Koło Gospodyń Wiejskich
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 11:25

 

KOŁO  GOSPODYŃ  WIEJSKICH  W  SIENIAWIE


 

 

Powstanie i krótka historia działania.Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich wiązało się z powstaniem parafii w Sieniawie.

Datą powstania KGW był czas na przełomie lat 1965 – 1966, a pierwszą przewodniczącą była P. Wronisz Jadwiga.

Od 1967 – 1971 roku Przewodniczącą Koła była nauczycielka P. Marianna Stankiewicz. Za jej kierownictwa zwiększyła się liczba członkiń z 15 do 40 osób. Organizowane były różne zajęcia jak kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia. Spotkanie te były częściowo finansowane przez Spółdzielnie Kółek Rolniczych ze Świebodzina, a częściowo Samopomoc Chłopską z Łagowa. Instruktor Stowarzyszenia Kółek Rolniczych sprowadził do Koła nasiona mało znanych warzyw /np. brokuł, jarmuż, soja/. Warzywa te, członkinie uprawiały w swoich gospodarstwach rolnych wzbogacając jadłospis swojej kuchni. Za pośrednictwem Spółdzielni Ogrodniczej w Świebodzinie sprowadzane były różne krzewy ozdobne.

Organizowane były różne konkursy np. „Najpiękniejszy Ogród Kwiatowy”. Pierwsze miejsce zajęła p. Rozalia Dąbrowska. Zakupiono dwie krajalnice mechaniczne do kapusty dla członkiń KGW z Sieniawy oraz innych mieszkańców wsi. Organizowano zabawy taneczne. Powstała wypożyczalnia naczyń na 50 osób.

KGW za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Świebodzinie wysłało p. Zofię Białowąs na kurs „Przodownice Zdrowia”.

Koło przyczyniało się do budowy Pomnika Szpitala dla dzieci wpłacając 574 zł oraz wpłacając 500 zł na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

W okresie żniw organizowany był „Dzieciniec Wiejski”. Koło w porozumieniu ze Szkołą w Sieniawie zajęło się propagowaniem kącików dla nauki dzieci i młodzieży. Najlepsze pomysły były nagradzane i wyróżniane w szkole.

We współpracy z Gminną Spółdzielnią w Łagowie odbywały się pokazy kosmetyczne dla pań oraz odczyty lekarzy na tematy higieny i zdrowia kobiet.

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich rozprowadzał pisklęta kurze i kacze oraz pasze i witaminy dla drobiu.

Koło współpracowało z Kółkiem Rolniczym, Szkołą w Łagowie oraz Bankiem Spółdzielczym.

Podsumowując pracę i działalność KGW w Sieniawie pod kierunkiem p. Marianny w pierwszych latach istnienia trzeba podkreślić wielki udział i zaangażowanie koła w różnych płaszczyznach życia mieszkańców wsi. To wszystko budowało i umacniało życie społeczne i duchowe.

 

W latach 1972 – 1975 przewodniczącą KGW została wybrana P. Rozalia Tyliszczak. W tym okresie były organizowane zabawy taneczne, dokupiono i uposażono KGW w naczynia do wypożyczenia dla lokalnej społeczności.

Zakupiono sprzęt – siewniczek ręczny do buraków. W dalszym ciągu Koło rozprowadzało krzewy ozdobne i jagodowe. Były organizowane różne imprezy i konkursy. Między innymi konkurs pt. „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”. Odbywały się pokazy przyrządzania surówek warzywnych. Nagrodzone zostały prace pt. „Za ogródki”.

Koło brało udział w dożynkach gminnych i w różnych uroczystościach lokalnych – Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka i Dzień Seniora.

 

Od roku 1978 Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawie została wybrana P. Bernarda Jagiełło. W tym okresie nasilone zostały prace nad organizowaniem konkursów takich jak; „rozwijanie produkcji rolnej” oraz udział Koła w życiu kulturalnym wsi”

Wiele członkiń zobowiązało się zwiększyć produkcję rolną. Koło włączyło się do przygotowania różnych imprez kulturalno społecznych w swoim środowisku. Zorganizowało „Dzieciniec letni” w czasie wakacji. Członkowie KGW tworzyły zespoły:

·        Gospodarstwa domowego

·        Przewodzenie w podnoszeniu racjonalnego żywienia rodziny

·        Estetyka wsi

·        Kultura w środowisku wiejskim.

Organizowano pokaz przyrządzania różnych dań z uwzględnieniem owoców i warzyw. Każda z członkiń dbała o swoje gospodarstwo, upiększano obejścia i wprowadzano racjonalną gospodarkę rolną w swoich zagrodach wiejskich.

 

W roku 1979 przewodniczącą KGW w Sieniawie została p. Maria Tyliszczak. Za jej kierowania odbywał się kurs gotowania i pieczenia, połączony z degustacją. Obecni byli przedstawiciele z Gminnej Spółdzielni z Łagowa. Koło przyczyniało się i rozwijało swoją aktywność w różnych kierunkach. Widocznym przejawem aktywności porządkowanie i estetyka wsi. We wsi rozpoczęła się budowa wodociągu. Wiele współpracy wykazują członkinie. Koło wspiera inicjatywy wioskowe. Jest wielka troska i wspieranie rodzin wielodzietnych. Kilkoro dzieci jeździ na kolonie letnie. Fundusze zdobywa Koło z SKR – Świebodzin. Rozwija się działalność KGW w Sieniawie. Zakupiono naczynia kuchenne, magiel elektryczny. Przewodnicząca na dużą skalę zajmuje się sprowadzaniem piskląt, nawet w okresie zimowym. Sprowadza paszę , witaminy i różne broszury i informację o hodowli i żywieniu drobiu. Koło organizuje ze szkołą Dzień Babci, Ostatki i Dzień kobiet.

Jedna z członkiń układa różne przyśpiewki, które były wykorzystane w czasie różnych uroczystości np. dożynki, 40 - lecia Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie. Przyśpiewki obrazowały życie w naszym środowisku. Koło cieszyło się uznaniem. KGW działało do okresu stanu wojennego. Potem zawiesiło swą działalność.

 

Pracę w Kole wznowiono 1990 roku. Przewodniczącą KGW została wybrana pani Urszula Markiewicz. (p. Stankiewicz Marianna) Sołtysem wsi został wybrany p. Sodel Jan.

Przewodnicząca Koła starała się w Urzędzie Gminy w Łagowie i Radzie Sołeckiej o przydzielenie funduszy na umeblowanie nowej siedziby. Prośba została uwzględniona. Zakupiono meble, kuchnię gazową oraz dokupiono naczynia kuchenne. Najgorszą bolączką jest brak ogrzewania w pomieszczeniu siedziby KGW. Pomieszczenia na dole zostały wydzierżawione na działalność handlową.

W maju 1991 r. Koło organizowało Dzień Matki. Członkinie spotkały się na wspólnej herbacie. Koło interesuje się i współpracuje z całą społecznością. Z miejscowym proboszczem organizują uroczystość poświęcenia kościoła w Zarzyniu. Kościół ten budowała cała parafia. Było wiele kłopotów.

W dniu 30 czerwca 1991 r. odbyła się wielka uroczystość poświęcenia kościoła Ksiądz Biskup Józef Michalik przewodniczył uroczystościom i odprawił Mszę świętą przy udziale wielu kapłanów. Koło nasze wspólnie z Księdzem Stanisławem Pikorem ułożyło historię powstania i budowy kościoła. Na próby śpiewu przyjeżdżał z akordeonem p. Hak Jan. Z udziałem muzyki członkowie wyśpiewali całą historię budowy kościoła. Ksiądz Biskup był zainteresowany naszym śpiewem. Uroczystość była podniosła i bardzo radosna. Zgromadziła wielu parafian i gości.

Już jest rok 1992. W lutym Koło zbiera się w swojej siedzibie. Wspólnie  przygotowuje się „Ostatki”, a wśród nas są najstarsze panie od początku istnienia KGW oczekujące kolejnej zabawy przy śpiewie i muzyce.

W czerwcu 1992 roku przybywa nowy Ksiądz Proboszcz Stanisław Bogucki, który gra na organach i zachęca panie do utworzenia chóru. Wspólnie przygotowują różne pieśni na uroczystości kościelne i wioskowe. Pierwsze nasze pieśni wykonaliśmy w czasie odpustu w Zarzyniu. Były to następujące utwory: „Matko nasza” – na dwa głosy oraz „Być bliżej Ciebie chcę”.

Kolejny odpust 8 września 1992 w Sieniawie i jubileusz 25 lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Podołowskiego, który był dziewięć lat w Sieniawie proboszczem. Śpiew Pań KGW ubogacił tę piękną uroczystość.

W kolejnym roku 1993 Koło organizuje imprezy środowiskowe i całym sercem włącza się w życie kościoła. Przez śpiew i pomoc dla kościoła w odpustach i dożynkach życie wioskowe staje się bogatsze.

W styczniu 1994 po długotrwałej chorobie sołtysa Jana Sodela oraz za jego zgodą odbyły się wybory na nowego sołtysa. Na ogólnym zebraniu wioskowym wybrano naszą przewodniczącą p. Markiewicz Urszulę. Będzie sprawować urząd Sołtysa oraz Przewodniczącą KGW.

Nowe osoby wprowadziły duże ożywienie i nowe pomysły na życie wioskowe. W październiku w porozumieniu z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizowany został kurs układania bukietów z kwiatów. Zainteresowanie było bardzo duże. Pani Instruktor przekazała nam swą wiedzę. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie oraz wystawę naszych kompozycji kwiatowych. Wszystkie były bardzo pomysłowe.

Kolejny rok 1995 również był bardzo udany. Widać było aktywność Sołtysa oraz udział Pań KGW w życiu wioskowym i przykościelnym.

Nowy proboszcz ks. Grzegorz Janusz współpracuje z Kołem. Odbywa się remont dachu kościoła. Członkinie czyszczą dachówki, malują i konserwują krokwie, sprzątają dzwonnicę. Koło żyje potrzebami środowiska, organizując różne imprezy.

W styczniu 1996 r. „Dzień Babci” – wspólny poczęstunek i życzenia dla każdej Babci. Przewodnicząca prosi członkinie o większą współpracę z Sołtysem.

Odbyły się wybory. W skład zarządu weszły następujące panie:

Okuszko Róża

Herbut Zofia

Bak Józefa

Hartel Emilia.

Przew. Markiewicz Urszula

z-ca Grodzicka Marianna

Sekretarz Stankiewicz Marianna.

Ustalono składkę roczną 5 zł.

 

W dniu 23 kwietnia 1996 r zmarł po długiej chorobie sołtys Jan Sodel, który współpracował z naszym Kołem. Wszystkie członkinie uczestniczyły w pogrzebie.

W czerwcu członkinie pomagały przy oczyszczaniu obejścia przy kościele oraz brały czynny udział w uroczystościach Bożego Ciała.

W dniu 20 września odbyło się ważne spotkanie i omówiono sprawę przygotowania dożynek gromadzkich oraz zabawy tanecznej. Podzielono pracę:

1. Zamówienie orkiestry /przewodnicząca/

2. Przygotowanie części artystycznej – członkinie

3. Przygotowanie posiłku dla zaproszonych gości

 

28 września 1996 r. odbyły się dożynki w „klubie”. Msza św. odbyła się w kościele o godz. 18. 00. W części artystycznej dominowały piosenki ludowe i przyśpiewki ułożone przez p. M. Stankiewicz.

Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy, pracownicy administracji i Ksiądz Proboszcz. Przyśpiewki wyśpiewane przez zespół i dotyczył potrzeb wsi:

Brudna woda

Złe zachowanie młodzieży

Była też polityka: „dałeś Boże szczęście, że się to zmieniło, ale to za mało, żeby dobrze było.

Panowie Ci z „góry” stale się spierają i o swoje stołki bardzo zabiegają.

Na koniec odbyła się zabawa taneczna. Orkiestra grała do białego rana.

 

3- go  stycznia 1997 roku odbyło się spotkanie opłatkowe u Księdza Proboszcza na plebani. Członkinie upiekły placki - śpiewaliśmy kolędy.

Marzec - zebranie w sprawie odnowienia przystanku autobusowego i dalsze starania o zakup pieca grzewczego.

 

24. 08 97 r. zebranie w sprawie przygotowania wieńca dożynkowego na odpust w Sieniawie i na dożynki w gminne w Jemiołowie.

7 września Panie z KGW z Sieniawy pojechały na uroczystości dożynkowe połączone z 50 -leciem istnienia Straży Pożarnej w Jemiołowie.

Rozpoczęcie Mszą św., którą odprawił Ks. Proboszcz z Łagowa.

Po części oficjalnej odyły się występy zaproszonych gości. Były przyśpiewki pań KGW -

"Wójcie Ty nasz Wójcie, mocno się frasujesz, aby gmina cała biedy nie zaznała.

Troski są nie miłe, nie trza długo czekać, z Sieniawy do gminy nie ma jak dojechać.

Rowerkiem lub pieszo nie zawsze wychodzi, ale pana Wójta mało to obchodzi.

Kolor naszej wody jest taki wspaniały, jakby w niej się co dzień wiewiórki kąpały.

Płacić za nią trzeba i to duże grosze, ludziska się złoszczą i mruczą pod nosem".

 

 

Panie Koła Gospodyń w Sieniawie przez kolejne lata realizują swoje zadania w swoim gronie. Uczestniczą w spotkaniach prywatnych, swoim śpiewaniem ubogacają różne uroczystości w gminie lub w samej Sieniawie. Biorą udział w spotkaniach liturgicznych, dożynkach i odpustach. W życiu wioski widać ich coraz częściej.

 

Jest już rok 2010 Panie jak zawsze tak i teraz przygotowują się do zadań i w miarę swoich sił też będą uczestniczyć w życiu duchowym naszej miejscowości. Życzę  Drogim Paniom by z większym entuzjazmem ubogacały różne spotkania wioskowe i gminne. Życzę Szczęść Boże. ks. J.G.

zobacz zdjęcie

Zmieniony: niedziela, 15 kwietnia 2012 19:17
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.098 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.127 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.186 seconds, 5.85 MB
Application afterRender: 0.548 seconds, 6.36 MB

Zużycie pamięci

6683576

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989615' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'n1qod6aq36nf43u0j308i7lgc6'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'n1qod6aq36nf43u0j308i7lgc6','1512990515','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 21
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:08:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:08:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='21'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 8
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:08:35' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:08:35' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak