ten wypoczynek 18 477 782,30 z. Podczas ferii zimowych 23 diecezjalne Caritas zorganizoway dla 5 185 dzieci i modziey. Na realizacj zadania wydano 781 112,30 z. .?
W tym miejscu zakocz obszerniejsze opisywanie kolejnych dziaa Caritas w Polsce. Inne akcje jedynie zasygnalizuj, podajc przykady i liczby.
?Diecezjalne Caritas prowadz 14 domw samotnej matki, z ich pomocy skorzystao 321 matek i 336 dzieci, 10 domw dziecka, 8 rodzinnych domw dziecka, w trzech diecezjach dziaaj centra adopcyjno-opiekucze, 16 domw dla ofiar przemocy domowej z ktrych skorzystao 438 kobiet, 470 dzieci oraz 30 mczyzn.
Caritas Polska wspara leczenie i rehabilitacj dla 60 dzieci, Caritas w diecezjach pomoga 5 716 dzieciom, dofinansowao zakup lekarstw i rehabilitacje 10 osobom, Caritas w diecezjach 17 422 osobom chorym, prowadzi 201 wypoyczalni sprztu rehabilitacyjnego z ktrego skorzystao 12 706 osb.
Diecezjalne Caritas prowadzi 34 Domy Pomocy Spoecznej z ktrych korzysta 2 314 seniorw, 40 rodowiskowych domw opieki dla 1 141 podopiecznych.
Diecezjalne Caritas prowadzi ponadto 16 Zakadw Opieki Lekarskiej, 32 poradnie lekarskie, 13 aptek, 5 placwek ambulatoryjnych, 6 placwek dla osb uzalenionych, 63 warsztaty trapi zajciowej, 10 centrw Integracji Spoecznej, 9 Klubw Integracji Spoecznej (skupia 2 490 bezrobotnych), 218 diecezjalnych punktw wydawania odziey (skorzystao 63 588 osb), 106 Jadodajni (wydajcych rocznie 2 116 772 ciepych posikw), 204 punkty wydawania ywnoci przy placwkach Caritas, 3 227 parafialne punkty wydawania ywnoci,
Caritas Polska prowadzi 174 Stacje Opieki (pomogo rocznie 324 161 osobom), 9 hospicjw (pomogo rocznie 1 771 osobom), 46 hospicjw domowych (dla 4 571 podopiecznych), 35 schronisk dla bezdomnych (pomogo rocznie 4 372 osobom), 55 noclegowni (z ktrych skorzystao 1 831 osb), 10 ogrzewalni (dla 345 bezdomnych), 51 mieszka chronionych, 27 ani (z ktrych skorzystao 30 715 osb), 1 788 parafialnych punktw wydawania odziey (skorzystao 99 031 osb), 696 punktw doranej pomocy .?
Jeli chodzi o programy Caritas za granic czsto s to akcje spontaniczne, wynike z potrzeby natychmiastowej pomocy ofiarom katastrof, wojen, ywiow. ?W Europie w 2009 r. Caritas braa udzia w takich akcjach jak: Trzsienie ziemi we Woszech, Dzie Dziecka na Ukrainie, Kolonie dla dzieci i modziey ze Wschodu, Stowka dla ubogich we Lwowie, Paczki witeczne dla Polakw na Wschodzie, Budowa wolontariatu Caritas w Rosji itd.
Pomoc zagraniczna dla Afryki przebiegaa w 2009 r. poprzez nastpujce akcje: SMS dla Afryki, Sierociniec w Liberii, sprzt medyczny dla orodka w Kenii, zakup lekarstw do orodka w Kongo, Lekarstwa dla ubogich w Kinshasie, Budowa studni gbinowej w Namibii, ywno dla dzieci w Kongo, Doywianie sierot Kamerunie i wiele innych.
W Azji w 2009 r. akcje charytatywne Caritas polegay gwnie na: Kontynuacja pomocy dla poszkodowanych przez tsunami w 2004 r., Trzsienie ziemi w Indonezji, Trzsienie ziemi w Chinach, Ksztacenie modziey w Indiach, Odbudowa placwek edukacyjnych w Birmie.
Na rzecz pomocy bliniemu w 2009 r. pracowao 102 326 wolontariuszy .? ?W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorowa organizacj Caritas Polska odznak "Za Zasugi dla Ochrony Praw Czowieka ."


ROZDZIA III. Charakterystyka metodologiczna bada

3.1 Cel bada
W tej czci pracy przedstawi cel moich bada, problemy badawcze oraz metody, techniki i narzdzia badawcze. Omwi rwnie teren i przebieg bada.
Badanie naukowe - jak twierdzi Wadysaw Zaczyski ?jest wieloetapowym procesem zrnicowanych wewntrznie dziaa majcych zapewni nam obiektywne, dokadne i wyczerpujce poznanie wybranego wycinka rzeczywistoci przyrodniczej, technicznej, spoecznej lub kulturowej .?
Dziki wysikom woonym w proces bada naukowych, badacz powinien osign wierny obraz rzeczywistoci. Nieodzownym krokiem na tym etapie winno by sprecyzowanie przedmiotu bada. Z. Skorny uwaa, e ?Przedmiotem bada naukowych jest okrelony zbir zjawisk, przedmiotw lub osb. Badania psychologiczne i pedagogiczne dotycz wybranej kategorii osb okrelonej mianem populacji .?
Wedug Jerzego Brzeziskiego ? Nie kade poznanie moe by uznane za poznanie naukowe. Aby mona je byo za takie uzna, musi ono realizowa okrelone cele .? J. Gnitecki cel bada okrela jako ?.. rodzaj zamierzonego efektu, do ktrego ma doprowadzi dziaalno badacza .? Szerzej o celu bada rozwaa Waldemar Dudkiewicz - ? celem bada pedagogicznych jest poznanie naukowe istniejcej realnie, dowiadczalnie rzeczywistoci spoecznej, opis jakiego zjawiska, instytucji lub jednostki. Oprcz funkcji poznawczej badania pedagogiczne speniaj take funkcje praktyczno ? uyteczne .?
W zwizku z powyszym ustaliam, i celem mojej pracy jest analiza dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie.
Dokonujc tego wyboru, wziam pod uwag kryteria, ktre wedug Tadeusza Pilcha odgrywaj wan rol przy doborze tematu badawczego. S nimi: ?dostpno badawcza, wzgldy ekonomiczne bada oraz emocjonalne zainteresowanie badacza .? Nawizujc do powyszej wypowiedzi uznaam, e wszystkie trzy czynniki wymienione przez Pilcha w peni odnosz si do mojej osoby. Od kilku lat jestem czynnie dziaajc wolontariuszk w Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie, co sprawio, i moje emocjonalne nastawienie jest do gbokie. Fakt, e Parafialny Zesp Caritas prowadzi swoj dziaalno na terenie mojego miejsca zamieszkania uatwia mi prowadzenie bada w zakresie dostpnoci oraz ekonomii.

3.2 Problemy badawcze
Sowo ?problem? pochodzi z jzyka greckiego i jak podaje Maria Wgliska znaczy tyle co ?powane zagadnienie, zadanie wymagajce rozwizania, kwestia do rozstrzygnicia .?
?W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczciej rozumienie problemu badawczego jako pytania czy zbioru pyta .? Z psychologicznego punktu widzenia ? problem jest rodzajem zadania (sytuacji), ktrego podmiot nie moe rozwiza za pomoc posiadanego zasobu wiedzy. Rozwizanie jego jest moliwe dziki czynnoci mylenia produktywnego, ktre prowadzi do wzbogacenia wiedzy podmiotu .? Inaczej mwic, problem badawczy to zagadnienie wymagajce rozwizania, to pewna niewiedza zawarta w pytaniu. Jzef Pieter zauwaa, e ?wysuwajc pytania zadajemy je przyrodzie i otoczeniu. A nie drugiej osobie. Staramy si znale odpowied na postawione pytania przez wasny wysiek, nie za przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi od innego czowieka .? Problemy mog wystpowa w postaci pyta. W logice funkcjonuj dwa rodzaje pyta: tzw. pytania rozstrzygnicia i pytania dopenienia. ?Pierwsze rozpoczynaj si partyku ?czy? i w zasadzie domagaj si tylko potwierdzenia lub negocjacji. Odmiennie rzecz si ma z pytaniami dopenienia. Te rozpoczynaj si na og zwrotem ?jak,? ?jak jest?, itp. i w swej strukturze gramatycznej nie zawieraj informacji, gdzie naley szuka na nie odpowiedzi .? Pytanie rozstrzygnicia ogranicza w pewien sposb badacz, gdy odpowied na nie z reguy brzmi ?tak? lub ?nie?. Nazywa si je pytaniami kierunkowymi. Pytania dopenienia otwieraj przed badaczem pole poszukiwa, dlatego nazywa si je twrczymi.
?Istotnym kryterium poprawnoci problemw badawczych jest precyzyjne ich sformuowanie pod wzgldem logicznym i jzykowym. Innym wanym kryterium jest realna moliwo ich rozwizania w sposb jak najbardziej trafny, rzetelny .?
Na podstawie zebranych informacji sformuowaam gwny problem badawczy mojej pracy, ktry brzmi:
Na czym polega dziaalno Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie ?
Poniewa problem gwny jest zbyt oglny, dlatego postanowiam sformuowa problemy szczegowe w nastpujcym brzmieniu:
1. Jak i kiedy powsta Parafialny Zesp Caritas W Sieniawie?
2. Jakie s podstawy prawne Parafialnego Zespou Caritas?
3. Co okrela statut PZC?
4. Jakie zadania z zakresu pomocy spoecznej realizuje PZC?
5. Z jakimi instytucjami wspdziaa PZC w realizacji swoich zada?

3.3 Metody, techniki i narzdzia badawcze
Podjcie decyzji o rozpoczciu strategii badawczej wymaga od badacza dokonania wyboru odpowiedniej metody. Jest to niezbdne, aby wyeliminowa jego subiektywne postrzeganie podjtego problemu. Sowo metodologia w najwszym znaczeniu oznacza: ?grup zagadnie czysto warsztatowych, zwizanych z prac badawcz w danej dziedzinie. S to wic problemy moliwie doskonaych technik gromadzenia danych, ich trafnoci i niezawodnoci, zasad dobierania prby, metod merytorycznej i statystycznej analizy wynikw .?
Podzielam zdanie W. Dudkiewicza, i ?w opracowaniach metodologicznych mona spotka bardzo rne podziay i klasyfikacje metod i technik badawczych. Rnice s tak istotne, e to co dla niektrych jest metod, dla innych jest technik i odwrotnie (dotyczy to np. obserwacji) .? ?Brak jest zgodnoci w okreleniu, czym jest metoda, a czym technika. Niektrzy autorzy traktuj te dwa terminy jako synonimy .?
Zgadzam si rwnie z powyszym, e ?najczciej w pedagogice definiuje si metod jako zesp teoretycznie uzasadnionych zabiegw koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujcych cao postpowania badacza, zmierzajcych do rozwaania okrelonego problemu naukowego .? Wincenty Oko mwi o metodzie jako o ?systematycznie stosowanym sposobie postpowania prowadzcym do zaoonego wyniku. Na dany sposb postpowania skadaj si czynnoci mylowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejnoci .? Natomiast Janusz Sztumski przekonuje, e ?przez metod rozumie si na og system zaoe i regu pozwalajce na takie uporzdkowanie praktycznej lub teoretycznej dziaalnoci, aby mona byo osign cel, do jakiego si wiadomie zmierza .?
Zanim okrel metody, techniki i narzdzia badawcze, ktrymi bd posugiwa si w pracy, sprbuj je przybliy, w oparciu o dostpn literatur.
Mieczysaw obocki proponuje nastpujcy, do obszerny podzia metod i podporzdkowanych im technik bada pedagogicznych ?przy czym przez metod bada rozumie si tu sposoby, dotyczce oglnych regu czy zasad zwizanego z nimi postpowania badawczego, a techniki bada odnosz si do bliej skonkretyzowanych dyrektyw:
? metoda obserwacji: a) techniki obserwacji standaryzowanej, czyli technika obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji prbek czasowych, b) techniki obserwacji niestandaryzowanej, czyli: technika obserwacji dorywczej, technika dzienniczkw obserwacyjnych, technika obserwacji fotograficznej i technika prbek zdarze;
? metoda szacowania (skale ocen): skale numeryczne i graficzne, skale przymiotnikowe i opisowe, skale dyskretne i cige, skale z wymuszonym wyborem i inne;
? eksperyment pedagogiczny: technika grup rwnolegych, technika rotacji (podziau krzyowego), technika czterech grup (Salomona), technika jednej grupy i badania quasi-eksperymentalne;
? testy osigni szkolnych: testy wedug mierzonej cechy osigni badanego, testy wedug ukadu odniesienia wynikw testowania, testy wedug stopnia ich zaawansowania konstrukcyjnego, testy wedug zasigu ich stosowania i inne, np. testy pisemne, ustne i praktyczne;
? metoda socjometryczna: klasyczna technika socjometryczna, plebiscyt yczliwoci i niechci, technika ?Zgadnij kto?" i technika szeregowania rangowego;
? analiza dokumentw: a) klasyczne techniki analizy dokumentw ? analiza wewntrzna i zewntrzna dokumentw, b) nowoczesne techniki analizy dokumentw, c) analiza jakociowa, ilociowa i formalna dokumentw, d) analiza wypracowa, dziennikw, rysunkw i inne techniki analizy dokumentw;
? metoda sondau: a) techniki sondau z zastosowaniem ankiety ? technika ankiety audytoryjnej, pocztowej i prasowej, w tym ankieta anonimowa i jawna, b) techniki sondau z zastosowaniem wywiadu, tj. czciowo lub cakowicie swobodnego wywiadu i wywiadu ustrukturalizowanego czy skategoryzowanego oraz wywiadu jawnego i ukrytego, a take wywiadu indywidualnego i zbiorowego;
? metoda dialogowa: rozmowa indywidualna i grupowa, rozmowa bezporednia i porednia, rozmowa oparta na suchaniu biernym lub czynnym;
? metoda biograficzna wraz z dwiema jej odmianami, tj. metod monograficzn i metod indywidualnych przypadkw .?W mojej pracy badawczej posu si metod monografii pedagogicznej. Natomiast technik moliw do wykorzystania w tym przypadku bdzie badanie dokumentw i materiaw. Mam nadziej, e dziki niej uzyskam istotne informacje w zakresie analizy dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie.
Wedug T. Pilcha ?monografia pedagogiczna to metoda bada, ktrej przedmiotem s instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy dziaalnoci wychowawczej, lub jednorodne zjawiska spoeczne, prowadzca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywnoci dziaa wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepsze prognoz rozwojowych .?
W. Dudkiewicz zaznacza, e ?badania monograficzne zwane s rwnie terenowymi,? ktre ?maj na celu opis jakiego zjawiska, instytucji czy grupy spoecznej. Taki opis polega na szczegowym wyodrbnieniu cech i elementw zjawiska, okrelenie ich charakteru bd wielkoci oraz scharakteryzowaniu ich funkcjonowania i rozwoju .?
?Monografia pedagogiczna moe by realizowana przez wiele rnorodnych technik. Prawie zawsze posuguje si badaniem dokumentacji, bardzo czsto wprowadza elementy obserwacji uczestniczcej, ankiety lub wywiady, ?nie poprzestaje na jednej technice .?
Jak podaje Aleksander Kamiski, ?techniki badawcze to przede wszystkim sposoby zbierania materiau oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokadnych, jasnych, cisych), weryfikowalnych w badaniach rnych nauk spoecznych i dziki temu posiadajcych walor uytecznoci midzydyscyplinarnej. Maj charakter instrukcji ? tym uyteczniejszy im wierniej stosowany .?
W odniesieniu do techniki badania dokumentw i materiaw naley stwierdzi, e suy ona do ?gromadzenia wstpnych, opisowych, take ilociowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym. Jest take technik poznawania biografii jednostek i opinii wyraonych w dokumentach. Samodzielnie rzadko moe wystpowa w roli naukowego poznania .?
Za pomoc techniki badania dokumentw i materiaw dokonaam analizy dziaalnoci Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie. Badania prowadziam w czasie od grudnia 2010 r. do marca 2011 roku. Efekty bada zaprezentuj w nastpnych rozdziaach pracy.

3.4 Teren i przebieg bada.
Sieniawa jest soectwem nalecym do gminy agw obejmujcym: osad Wielopole, Osiedle Grnicze oraz Sieniaw Wie pokrywajcym si granicami z obwodem szkolnym Samorzdowej Szkoy Podstawowej i Oddziau Przedszkolnego w Sieniawie. Zwrcenie uwagi na szko jest istotne, gdy Parafialny Zesp Caritas prowadzi przyszkoln wietlic dla dzieci, ktr szczegowo opisz w dalszej czci pracy.
Soectwo liczy 962 osoby. Do roku 1993 istnia we wsi pastwowy Zakad Rolny, ktry zatrudnia okoo 100 osb. Najwikszym zakadem pracy bya pastwowa Kopalnia Wgla Brunatnego zatrudniajca okoo 300osb. Cz mieszkacw dojedao do pracy w odlegym o 7 kilometrw agowie, gdzie znalazo zatrudnienie w nieistniejcej obecnie Gminnej Spdzielni i nieistniejcym tartaku. Nieliczni dojedali do miast, przy czym najblisze wiebodzin, Midzyrzecz czy Sulcin znajduje si w odlegoci 25 kilometrw od wsi. W tamtych czasach wie cieszya si istnieniem cznoci PKP.
Zmiany ustrojowe w Polsce sprowadziy do wsi bezrobocie, bied a z nimi niepewno, brak poczucia bezpieczestwa. Mieszkacom trudno byo si odnale w nowej rzeczywistoci.

Tabela nr 3.
Liczba bezrobotnych w Gminie agw
L.p. Obszar 2007 2008 2009
1. Gmina agw 242 189 279
2. Powiat wiebodzin 1674 1861 2836

Dzisiaj rodzice i ich dorose dzieci take borykaj si z problemem zatrudnienia. We wsi istniej trzy zakady oferujce prac nielicznym jednostkom. Prywatna Kopalnia Wgla Brunatnego zatrudnia 37 pracownikw. Szkoa daje prac 12 osobom w tym tylko piciu miejscowym. Prywatny zakad ?Zielona Dolina? powstay na bazie byego PGR ? u, zatrudnia cztery osoby. W szeciu prywatnych sklepach pracuje 8 osb. Jest te spory odsetek pracujcych w systemie kilkuzmianowym, w marketach, myjniach, stacjach paliw, restauracjach itp., przy trasie tranzytowej A ? 2. Cz mieszkacw pracuje w wiebodzinie lub w Sulcinie w tamtejszych zakadach pracy bd instytucjach. S te tacy, ktrzy codziennie pokonuj dziesitki kilometrw (w okolice Zielonej Gry), aby tylko mc pracowa. Kilka osb prowadzi prywatne jednoosobowe przedsibiorstwo usugowe. Jest rwnie sze rodzin utrzymujcych si z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Sytuacja materialna wielu rodzicw oraz modych ludzi zmusza ich do podejmowania pracy za granic, najczciej w Niemczech, w Holandii, Szwecji. Zdarza si, e dotyczy to obojga rodzicw. Do domu przyjedaj raz na dwa, trzy tygodnie. Dzieci pozostaj wwczas najczciej pod opiek dziadkw. Powysza sytuacja ma niestety wpyw na rozwj nie tylko emocjonalny dzieci ale take na relacje wewntrzrodzinne. Nie pozostaje bez wpywu na funkcjonowanie rodziny.
Szkoa podstawowa w Sieniawie liczy 50 uczniw. Do oddziau przedszkolnego uczszcza 19 dzieci, w tym 12 szeciolatkw. W ostatnich latach obserwuje si nieznaczny wzrost przyrostu naturalnego. Fakt ten ma ogromne znaczenie w kwestii funkcjonowania i istnienia szkoy.
Modzie gimnazjalna uczszcza do szkoy w pobliskim agowie. Warunki pogodowe niejednokrotnie s przyczyn opnienia lub braku autobusw. Takie sytuacje odbijaj si niekorzystnie na poziom edukacji i stan zdrowia uczniw.
Starsza modzie do szk dojeda gwnie do wiebodzina. Tylko nieliczni zamieszkuj w internatach lub u rodziny.
We wsi mieszka liczny odsetek emerytw i rencistw oraz starszych samotnych osb potrzebujcych opieki i pomocy.
W ostatnich latach obserwuje si niech modych ludzi do zawierania zwizku maeskiego. W wikszoci yj w zwizkach nieformalnych, ktre nie s stabilne. Coraz czciej spotka mona we wsi osoby yjce w pojedynk, tzw. single. Rwnie instytucja maeska przeywa kryzys. Migracja ludnoci i pogo za prac, s coraz czstsz przyczyn rozwodw w naszej wsi.
Znaczc rol we wsi peni Ksidz Proboszcz parafii rzymsko ?.katolickiej, ktry zainicjowa w 2003 roku powstanie Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie. Prnie dziaaj rwnie takie organizacje jak Koo Gospody Wiejskich, Koo Wdkarskie oraz Klub Sportowy ?Brunatni?. Nie ma we wsi orodka zdrowia, ani orodka kultury. Jedyn nonikiem kultury jest szkoa.

Rozdzia IV. Parafialny Zesp Caritas w Sieniawie.

4.1 Powstanie i podstawy prawne Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie
Parafialny Zesp Caritas przy parafii pod wezwaniem Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Sieniawie powsta z inicjatywy ksidza proboszcza Grzegorza Janusza. W sierpniu 2003 r. proboszcz zorganizowa spotkanie , na ktre zaprosi dyrektora szkoy podstawowej, grono nauczycieli, przewodniczc Koa Gospody Wiejskich, Rad Parafialn oraz kilkoro parafian Sieniawy i goci z parafii agw i Trzemeszno. Zebrani z zainteresowaniem suchali sw proboszcza o zamiarze powoania we wsi Parafialnego Zespou Caritas i jego ewentualnej roli w spoeczestwie lokalnym. W czasie dyskusji wymieniono pogldy i opinie na ten temat. Efektem spotkania bya aprobata i ch zaangaowania si zebranych w powysze zadanie. Pady take propozycje zada jakie naleaoby zrealizowa w pierwszej kolejnoci. 6 wrzenia kapan wystosowa pismo z prob do Diecezji Zielonogrsko ? Gorzowskiej o zezwolenie na utworzenie Parafialnego Zespou Caritas. Istnienie PZC w Sieniawie zatwierdzi oficjalnym pismem Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogrsko ? Gorzowskiej ks. Marek Kido w dniu 11 wrzenia 2003 roku, zgodnie z ktrym przewodniczcym zosta ks. Grzegorz Janusz a Zarzd stanowili:
Prezes ? Zbigniew Krasucki ? przewodniczcy Rady Parafialnej
Wiceprezes ? Urszula Markiewicz ? przewodniczca Koa Gospody Wiejskich
Sekretarz ? Jadwiga Mirowska ? nauczycielka
Skarbnik ? Elbieta Jaworska ? nauczycielka.
Zgodnie z 18 i 19 Statutu Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej oraz zgodnie z Art. 1 punkt 2 oraz Art. 11 punkt 3 Statutu Parafialnego Zespou Caritas kadencja Zarzdu trwa do dnia 10.09.2006r. Z powodu rezygnacji z funkcji skarbnika pani Elbiety Jaworskiej w dniu 13 kwietnia 2004 roku, na stanowisko skarbnika Przewodniczcy powoa emerytowanego Gwnego Ksigowego nieistniejcego ju Pastwowego Gospodarstwa Rolnego w Sieniawie pana Szymona Sot. Pozostali czonkowie Zarzdu nie zmienili si. Po upywie kadencji w 2006 roku skad Zarzdu nie uleg zmianie i nadal pozostaje ten sam .
Kolejne spotkanie odbyo si 6 listopada 2003 roku z udziaem pa Elbiety Jaworskiej, Aleksandry Krasuckiej, Urszuli Markiewicz, Danuty Makowieckiej, Jadwigi Mirowskiej oraz prezesa i przewodniczcego PZC. Spotkanie przebiegao w atmosferze troski w odniesieniu do zada stojcych przed nowo utworzonym zespoem. Dokonano wstpnego rozeznania najpilniejszych potrzeb lokalnej spoecznoci. Sporzdzono list osb samotnych i rodzin najbardziej potrzebujcych pomocy. Zaproponowano by w sklepach znajdujcych si na terenie parafii wystawi kosze na artykuy spoywcze dla osb biednych.
Jednym z gwnych zada omawianych przez czonkw PZC byo utworzenie i prowadzenie wietlicy dla dzieci. W porozumieniu z pani dyrektor szkoy podstawowej w Sieniawie Danut Makowieck i wjtem Gminy agw panem Henrykiem Czajkowskim uznano, i najodpowiedniejszym miejscem do tego celu bd dwa due pomieszczenia szkolne nie wykorzystywane na co dzie. Zastanawiano si nad sposobem pozyskiwania funduszy niezbdnych dla funkcjonowania wietlicy. Przewodniczcy zaproponowa aby jej opiekunem zostaa pani Aleksandra Krasucka. Zredagowano pismo do dyrekcji Kopalni Wgla Brunatnego w Sieniawie w sprawie nieodpatnego zaopatrzeniu w wgiel tworzcej si wietlicy. Postanowiono te zachci innych nauczycieli i parafian do pracy w ramach wolontariatu poprzez ogoszenia na mszy witej. Ustalono rwnie, e o dziaaniach PZC spoeczestwo bdzie informowane poprzez ogoszenia parafialne oraz pisma wywieszane na tablicach ogosze .

4.2. Statut Parafialnego zespou Caritas w Sieniawie
Parafialny Zesp Caritas przy Parafii pod wezwanie Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Sieniawie ?jest podstawow jednostka organizacyjn Caritas Zielonogrsko ? Gorzowskiej ? i ?w swej dziaalnoci korzysta z jej osobowoci prawnej .? Dziaa w oparciu o ?statut nadany przez J. E. Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego w dniu 27 wrzenia 2004 roku dla jak najlepszego realizowania zada miosierdzia stojcych przed kadym wiernym .? ?Polem dziaania Parafialnego Zespou Caritas jest teren parafii przy ktrej zosta powoany, obejmujcy wsie: Sieniaw, Wielowie i Zarzy z siedzib w parafii .?
?Celem Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie jest dziaalno charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych czowieka, wypywajca z ewangelicznego przykazania mioci i majca na uwadze godno kadej osoby ludzkiej bez wzgldu na jej wyznanie, wiatopogld, narodowo, ras i przekonania. W ramach posiadanych moliwoci i rodkw, wcza si czynnie w realizowanie inicjatyw i zada stawianych przez Caritas Diecezji . ?
?Do zada PZC naley w szczeglnoci:
? krzewienie i oywianie mioci miosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
? prowadzenie dziaalnoci charytatywno ? opiekuczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dziaa na rzecz szerokiego zakresu potrzebujcych,
? pomoc spoeczna,
? podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
? dziaalno na rzecz mniejszoci narodowych,
? ochrona i promocja zdrowia,
? dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych,
? promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy,
? upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet i mczyzn,
? dziaalno wspomagajca rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych,
? dziaalno na rzecz rozwoju nauki, edukacji, owiaty i wychowania,
? krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i modziey,
? kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i tradycji,
? upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
? dziaalno na rzecz ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
? przeciwdziaanie patologiom spoecznym,
? upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaania wspomagajce rozwj demokracji,
? pomoc ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic,
? dziaania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartoci chrzecijaskie oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami,
? promocja i organizacja wolontariatu .?
?PZC po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Caritas Diecezji moe podj wspprac:
? z administracj publiczn,
? z organizacjami charytatywnymi innych wyzna i religii oraz organizacjami wieckimi, przy zachowaniu wasnej katolickiej tosamoci .?
?Wadzami PZC s Przewodniczcy, Zarzd i Walne Zebranie. Przewodniczcym PZC jest proboszcz lub jego penomocnik. Do jego zada naley propagowanie, nadzorowanie i zatwierdzanie misji oraz zada PZC. Podejmuje rwnie decyzje w sprawach majtkowych i finansowych. Przewodniczcy moe te zatwierdza i odwoywa czonkw Zarzdu .?
?PZC reprezentuje Przewodniczcy z przynajmniej jednym czonkiem Zarzdu .? ?Zarzd PZC skada si z czterech osb: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Wybierany jest przez Walne Zebranie na trzyletni kadencj, nie pobierajc wynagrodzenia. Posiedzenia Zarzdu zwouje Prezes zawsze jeli zachodzi taka potrzeba, nie rzadziej ni raz w miesicu .? ?Gwnym zadaniem Zarzdu jest kierowanie dziaalnoci PZC, rozporzdzanie rodkami materialnymi i finansowymi oraz wsppraca z Caritas Diecezji Zielonogrsko Gorzowskiej .?
?Walne Zebranie odbywa si przynajmniej raz w roku. Jego uchway zapadaj zwykle wikszoci gosw a dotycz zatwierdzania sprawozda, rozstrzygania wnioskw, wyboru czonkw .?
?Czonkowstwo w PZC dzieli si na zwyczajne i wspierajce. Pierwsze okrela wolontariuszy pracujcych systematycznie. Drugie skupia osoby fizyczne lub prawne, ktre co miesic ofiaruj finansowe wsparcie misji Caritas. Wolontariusze, ktrzy nie s czonkami PZC mog take wsppracowa z zespoem. Wszystkich wolontariuszy obowizuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osb, ktrym pomagaj .?
? PZC niezbdne do prowadzenia swej dziaalnoci rodki materialne w naturze i gotwce pozyskuje z rnych rde, a w szczeglnoci:
? dochodw z imprez,
? ofiar pieninych i w naturze,
? dotacji instytucji kocielnych i publicznych,
? darowizn, spadkw i zapisw,
? funduszw parafialnych,
? wasnej dziaalnoci gospodarczej,
? innych rde wedug praktyki parafialnej i diecezjalnej.
PZC posiada odrbny rachunek bankowy, na ktrym gromadzi rodki dla realizacji
celw statutowych .? ?Swoj dziaalno zesp dokumentuje zgodnie z wytycznymi Caritas Diecezji poprzez prowadzenie kartotek, ewidencji, dokumentacji finansowo-ksigowej, protokow i kroniki .? ?Rozwiza PZC moe Dyrektor Caritas za zgod Biskupa Diecezjalnego .?

4.3. Realizacja zada z zakresu pomocy spoecznej
Parafialny Zesp Caritas w Sieniawie realizujc swoje cele statutowe kieruje si wycznie dobrem bliniego i jego potrzebami. Trosk sw ogarnia kad osob w parafii, ktra tego potrzebuje wspomagajc j duchowo i materialnie, nie umniejszajc jej godnoci. Jednak szczegln opiek otacza najmniejszych czonkw parafialnej spoecznoci - dzieci. Czonkowie PZC wykonuj swoje zadania charytatywnie tj. w ramach wolontariatu, nie otrzymujc adnego wynagrodzenia. Jest to wyjtkowy dar siebie dla drugiego czowieka. Czonkowie Zespou s czci lokalnej spoecznoci. Posiadaj wiedz o jej brakach, potrzebach i moliwociach, co uatwia im podjcie decyzji o formie i zakresie pomocy.
Wikszo zada realizowanych przez Zesp pokrywa si z dziaalnoci aparatu pastwowego. W celu zwikszenia efektywnoci swych dziaa PZC zwrci si o pomoc i wspprac do kierownika Orodka Pomocy Spoecznej oraz Gminnej Komisji do Spraw Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii w agowie. Dziki wsplnym wysikom ustalono list osb najbardziej potrzebujcych w parafii, utworzono wietlic dla dzieci i przeprowadzono szereg rnorodnych akcji. Kolejnym przykadem wsppracy pastwa i kocioa jest zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, gdzie oprcz wasnych rodkw finansowych PZC otrzyma dofinansowanie z Gminy agw.
Paragraf 4 statutu PZC dokadnie okrela poprzez jakie dziaania powinien on realizowa swoje zadania. Pierwsz wskazwk jest ?systematyczna formacja i ksztacenie wolontariuszy .? W realizacji tego zadania skutecznie pomaga Caritas Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej organizujc regularnie szkolenia, spotkania formacyjno ? rekolekcyjne, dni skupienia i pielgrzymki. Ju od samego pocztku dziaalnoci wolontariusze uczestniczyli w szkoleniach o tematyce: cele i metody pracy w wietlicy, diagnoza psychologiczna, zarzdzania wietlic, pisanie wnioskw, projektw, praca z wolontariuszami, pozyskiwanie funduszy. Spotkania odbyway si kadorazowo w innej parafii lub wietlicy co dawao moliwo porwnania pracy Zespou z innymi podobnymi jednostkami. Wolontariusze z Sieniawy gocili w Gorzowie, Sulcinie, Midzyrzeczu, Bledzewie, Sulechowie i Paradyu czerpic jak najwicej z tamtejszych dowiadcze. W formacji duchowej wolontariuszy istotn rol peni ks. Proboszcz, ktry na spotkaniach PZC ksztatuje ich sumienia korzystajc przy tym z zeszytw formacyjnych przysyanych przez DZC.
Nastpny punkt statutu odwouje si do ?organizowania grup wolontariatu. ? Do realizacji nawet niewielkiego przedsiwzicia potrzebny jest zesp odpowiednich osb. PZC pozyskuje wolontariuszy poprzez osobiste rozmowy z parafianami przekonujc ich o zaletach takiej pracy. Kilka razy w roku w ogoszeniach na mszy w. Ks. Proboszcz prosi wiernych o wejrzenie w gb siebie i odnalezienie powoania do pracy w wolontariacie. Innym rdem pozyskiwania wolontariuszy s rozmowy prowadzone na zebraniach rodzicw w szkole i wietlicy. Dziki tym zabiegom do pracy wolontarystycznej w 2004 r. przystpio 21 osb, w tym jedna emerytowana nauczycielka, pani dyrektor i cae grono pedagogiczne szkoy w Sieniawie,(tj. 9 osb) oraz pracownik obsugi. Z ramienia rodzicw zgosio si 5 pa i dwch panw, a z Koa Gospody Wiejskich 3 panie. W cigu caej dziaalnoci PZC prac w ramach wolontariatu wykonywao 31 osb.17 . Wikszo z nich przycigay zajcia w wietlicy jako nowe i ciekawe dowiadczenie.
W odniesieniu do kolejnego punktu statutowego o ?organizowaniu Szkolnych K Caritas ? naley zauway, i PZC nie prowadzi tego typu dziaalnoci. Natomiast utrzymuje stay kontakt z dyrektorem i nauczycielami wspomagajc si nawzajem w wielu sytuacjach, gwnie w sprawach dzieci.
?Prowadzenie akcji promujcych i finansujcych dziaalno charytatywn ? PZC realizuje gwnie poprzez dziaania noszce nazw: Chleb Mioci, Paschaliki, Wigilijne Dzieom Pomocy Dzieciom, Diecezjalny Fundusz Stypendialny, Tydzie Miosierdzia, Akcje Wakacyjne, wietlice dla dzieci i modziey. W pierwszym roku swojej pracy tj. w 2003, PZC w ramach DFS zebra i przekaza do DZC 180 z. Fundusz ten pomaga najzdolniejszym i potrzebujcym wsparcia finansowego uczniom w ksztaceniu si. W nastpnych latach kwoty te wynosiy w 2006 r. ? 125 z, w 2008 r. ? 200 z, w 2009 r. ? 170 z.
W 2003 r. PZC przeprowadzi jeszcze jedn akcj pod nazw Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom w ramach, ktrej rozprowadzi 50 wiec uzyska kwot 300 z. Dochd ze sprzeday przeznaczy na letni wypoczynek dzieci. Dziki tej akcji w kolejnych latach PZC uzyska czn kwot 4800 z, z ktrej cz odprowadzi do DZC.
Od roku 2004 PZC prowadzi podobn akcj na zasadzie rozprowadzania Chlebkw Mioci i Pashcalikw, z ktrej dochd w cznej kwocie 2748 z rwnie przeznacza na letni wypoczynek dzieci i modziey .
W miesicu padzierniku kadego roku PZC organizuje akcj o nazwie Tydzie Miosierdzia, gdzie szczegln trosk otacza si bliniego i zbiera ofiary na ten cel. W cigu badanego okresu zebrano 856 z. Zesp organizuje zbirki take w nagych wypadkach losowych takich jak poar w Subicach (150 z), kataklizm (284 z) .
PZC przywizuje szczegln wag do wypoczynku letniego dzieci i modziey. W pierwszej kolejnoci wyszukuje chtnych z rodzin ubogich. dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Niemal co roku pod nazw Akcja Wakacyjna organizuje kolonijne wyjazdy. Ju w 2004 r. przy wspudziale Caritas Diecezji ZG oraz prywatnych darczycw Zespoowi udao si zgromadzi fundusze w kwocie 6100 z. Powysza kwota zapewnia 10 miejsc kolonijnych (na dwa tygodnie) dla najuboszych dzieci z parafii w miejscowoci Trybsz w grach, oraz za kwot 300 z trzech chopcw gimnazjum spdzio dwa tygodnie na kolonii w Niemczech w Annahtte. Natomiast z pomoc OPS w agowie na koloni do Przeaz wyprawiono 6 osb take na dwa tygodnie, a do Jeleniej Gry jednego chopca trzynastoosobowej rodziny
Kolejny rok 2005 zapad gboko w pami dzieciom i modziey, ktrzy dwa tygodnie spdzili w luksusowym hotelu w Oberwiesenthal w Niemczech za jedyne 1800 z . W tym wypadku koszty kolonii 11 uczestnikw pokryli rodzice, gdy PZC nie zawsze dysponuje odpowiedni kwot.
W 2006 roku dziesicioro dzieci wyjechao w lipcu na dwutygodniowe kolonie w Midzyzdrojach. Koszt wyjazdu w kwocie 12000 z pokryli rodzice, PZC, DZC, Gmina agw oraz prywatni sponsorzy. Kolejny dwutygodniowy wyjazd do Warszawy dla 16 dzieci z rodzin popegeerowskich sfinansowaa Agencja Rynku Rolnego przy wsppracy Caritas Diecezji ZG. Jeszcze w tym samym roku 2006 dziki zabiegom ks. Proboszcza w porozumieniu z Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Spoecznym we Wrocawiu dwoje dzieci przebywao na kolonii z jzykiem niemieckim w Zakopanem .
Nastpny wyjazd dzieci na koloni odby si w trzech turnusach w czerwcu, lipcu i sierpniu 2009 roku. Tym razem dziesicioro dzieci pojechao do Midzyzdrojw za kwot 11000 z. Czwrka gimnazjalistek odpoczywaa w Annahtte, a kolejnych picioro poow turnusu spdzio w Annahtte, drug poow w Lubniewicach . Koszt wyjazdu wynis 1800 z a pokryli go rodzice. Prawie zawsze uczestniczyam w odwoeniu i przywoeniu dzieci wic miaam okazj widzie zy alu w oczach dzieci, e ta wspaniaa przygoda ju si skoczya. Ci o mieli moliwo porwnania kolonii organizowanych przez PZ Caritas z innymi koloniami, zawsze o tych pierwszych wypowiadali si z sentymentem i zachwytem.
Inn form wypoczynku proponowanego przez PZC byy rodzinne wyjazdy nad morze. W cigu swojej dziaalnoci Zesp zorganizowa dwa takie wyjazdy do Midzyzdrojw, w ktrych za kadym razem brao udzia 40 osb (kto z rodziny i dzieci) za niewielk odpatnoci.
Parafialny Zesp Caritas promuje swoj dziaalno poprzez czynny udzia w organizowanych przez lokaln spoeczno festynach. Dwukrotnie przygotowywa stoisko z loteri fantow oraz stoisko z domowymi wypiekami, kaw i herbat. Dochd przeznaczono na dofinansowanie kolonii letnich. Podczas kolejnych imprez wspomaga swoj prac Koo Gospody Wiejskich .
Gwnym zadaniem, na ktrym skupia si Parafialny Zesp Caritas w Sieniawie jest wietlica dla dzieci i modziey. ?wietlica p.w. witej Bernadetty i nazwie ?wietlik?, sw dziaalno rozpocza 16 lutego 2003 roku. Mieci si w starym budynku Samorzdowej Szkoy Podstawowej i Oddziau Przedszkolnego w Sieniawie zajmujc dwie sale o cznej powierzchni 73 m2. Dziki wspdziaaniu OPS w agowie, PZC i DZC wyposaona jest w aneks kuchenny, lodwk, kuchenk, mikrofalwk, dwie meblocianki, nowe stoy i krzesa oraz dwa nowe komputery. Posiada te niezbdne materiay dydaktyczne, gry, zabawki itp. Niedawno doprowadzono do niej wod, wykonano now instalacj elektryczn i wymieniono okna. W tym roku planowany jest dalszy remont z wykorzystaniem funduszu soeckiego. wietlica posiada status ?placwki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego? i zarejestrowana jest w Lubuskim Urzdzie Wojewdzkim. Do jej zada naley:
? pomoc w nauce,
? organizacja czasu wolnego, rozwj zainteresowa,
? organizacja zabaw i zaj sportowych,
? staa praca z rodzin dziecka.
wietlica czynna jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 12 do 15. W pozostaych godzinach funkcjonuje jako wietlica wiejska lub szkolna w zalenoci od potrzeby. Obowizki kierownika peni ks. Grzegorz Janusz. Zajcia organizuj wolontariusze, nauczyciele i rodzice. W zalenoci od kwalifikacji prowadzcego s to zajcia sportowe, informatyczne, wokalno-muzyczne, teatralne, plastyczne oraz gry i zabawy. Od 2008 roku odbywaj si te wiczenia logopedyczne. wietlic odwiedzaj niemal wszystkie dzieci szkolne. Te, ktre uczestnicz co dziennie w zajciach musz mie zgod rodzica. W tym celu przeprowadza si wstpny wywiad rodzinny o sytuacji dziecka w rodzinie, jego potrzebach i zainteresowaniach, co znacznie uatwia prac wolontariuszom. Szczegln opiek otoczone s dzieci z niedoborami edukacyjnymi, ktrym udzielana jest pomoc w odrabianiu zada domowych, czytaniu, pisaniu, liczeniu. OPS w agowie dofinansowuje wyywienie dla dzieci w wietlicy .
Analizujc dziaalno wietlicy w poszczeglnych latach od 2003 r. do 2009 r. uwidacznia si ogrom pracy osb dorosych ale i te dzieci, ktre czynnie uczestniczyy w yciu tej placwki. Z uwagi na obszerny materia zawarty w sprawozdaniach i dziennikach skupi si na najwaniejszych wydarzeniach.
Od pocztku swego istnienia wietlica cieszya si du popularnoci wrd dzieci i modziey. Proponowaa now, nieznan, a przez to ciekaw form spdzenia wolnego czasu. Przycigaa dzieci z caej wsi. W 2004 r. zapisanych do wietlicy byo 70 dzieci, z czego regularnie uczszczao od 25 do 30. Pracowao z nimi 19 wolontariuszy. Najwaniejszym wydarzeniem tego roku bya obecno Ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego w wietlicy i wsplna zabawa. Kolejn rado sprawi wyjazd do Rokitna z okazji Dnia Dziecka, gdzie dzieci z sieniawskiej wietlicy zajy I miejsce w konkursie piosenki zespoowej. W szkole odbyy si dwie akademie z okazji Dnia Matki i Edukacji Narodowej, w ktrej dzieci ze wietlicy bray czynny udzia recytujc wiersze, wrczajc wasnorcznie zrobione laurki. Z okazji zakoczenia roku szkolnego wolontariusze zorganizowali festyn dla dzieci z caej szkoy. W czasie wit Boego Narodzenia dwie panie zorganizoway Koldowanie dzieci w domach parafian Sieniawy. Zebrane datki przeznaczono na letni wypoczynek .
W 2005 roku liczba dzieci i wolontariuszy bya taka sama. Oprcz staych zaj w wietlicy, odbyy si dwa wyjazdy do Gorzowa na basen Sowianka dla 40 dzieci. W ramach zdrowego stylu ycia zorganizowano trzy wycieczki rowerowe nad jezioro Trzemeszno i Czarna woda. Dzieci chtnie prezentoway swoje talenty biorc udzia w wystpach na festynie wiejskim, podczas odpustu, akademii szkolnej na cze Babci i Dziadka oraz 25 rocznicy posugi kapaskiej ksidza Proboszcza. Czas ferii zimowych wypeniy dzieciom zajcia przygotowane wsplnie ze szko w ramach, ktrych odbyy si m.in. wieczorki taneczne, turniej unihokeja oraz wsplne koldowanie dzieci ze szk gminy na zamku w agowie. Byo te ognisko z kiebaskami i zabawy integracyjne .
Podobnie jak w poprzednich latach wolontariusze znw zatroszczyli si o dzieci podczas ferii zimowych organizujc im wyjazd na basen do Gorzowa, zabaw karnawaow oraz udzia w gminnym konkursie pod nazw ?Foto?plener?, w ktrym I miejsce zajo dziecko ze wietlicy Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. PZC w Sieniawie. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dyskotek dla dzieci, na ktr zaproszono opiekunk i dzieci ze wietlicy w Zarzyniu. Kady uczestnik otrzyma niespodziank. Jeszcze w czerwcu odby si towarzyski mecz piki nonej pomidzy chopcami ze wietlic Zarzynia i Sieniawy. Arbitrem by wolontariusz ? nauczyciel wychowania fizycznego w szkole sieniawskiej pan Pawe Biskup. Remis nie zadowala nikogo. W dogrywce wygrali gocie. W listopadzie wietlic odwiedzia Gazeta Lubuska. W grudniu odbyo si wigilijne spotkanie wolontariuszy i goci z Urzdu Gminy .
Podczas ferii zimowych 2007 roku, dzieci miay okazj wyjecha do Zielonej Gry aby obejrze wystaw militariw i wysucha koncertu ?Dzieci dzieciom.? Organizatorem by Penomocnik Gminnej Komisji ds. Alkoholowych i Narkomanii. Zadaniem wolontariuszy byo zapewnienie opieki. Odbya si take zabawa karnawaowa z kostiumami. W marcu dzieci i wolontariusze .zorganizowali spotkanie poegnalne dla pani dyrektor szkoy z okazji odejcia na emerytur. Byy wystpy, poczstunek oraz ostatnia wsplna zabawa. W czerwcu wietlica w porozumieniu ze szko zorganizoway Dzie Dziecka dla dzieci. Program obejmowa zawody sportowe, kiebaski z grilla i wieczorek taneczny. Przed witami Boego Narodzenia odbyo si spotkanie opatkowe dzieci i wolontariuszy. Wsplnie piewano koldy, dzielono si opatkiem, skadano yczenia i rozdano 45 paczek dzieciom. Kilka dni pniej odbya si wigilia wolontariuszy i przyjaci PZC .
Wykaz imprez przeprowadzonych w 2008 r. wyglda nastpujco: organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych (konkurs kold, skok wzwy, pieczenie ciast, tenis stoowy, zajcia w pracowni komputerowej, wokalno-taneczne, wyjazd na basen do wiebodzina), zabawa dyskotekowa, ognisko, wycieczka rowerowa oraz koldowanie w domach parafian. To tylko pobienie wymienione prace wolontariuszy w wietlicy a przecie wykonuj oni wiele innych zada. Nale do nich bardzo lubiane przez dzieci prace plastyczne, szydekowanie, wyszywanie, rozmowy na rne tematy, wycieczki piesze, dekorowanie wietlicy, zabawy z pik, chust i tunelem terapeutycznym itp. .
Kolejny rok przynosi wolontariuszom PZC nowe wyzwania. Oprcz tradycyjnych zaj w wietlicy wykonuj te inne wymagajce dodatkowego czasu i energii. W lutym czterech opiekunw wyjeda z autokarem dzieci na basen do Gorzowa. Take w tym samym miesicu jad z dziemi do kina Fokus w Zielonej Grze na film pt. ?Madagaskar.? Wyjazdy sponsoruje Gmina agw W maju organizuj wycieczk rowerow i piknik nad jeziorem Buszno. Rwnie w maju chopcy szkoleni przez pana wuefist w ramach zaj wietlicowych uzyskuj wspaniae wyniki w powiatowych zawodach sportowych. III i IV miejsce w skoku wzwy zajli chopcy klasy szstej, a II i IV miejsc gimnazjalici. Kolejny sukces to brzowy medal zdobyty w czerwcu przez gimnazjalist na zawodach wojewdzkich w Subicach. Szstego czerwca PCZ organizuje piknik i zabawy dla dzieci na boisku szkolnym. W lipcu dwukrotnie zaprasza dzieci i modzie na zabaw dyskotekow. W padzierniku 2009 r. ku wielkiej radoci dzieci, wietlica otrzymuje dwa nowe zestawy komputerowe z Caritas Diecezji ZG. Rok kalendarzowy koczy si tradycyjnie spotkaniem opatkowym dla dzieci i wigili dla wolontariuszy, ktr sami przygotowuj i sponsoruj .
Dziaalno PZC obejmuje rwnie zaopatrywanie ubogich, chorych samotnych i niezaradnych yciowo osb i rodzin w podstawowe artykuy ywnociowe, odzie, obuwie, lekarstwa itp. Wymienione artykuy pochodziy gwnie z programu PAED, chocia w pocztkowym okresie zbierano je take w sieniawskich sklepach i przekazywano potrzebujcym w okresie przedwitecznym. W ramach programu PAED wydano nastpujce artykuy: ser topiony, mka, mleko, makaron, kasze rne, konserwy, ry, kawa, patki, musli, cukier, ser ty. Obuwie i lekarstwa PZC otrzymywa z DCZ w Zielonej Grze. Natomiast przywz odziey z Hamburga organizowa Przewodniczcy i Prezes PZC przy wsparciu OPS w agowie. Wcigu badanego okresu z pomocy skorzystao okoo 600 osb z caej parafii. Warto wydanych artykuw wyniosa 66 000 z. Jak ksztatowaa si pomoc rzeczowa w poszczeglnych latach przedstawia ponisza tabela .

Tabela nr 4. Pomoc rzeczowa
Lp. Rok Liczba osb objtych pomoc Warto udzielonej pomocy w z
1. 2003 114 3430
2. 2004 304 4534
3. 2005 350 16200
4. 2006 300 12368
5. 2007 481 16586
6. 2008 112 6284
7. 2009 143 6607

Parafialny Zesp Caritas w Sieniawie nie by osamotniony w swych dziaaniach. Kad jego akcj wspieray finansowo, merytorycznie, doradczo konkretne instytucje i osoby prywatne. Wrd nich znalaza si Samorzdowa Szkoa Podstawowa i Oddzia Przedszkolny w Sieniawie, Urzd Gminy w agowie, Kopalnia Wgla brunatnego w Sieniawie, centrum Pomocy Rodzinie w wiebodzinie, Starostwo Powiatowe PZC w agowie, waciciele sklepw w Sieniawie, Sotys Sieniawy, Koo Gospody Wiejskich, kilka prywatnych firm oraz wiele innych osb. Wszyscy Oni przyczynili si do tego e czyj los si odmieni, e ycie nabrao sensu, a wiara w drugiego czowieka si umocnia.

Rozdzia V. Wnioski i propozycje
W dzisiejszym zabieganym i zapracowanym spoeczestwie znale czas na prace spoeczne nie jest rzecz atw. Poprzez natok codziennych spraw zapominamy co tak naprawd wane jest w yciu, zapominamy o drugim czowieku. S jednak wsplnoty, gdzie w lad za miosiernym Samarytaninem, kto powica swe siy i czas, niesie pomoc nie oczekujc niczego w zamian. Pomoc bliniemu jest motywem przewodnim ycia ludzi, ktrzy tworz Parafialny Zespl Caritas w Sieniawie. To Oni akceptuj czowieka bez wzgldu na uomnoci i niedoskonaoci, nie uchybiajc jego godnoci. Z jednej strony nios skuteczn pomoc, a z drugiej budz upione sumienia. Poruszaj wraliwo spoeczn na ludzk niedol.
Celem mojej pracy byo ukazanie w jakim stopniu PZC w Sieniawie wywizuje si z wykonywania zada z zakresu pomocy spoecznej. Dokonujc analizy dziaalnoci tej organizacji stwierdziam, e jest ona wanym ogniwem pomidzy potrzebujcymi a pomoc spoeczn. Ogrom zada jakie podejmuje pokrywa si z jej zadaniami.
W zakresie opieki nad rodzin i dzieckiem doskonaym przykadem jest prowadzenie placwki opiekuczo-wychowawczej, ktra zapewnia poczucie bezpieczestwa, wyywienie, stae zajcia, wszelk niezbdn pomoc dziecku oraz rodzinn atmosfer. Inne dziaania takie jak wyjazdy na basen, wycieczki rowerowe i piesze maj na celu promowanie zdrowego stylu ycia. Kolejnym przykadem troski o rodzin jest organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i modziey z rodzin popegeerowskich, dysfunkcyjnych, ubogich, niepenych i tych prawidowo funkcjonujcych. PZC nie koncentruje si wycznie na brakach . Swymi dziaaniami obejmuj ca lokaln spoeczno.
Poszukujc nowych form pomocy nawizuje wspprac z rnymi instytucjami w swoim rodowisku i poza nim. Odpowiada na akcje lokalne i oglnopolskie. Biorc w nich czynny udzia zachca tamtejsze organizacje do solidarnoci i wspdziaania.
W celu zwikszenia efektywnoci podejmowanych zada PZC dokonuje analiz i oceny zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na konkretn pomoc podczas zwoywanych systematycznie posiedze. Po zapoznaniem si z rozmiarem potrzeb realizuje je w miar moliwoci, udzielajc pomocy rzeczowej lub pieninej zdiagnozowanym osobom. Rwnie w tym zakresie PZC prowadzi sta wspprac z OPS w agowie, SSP i OP w Sieniawie, DZC w Zielonej grze i innymi instytucjami. Utrzymuje te kontakt z rodzicami i lokalnymi dziaaczami.
W zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury PZC wykona modernizacj w pomieszczeniach wietlicowych. Na pocztku dziaalnoci stay w niej tylko dwie szkolne szafy, kilka starych awek i krzese. Dzi wietlica jest estetyczna, doposaona i bezpieczna. Jak powiedziaa radna Gminy bdc na komisji w wietlicy ?tu jest jak w domu, tu si czuje kobiec rk.?Prowadzcym wietlic zaleao na tym, aby dzieci czuy si jak u siebie i czuy rodzinn atmosfer, bo tylko przyjazny wiat daje dziecku rado ycia.
Czonkowie PZC s mieszkacami parafii, dlatego w sposb najbardziej realny odpowiadaj na potrzeby lokalnej spoecznoci. Maj bezporedni kontakt z potrzebujcymi pomocy i wiedz o ich sytuacji. W tak maej wiosce jaka Sieniawa wszyscy si przecie znaj. Praca wolontariuszy PZC jest przede wszystkim dobrowolna, wiadoma i bezpatna, wypywajca z potrzeby serca. Czy bezinteresowna? Raczej nie. Przecie praca na rzecz innych daje poczucie przydatnoci, sprawczoci, kompetencji. Przynosi satysfakcj z dobrze spenionego obowizku. Daje rado, gdy przynosi bliniemu ulg lub korzy. Pozwala istnie w spoeczestwie, w konkretnej wsplnocie o okrelonych celach. Cel to kolejna akcja, ktra potrzebuje si i mobilizacji. To adrenalina trzymajca przy yciu. A praca z dziemi? Czy nie czujemy si modsi przebywajc wrd nich? Ich radosne oczy s najwiksz zapat.
Parafialny Zesp Caritas bdc czci lokalnej spoecznoci w poczuciu tosamoci i wizi z ludmi dziaa dla wsplnego dobra, rwnie dla siebie. Pracujc na rzecz swojego rodowiska poprawia rwnie swoj sytuacj. Czonkowie Zespou nie zawsze czekaj, a potrzebujcy sam si zgosi, gdy proszenie o pomoc nie jest rzecz atw. Moe wiza si z rnymi obawami lub brakami. W takich przypadkach PZC sam wystpuje z propozycj udzielenia pomocy.
Dziaajc w rnych obszarach PZC korzystnie wpywa na sytuacj osb samotnych, starszych, godnych, chorych, niepenosprawnych, bezdomnych oraz rodzin i samotnie wychowujcych dzieci. Prowadzc wietlic zapobiega patologiom, daje dzieciom moliwo rozwoju wasnych zainteresowa, uzupenia braki wychowawcze, pomaga w nauce, sprawia, i mog podrowa i spdza wolny czas w innej miejscowoci ni wasna wioska, a nawet w innym kraju.
Ojciec wity Jan Pawe II by gboko zatroskany o los ojczyzny i bliskiego mu narodu polskiego. W jednej ze swych wypowiedzi wzywa: ?nie zatwardzajmy serc, gdy syszymy krzyk biednych. Starajmy si usysze to woanie. Starajmy si tak postpowa i tak y, by nikomu w naszej Ojczynie nie brako dachu nad gow i chleba na stole, by nikt nie czu si samotny, pozbawiony opieki. Z tym apelem zwracam si do wszystkich moich rodakw .?
Organizacje pozarzdowe, do ktrych zalicza si Parafialne Zespoy Caritas s wanym partnerem samorzdw w realizacji zada publicznych, a prowadzone przez nie placwki, to istotne ogniwo systemu pomocy spoecznej w Polsce. Ich rola partnerstwa w sferze pomocy spoecznej systematycznie wzrasta, a realizujc zasad subsydiarnoci jako pierwsi reaguj na potrzeby i problemy spoeczne.Bibliografia
1. Bako M. Wielki sownik wyrazw obcych, PWN, 2003r.
2. Berenicki F. Prace magisterskie z pedagogiki, Szczecin 2000 r.
3. Brzeziski J. Elementy metodologii bada psychologicznych, PWN, Warszawa 1980 r.
4. Dudkiewicz W. Podstawy metodologii bada do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001 r.
5. Dunajewska Z., Jaworska?Dbiska B., Michalska-Badziak R, Prawo administracyjne, pojcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Difin 2004 r.
6. Garvin Ch. D., Seabury B. A., Dziaania interpersonalne w pracy socjalnej, Procesy i procedury, tom 1, tumaczenie J. Banasik, BPS, Warszawa 1998 r.
7. Gnitecki J. Zarys metodologii w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo WSP, Zielona Gra 1989 r.
8. Golinowska S. Polityka spoeczna, koncepcje ? instytucje ? koszty, Poltext, Warszawa 2001 r.
9. Golinowska S. System pomocy spoecznej, gwne problemy zmian i reform (w:) Pomoc spoeczna od klientyzmu do partycypacji. Pod red. E Le, wydawnictwo Aspra ? JR 2002/2003 r.
10. Kamierczak T., uczyska M. Wprowadzenie do pomocy spoecznej, Wydawnictwo lsk 1998r.
11. Kompendium wiedzy o spoeczestwie, pastwie i prawie, praca zbiorowa pod redakcj S. Wronkowskiej i M. Zmierczak, PWN, Warszawa, Pozna 199r.
12. Koral J., Podstawy dziaalnoci charytatywnej Kocioa na przykadzie organizacji Caritas, Wydawnictwo Poligrafia Salezjaska 2000r.
13. Kozielecki J. Rozwizywanie problemw, Warszawa 1969 r.
14. Kurzynowski A. Polityka spoeczna, Oficyna wydawnicza SGH Warszawa 2006r.
15. Kuta T. Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i owiatowo-kulturalnych obywateli, Wydawnictwo Ossolineum 1980.
16. obocki M. Metody bada i technik pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakw 2007 r.
17. obocki M. Metody i techniki badan pedagogicznych, Impuls, Krakw 2003 r.
18. Majewski G. Pojcie rodziny w ustawie o pomocy spoecznej, nr 6, Casus , 1997r.
19. Marzec-Holka K. Pomoc spoeczna, teoria i praktyka, praca socjalna, tom II, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2003r.
20. Miru A. Sprawno dziaa w administracji pomocy spoecznej, [w:] Sprawno dziaania administracji samorzdowej, pod. Red. E. Ury, Rzeszw 2006.
21. Muszalski W. Prawo Socjalne, Wydania II zaktualizowane, PWN, Warszawa, 1999.
22. Muszyski H. Metodologiczne problemy pedagogiki, Ossolineum, Warszawa 1967 r.
23. Oko W. Sownik pedagogiczny, Warszawa 1975.
24. Pieter J. Oglna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1967 r.
25. Pilch T. Zasady bada pedagogicznych, Wydawnictwo ak, Warszawa 1998 r.
26. Pilch T. Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 1995 r.
27. Pilch T. Zasady bada pedagogicznych, Wrocaw ? Warszawa ? Krakw ? Gdask 1977 r.
28. Pilch T., T. Bauman, Metody bada pedagogicznych, Warszawa, 2001 r.
29. Piotrowski J. Zabezpieczenia spoeczne. Problematyka i metody. KiW, Warszawa, 1966.
30. Polityka spoeczna materiay do studiowania pod red. A. Rajkiewicza, J. Supiskiej, M. Ksiopolskiego, BPS Katowice 1998r., s. 235.
31. Polityka Spoeczna Materiay do studiowania, pod red. A. Rajkiewicza, J. Supiskiej, M. Ksiopolskiego, BPS, Katowice 1998, s 246. Introduction to social security, I LO, Genewa 1970.
32. Polityka spoeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE Warszawa 1979.
33. Pomoc Spoeczna w pytaniach i odpowiedziach ? wybrane zagadnienia, M. Chrapek, A. ukasiewicz, K. Soma, M. Szrajda, Informator Ekspert, Warszawa 2010r.
34. Praca Socjalna ? dwumiesicznik Instytutu Rozwoju Sub Spoecznych, nr 4, Redaktor Naczelna dr J. Starga-Piasek, Warszawa, lipiec- sierpie 2008r.
35. Praca Socjalna ? dwumiesicznik Instytutu Rozwoju Sub Spoecznych, nr 2, pod red. J. Starga-Piasek, marzec ? kwiecie 2008 r.
36. Praca socjalna Zawd ktry dodaje si 1, Brenda Du Bois, Karla Krogsrud Miley, tumaczenie : K. Czekaj, BPS, Katowice, 1999r., s.28.
37. Radliska H. Pedagogika Spoeczna, Ossolineum, Warszawa, 1961r.
38. Radwan - Pragowski J., Frysztacki K. Spoeczne dzieje pomocy czowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, BPS, Katowice 1998.
39. Rysz-Kowalczyk B. Leksykon polityki spoecznej, Wydawnictwo Aspra ? JR 2001r. , s 207.
40. Sierpowska I. Prawo pomocy spoecznej, Wydawnictwo Zamykacze 2006r.
41. Sierpowska, Ustawa o pomocy spoecznej, komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2007 r.
42. Skorny Z. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984 r.
43. Sownik katolickiej nauki spoecznej, pod red. W. Piwowarskiego, Warszawa 1993 r.
44. Szpor G., Martysz Cz., Nitecki S. Komentarz do ustawy o pomocy spoecznej, Wydawnictwo Arche 2001r.
45. Sztumski J. Wstp do metod i technik bada spoecznych, wydanie 5 zmienione i uzupenione, lzak, Katowice 1999 r.
46. Szurgacz H. Wstp do prawa pomocy spoecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego 1993r.
47. Wgliska M. Jak pisa prac magistersk, Poradnik dla studentw, ,Impuls, Krakw 2010 r.
48. Zaczyski W. Praca badawcza nauczyciela, wydanie czwarte, WSiP, Warszawa1995 r.Inne
1. Ustawa o opiece spoecznej z dnia 16 sierpnia 1923r., art. 1 (Dz. U. z 1923r.,Nr 92, poz. 726.) 2.
2. Ustawa o pomocy spoecznej z dnia12 marca 2004r., art. 2, (Dz. U. z 2009r. , Nr 175, poz. 1362).
3. Rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy spoecznej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r., Nr 6, poz. 45).
4. Z orzecznictwa, wyrok WSA z 23 padziernika 2008 r., sygn. akt II SA/OI 706/08.
5. Z orzecznictwa, wyrok NSA z 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt. I OSK1416/07.
6. Statut Caritas Polskiej, Warszawa 1990 r., par. 6.
7. Raport roczny 2009 Caritas w Polsce ?Sumy yciu?.
8. Dane PUB wiebodzin ? stan na 31 grudnia danego roku.
9. Kronika Parafialnego Zespou Caritas w Sieniawie.
10. Statut Parafialnego Zespoy Caritas w Sieniawie, Sieniawa 2004.
11. Sprawozdanie wietlicy za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
12. Sprawozdania roczne PZC za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
13. Ksiga finansowa PZC


Zielona Gra, 14.06.2011r.
Aleksandra Krasucka
Imi i nazwisko studenta
Nr albumu 66603

UNIWERSYTET ZIELONOGRSKI
Wydzia Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Kierunek/specjalno: Pedagogika/Pomoc spoeczna


Zmieniony: sobota, 03 marca 2012 19:12
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.084 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.110 seconds, 6.69 MB

Zużycie pamięci

7036296

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1558377211' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mc08n1tidno6jff8lnl5k63tj4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mc08n1tidno6jff8lnl5k63tj4','1558378111','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 227)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 168
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 18:48:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 18:48:31' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='168'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 14
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-20 18:48:31' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-20 18:48:31' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 227 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak