Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 11:25

KOO GOSPODYѠ WIEJSKICH W SIENIAWIE


Powstanie i krtka historia dziaania.Powstanie Koa Gospody Wiejskich wizao si z powstaniem parafii w Sieniawie.

Dat powstania KGW by czas na przeomie lat 1965 ? 1966, a pierwsz przewodniczc bya P. Wronisz Jadwiga.

Od 1967 ? 1971 roku Przewodniczc Koa bya nauczycielka P. Marianna Stankiewicz. Za jej kierownictwa zwikszya si liczba czonki z 15 do 40 osb. Organizowane byy rne zajcia jak kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia. Spotkanie te byy czciowo finansowane przez Spdzielnie Kek Rolniczych ze wiebodzina, a czciowo Samopomoc Chopsk z agowa. Instruktor Stowarzyszenia Kek Rolniczych sprowadzi do Koa nasiona mao znanych warzyw /np. broku, jarmu, soja/. Warzywa te, czonkinie uprawiay w swoich gospodarstwach rolnych wzbogacajc jadospis swojej kuchni. Za porednictwem Spdzielni Ogrodniczej w wiebodzinie sprowadzane byy rne krzewy ozdobne.

Organizowane byy rne konkursy np. ?Najpikniejszy Ogrd Kwiatowy?. Pierwsze miejsce zaja p. Rozalia Dbrowska. Zakupiono dwie krajalnice mechaniczne do kapusty dla czonki KGW z Sieniawy oraz innych mieszkacw wsi. Organizowano zabawy taneczne. Powstaa wypoyczalnia naczy na 50 osb.

KGW za porednictwem Polskiego Czerwonego Krzya w wiebodzinie wysao p. Zofi Biaows na kurs ?Przodownice Zdrowia?.

Koo przyczyniao si do budowy Pomnika Szpitala dla dzieci wpacajc 574 z oraz wpacajc 500 z na odbudow Zamku Krlewskiego w Warszawie.

W okresie niw organizowany by ?Dzieciniec Wiejski?. Koo w porozumieniu ze Szko w Sieniawie zajo si propagowaniem kcikw dla nauki dzieci i modziey. Najlepsze pomysy byy nagradzane i wyrniane w szkole.

We wsppracy z Gminn Spdzielni w agowie odbyway si pokazy kosmetyczne dla pa oraz odczyty lekarzy na tematy higieny i zdrowia kobiet.

Zarzd Koa Gospody Wiejskich rozprowadza pisklta kurze i kacze oraz pasze i witaminy dla drobiu.

Koo wsppracowao z Kkiem Rolniczym, Szko w agowie oraz Bankiem Spdzielczym.

Podsumowujc prac i dziaalno KGW w Sieniawie pod kierunkiem p. Marianny w pierwszych latach istnienia trzeba podkreli wielki udzia i zaangaowanie koa w rnych paszczyznach ycia mieszkacw wsi. To wszystko budowao i umacniao ycie spoeczne i duchowe.

W latach 1972 ? 1975 przewodniczc KGW zostaa wybrana P. Rozalia Tyliszczak. W tym okresie byy organizowane zabawy taneczne, dokupiono i uposaono KGW w naczynia do wypoyczenia dla lokalnej spoecznoci.

Zakupiono sprzt ? siewniczek rczny do burakw. W dalszym cigu Koo rozprowadzao krzewy ozdobne i jagodowe. Byy organizowane rne imprezy i konkursy. Midzy innymi konkurs pt. ?Wicej kwiatw, owocw i warzyw?. Odbyway si pokazy przyrzdzania surwek warzywnych. Nagrodzone zostay prace pt. ?Za ogrdki?.

Koo brao udzia w doynkach gminnych i w rnych uroczystociach lokalnych ? Dzie Nauczyciela, Dzie Dziecka i Dzie Seniora.

Od roku 1978 Przewodniczc Koa Gospody Wiejskich w Sieniawie zostaa wybrana P. Bernarda Jagieo. W tym okresie nasilone zostay prace nad organizowaniem konkursw takich jak; ?rozwijanie produkcji rolnej? oraz udzia Koa w yciu kulturalnym wsi?

Wiele czonki zobowizao si zwikszy produkcj roln. Koo wczyo si do przygotowania rnych imprez kulturalno spoecznych w swoim rodowisku. Zorganizowao ?Dzieciniec letni? w czasie wakacji. Czonkowie KGW tworzyy zespoy:

? Gospodarstwa domowego

? Przewodzenie w podnoszeniu racjonalnego ywienia rodziny

? Estetyka wsi

? Kultura w rodowisku wiejskim.

Organizowano pokaz przyrzdzania rnych da z uwzgldnieniem owocw i warzyw. Kada z czonki dbaa o swoje gospodarstwo, upikszano obejcia i wprowadzano racjonaln gospodark roln w swoich zagrodach wiejskich.

W roku 1979 przewodniczc KGW w Sieniawie zostaa p. Maria Tyliszczak. Za jej kierowania odbywa si kurs gotowania i pieczenia, poczony z degustacj. Obecni byli przedstawiciele z Gminnej Spdzielni z agowa. Koo przyczyniao si i rozwijao swoj aktywno w rnych kierunkach. Widocznym przejawem aktywnoci porzdkowanie i estetyka wsi. We wsi rozpocza si budowa wodocigu. Wiele wsppracy wykazuj czonkinie. Koo wspiera inicjatywy wioskowe. Jest wielka troska i wspieranie rodzin wielodzietnych. Kilkoro dzieci jedzi na kolonie letnie. Fundusze zdobywa Koo z SKR ? wiebodzin. Rozwija si dziaalno KGW w Sieniawie. Zakupiono naczynia kuchenne, magiel elektryczny. Przewodniczca na du skal zajmuje si sprowadzaniem pisklt, nawet w okresie zimowym. Sprowadza pasz , witaminy i rne broszury i informacj o hodowli i ywieniu drobiu. Koo organizuje ze szko Dzie Babci, Ostatki i Dzie kobiet.

Jedna z czonki ukada rne przypiewki, ktre byy wykorzystane w czasie rnych uroczystoci np. doynki, 40 - lecia Kopalni Wgla Brunatnego w Sieniawie. Przypiewki obrazoway ycie w naszym rodowisku. Koo cieszyo si uznaniem. KGW dziaao do okresu stanu wojennego. Potem zawiesio sw dziaalno.

Prac w Kole wznowiono 1990 roku. Przewodniczc KGW zostaa wybrana pani Urszula Markiewicz. (p. Stankiewicz Marianna) Sotysem wsi zosta wybrany p. Sodel Jan.

Przewodniczca Koa staraa si w Urzdzie Gminy w agowie i Radzie Soeckiej o przydzielenie funduszy na umeblowanie nowej siedziby. Proba zostaa uwzgldniona. Zakupiono meble, kuchni gazow oraz dokupiono naczynia kuchenne. Najgorsz bolczk jest brak ogrzewania w pomieszczeniu siedziby KGW. Pomieszczenia na dole zostay wydzierawione na dziaalno handlow.

W maju 1991 r. Koo organizowao Dzie Matki. Czonkinie spotkay si na wsplnej herbacie. Koo interesuje si i wsppracuje z ca spoecznoci. Z miejscowym proboszczem organizuj uroczysto powicenia kocioa w Zarzyniu. Koci ten budowaa caa parafia. Byo wiele kopotw.

W dniu 30 czerwca 1991 r. odbya si wielka uroczysto powicenia kocioa Ksidz Biskup Jzef Michalik przewodniczy uroczystociom i odprawi Msz wit przy udziale wielu kapanw. Koo nasze wsplnie z Ksidzem Stanisawem Pikorem uoyo histori powstania i budowy kocioa. Na prby piewu przyjeda z akordeonem p. Hak Jan. Z udziaem muzyki czonkowie wypiewali ca histori budowy kocioa. Ksidz Biskup by zainteresowany naszym piewem. Uroczysto bya podniosa i bardzo radosna. Zgromadzia wielu parafian i goci.

Ju jest rok 1992. W lutym Koo zbiera si w swojej siedzibie. Wsplnie przygotowuje si ?Ostatki?, a wrd nas s najstarsze panie od pocztku istnienia KGW oczekujce kolejnej zabawy przy piewie i muzyce.

W czerwcu 1992 roku przybywa nowy Ksidz Proboszcz Stanisaw Bogucki, ktry gra na organach i zachca panie do utworzenia chru. Wsplnie przygotowuj rne pieni na uroczystoci kocielne i wioskowe. Pierwsze nasze pieni wykonalimy w czasie odpustu w Zarzyniu. Byy to nastpujce utwory: ?Matko nasza? ? na dwa gosy oraz ?By bliej Ciebie chc?.

Kolejny odpust 8 wrzenia 1992 w Sieniawie i jubileusz 25 lecia kapastwa ks. Tadeusza Podoowskiego, ktry by dziewi lat w Sieniawie proboszczem. piew Pa KGW ubogaci t pikn uroczysto.

W kolejnym roku 1993 Koo organizuje imprezy rodowiskowe i caym sercem wcza si w ycie kocioa. Przez piew i pomoc dla kocioa w odpustach i doynkach ycie wioskowe staje si bogatsze.

W styczniu 1994 po dugotrwaej chorobie sotysa Jana Sodela oraz za jego zgod odbyy si wybory na nowego sotysa. Na oglnym zebraniu wioskowym wybrano nasz przewodniczc p. Markiewicz Urszul. Bdzie sprawowa urzd Sotysa oraz Przewodniczc KGW.

Nowe osoby wprowadziy due oywienie i nowe pomysy na ycie wioskowe. W padzierniku w porozumieniu z Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizowany zosta kurs ukadania bukietw z kwiatw. Zainteresowanie byo bardzo due. Pani Instruktor przekazaa nam sw wiedz. Zrobilimy pamitkowe zdjcie oraz wystaw naszych kompozycji kwiatowych. Wszystkie byy bardzo pomysowe.

Kolejny rok 1995 rwnie by bardzo udany. Wida byo aktywno Sotysa oraz udzia Pa KGW w yciu wioskowym i przykocielnym.

Nowy proboszcz ks. Grzegorz Janusz wsppracuje z Koem. Odbywa si remont dachu kocioa. Czonkinie czyszcz dachwki, maluj i konserwuj krokwie, sprztaj dzwonnic. Koo yje potrzebami rodowiska, organizujc rne imprezy.

W styczniu 1996 r. ?Dzie Babci? ? wsplny poczstunek i yczenia dla kadej Babci. Przewodniczca prosi czonkinie o wiksz wspprac z Sotysem.

Odbyy si wybory. W skad zarzdu weszy nastpujce panie:

Okuszko Ra

Herbut Zofia

Bak Jzefa

Hartel Emilia.

Przew. Markiewicz Urszula

z-ca Grodzicka Marianna

Sekretarz Stankiewicz Marianna.

Ustalono skadk roczn 5 z.

W dniu 23 kwietnia 1996 r zmar po dugiej chorobie sotys Jan Sodel, ktry wsppracowa z naszym Koem. Wszystkie czonkinie uczestniczyy w pogrzebie.

W czerwcu czonkinie pomagay przy oczyszczaniu obejcia przy kociele oraz bray czynny udzia w uroczystociach Boego Ciaa.

W dniu 20 wrzenia odbyo si wane spotkanie i omwiono spraw przygotowania doynek gromadzkich oraz zabawy tanecznej. Podzielono prac:

1. Zamwienie orkiestry /przewodniczca/

2. Przygotowanie czci artystycznej ? czonkinie

3. Przygotowanie posiku dla zaproszonych goci

28 wrzenia 1996 r. odbyy si doynki w ?klubie?. Msza w. odbya si w kociele o godz. 18. 00. W czci artystycznej dominoway piosenki ludowe i przypiewki uoone przez p. M. Stankiewicz.

Wrd zaproszonych goci by Wjt Gminy, pracownicy administracji i Ksidz Proboszcz. Przypiewki wypiewane przez zesp i dotyczy potrzeb wsi:

Brudna woda

Ze zachowanie modziey

Bya te polityka: ?dae Boe szczcie, e si to zmienio, ale to za mao, eby dobrze byo.

Panowie Ci z ?gry? stale si spieraj i o swoje stoki bardzo zabiegaj.

Na koniec odbya si zabawa taneczna. Orkiestra graa do biaego rana.

3- go stycznia 1997 roku odbyo si spotkanie opatkowe u Ksidza Proboszcza na plebani. Czonkinie upieky placki - piewalimy koldy.

Marzec - zebranie w sprawie odnowienia przystanku autobusowego i dalsze starania o zakup pieca grzewczego.

24. 08 97 r. zebranie w sprawie przygotowania wieca doynkowego na odpust w Sieniawie i na doynki w gminne w Jemioowie.

7 wrzenia Panie z KGW z Sieniawy pojechay na uroczystoci doynkowe poczone z 50 -leciem istnienia Stray Poarnej w Jemioowie.

Rozpoczcie Msz w., ktr odprawi Ks. Proboszcz z agowa.

Po czci oficjalnej odyy si wystpy zaproszonych goci. Byy przypiewki pa KGW -

"Wjcie Ty nasz Wjcie, mocno si frasujesz, aby gmina caa biedy nie zaznaa.

Troski s nie mie, nie trza dugo czeka, z Sieniawy do gminy nie ma jak dojecha.

Rowerkiem lub pieszo nie zawsze wychodzi, ale pana Wjta mao to obchodzi.

Kolor naszej wody jest taki wspaniay, jakby w niej si co dzie wiewirki kpay.

Paci za ni trzeba i to due grosze, ludziska si zoszcz i mrucz pod nosem".

Panie Koa Gospody w Sieniawie przez kolejne lata realizuj swoje zadania w swoim gronie. Uczestnicz w spotkaniach prywatnych, swoim piewaniem ubogacaj rne uroczystoci w gminie lub w samej Sieniawie. Bior udzia w spotkaniach liturgicznych, doynkach i odpustach. W yciu wioski wida ich coraz czciej.

Jest ju rok 2010 Panie jak zawsze tak i teraz przygotowuj si do zada i w miar swoich si te bd uczestniczy w yciu duchowym naszej miejscowoci. ycz Drogim Paniom by z wikszym entuzjazmem ubogacay rne spotkania wioskowe i gminne. ycz Szcz Boe. ks. J.G.

zobacz zdjcie

Zmieniony: niedziela, 15 kwietnia 2012 19:17
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.030 seconds, 2.41 MB
Application afterRender: 0.041 seconds, 2.64 MB

Zużycie pamięci

2788872

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1607113087' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lmnrlt8g14kt5cjq9bi7mfb3a2'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lmnrlt8g14kt5cjq9bi7mfb3a2','1607113987','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 21
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-04 20:33:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-04 20:33:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='21'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 8
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-12-04 20:33:07' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-12-04 20:33:07' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak