Egzamin kl. VI
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 marca 2014 19:57

PODSTAWY PRAWNE

 1. Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej : z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw, suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych
 2. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szstej klasie szkoy podstawowej obowizujce w roku szkolnym 2013/2014

W instrukcji zastosowano nastpujce skrty:

SZE ?szkolny zesp egzaminacyjny

ZN ? zesp nadzorujcy

OKE ? okrgowa komisja egzaminacyjna

PPP ? poradnia psychologiczno-pedagogiczna

I. Postanowienia oglne

 1. Ponadprzedmiotowy sprawdzian dla klasy VI odbywa si na terenie Samorzdowej Szkoy Podstawowej i Oddziau Przedszkolnego w Sieniawie w terminie ustalonym przez OKE w Poznaniu.
 2. Sprawdzian moe przebiega w obecnoci niezalenych obserwatorw delegowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Centraln Komisj Egzaminacyjn, OKE, organ sprawujcy nadzr pedagogiczny, organ prowadzcy, szkoy wysze i placwki doskonalenia nauczycieli.
 3. Prace uczniowskie sprawdza komisja zewntrzna powoana przez OKE.
 4. Sprawdzian organizuje i nadzoruje jego przebieg komisja szkolna powoana przez przewodniczcego szkolnego zespou egzaminacyjnego, ktrego powouje dyrektor OKE.
 5. Nad prawidowoci przebiegu sprawdzianu w wyznaczonych salach czuwaj ZN powoane przez dyrektora szkoy.
 6. W przypadkach nagej nieobecnoci czonka komisji jego miejsce zajmuje osoba znajdujca si na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
 7. Sprawdzian pisz wszyscy uczniowie.
 8. Uczniowie, ktrzy z udokumentowanych przyczyn losowych bd zdrowotnych, nie bd mogli przystpi do sprawdzianu albo przerw sprawdzian mog do niego przystpi w terminie dodatkowym wyznaczonym przez OKE.
 9. Wynik egzaminu podany jest w postaci punktw, nie wpisuje si go na wiadectwie i nie wpywa on na promocj ucznia ani na rekrutacj do gimnazjum.
 10. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Dla uczniw uprawnionych do dostosowania warunkw i formy sprawdzianu przystpujcych do sprawdzianu w oddzielnej sali czas ten moe by wyduony nie wicej ni o 50 %.
 11. Maksymalna ilo punktw wynosi 40.
 12. Sprawdza si wiedz i umiejtno z poszczeglnych standardw:
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 1. Wszyscy uczniowie kl. VI oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie s zapoznawani ze wszystkimi informacjami dotyczcymi sprawdzianu.
 2. SZE zapoznaje za porednictwem wychowawcy klasy szstej zapoznaje uczniw i ich rodzicw z procedur przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szstej w Samorzdowej Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Sieniawie.
 3. Pedagog szkolny przygotowuje informacje dotyczce uczniw ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si i posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego oraz informuje ich rodzicw o prawie przystpienia tych uczniw do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
 4. Wychowawca klasy szstej wsppracuje z pedagogiem szkolnym oraz ZN w celu usprawnienia obiegu informacji.
 5. W przypadku braku moliwoci bezporedniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (dugotrwaa choroba , wyjazd) wychowawca przekazuj niezbdne informacje poczt.

II. Zadania Przewodniczcego ZSE

Do zada przewodniczcego ( zastpcy przewodniczcego) naley:

1. Przygotowanie listy uczniw przystpujcych do sprawdzianu, sprawdzenie poprawnoci zebranych danych oraz przekazanie ich wformie elektronicznej do OKE.

2. Stwierdzenie uprawnie finalistw/laureatw olimpiad przedmiotowych lub laureatw konkursw przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotw objtych sprawdzianem.

3. Wystpienie do dyrektora OKE z udokumentowanym wnioskiem ozwolnienie z obowizku przystpienia do sprawdzianu ucznia uprawnionego do zwolnienia.

4. Opiniowanie i przekazywanie do OKE wnioskw rodzicw o zwolnienie z ?obowizku przystpienia do sprawdzianu ucznia ze ?sprzonymi niepenosprawnociami majcego orzeczenie o ?potrzebie ksztacenia specjalnego. ?

5. Dostosowanie, warunkw przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniw, posiadajcych:

- opini w sprawie dostosowania wymaga edukacyjnych wynikajcych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktrego stwierdzono specyficzne trudnoci w nauce, wydan przez poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn,

- opini w sprawie przystpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktrego stwierdzono specyficzne trudnoci w nauce, wydan przez poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

- orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego;

- zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo;

- pozytywn opini rady pedagogicznej w sprawie przystpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i moliwoci psychofizycznych ucznia, ktry w roku szkolnym, w ktrym przystpuje do sprawdzianu, by objty pomoc psychologiczno ? pedagogiczn w szkole ze wzgldu na trudnoci adaptacyjne zwizane z wczeniejszym ksztaceniem za granic, zaburzenia komunikacji jzykowej lub sytuacj kryzysow lub traumatyczn; zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunkw i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniw (suchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie oraz zagroonych niedostosowaniem spoecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

6. Zawarcie porozumie z dyrektorami innych szk lub placwek w sprawie pozyskania nauczycieli do ZN przebieg sprawdzianu.

7. Powoanie i przeszkolenie czonkw SZE, nie pniej ni na ?miesic przed terminem sprawdzianu.?

8. Powoanie, spord czonkw SZE, ZN ?przebieg sprawdzianu oraz ?wyznaczenie przewodniczcych tych zespow.

9. Poinformowanie uczniw o warunkach przebiegu sprawdzianu ? przed rozpoczciem sprawdzianu.?

10. Nadzorowanie przygotowania sal, w ktrych ma by przeprowadzony sprawdzian, zgodnie zprzepisami bezpieczestwa i higieny pracy.

11. Odbir, sprawdzenie nienaruszenia i kompletnoci przesyek zawierajcych zestawy egzaminacyjne, oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

12. Nadzorowanie przebiegu sprawdzianu, w tym podejmowanie decyzji o uniewanieniu sprawdzianu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwizywania zada przez ucznia?, wniesienia przez ucznia do Sali egzaminacyjnej urzdzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urzdzenia telekomunikacyjnego w Sali egzaminacyjnej oraz zakcania przez ucznia prawidowego przebiegu sprawdzianu w sposb utrudniajcy prac ?pozostaym uczniom.?

13. Zabezpieczenie materiaw egzaminacyjnych po zakoczeniu sprawdzianu i niezwoczne dostarczenie ich OKE zgodnie z otrzyman instrukcj.

14. Skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej czci do OKE.

15. Odbir od OKE zawiadcze o szczegowych wynikach sprawdzianu oraz przekazanie ich uczniom.

16. Przekazanie uczniom szczegowych informacji o wynikach sprawdzianu.

III. Zadania ZN sprawdzian

1. Przewodniczcy ZN kieruje prac pozostaych czonkw zespou i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporzdzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali, awszczeglnoci:

a) odpowiada za waciwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu,

b) odbiera od przewodniczcego ZSE informacje o uczniach majcych zawiadczenia lekarskie o koniecznoci przyjmowania lekw lub zjedzenia posiku w trakcie sprawdzianu iprzestrzega wykonania tych zalece,

c) odbiera od przewodniczcego SZE informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunkw i formy sprawdzianu piszcych sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zosta im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki te zostay spenione,

d) w dniu sprawdzianu w obecnoci czonka zespou oraz przedstawicieli uczniw odbiera odprzewodniczcego SZE materiay egzaminacyjne do wyznaczonej sali,

e) odpowiada za to, aby w sali znajdowali si tylko zdajcy przydzieleni do danej sali, czonkowie zespou nadzorujcego oraz ? ewentualnie ? obserwatorzy;

f) nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania sprawdzianu; w sytuacjach szczeglnych, gdy musi opuci sal ? swoje obowizki powierza czonkowi ZN; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu sprawdzianu;

g) razem z pozostaymi czonkami zespou rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne i zbiera jepozakoczeniu sprawdzianu,

h) zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu informacje o wymianie zestawu zada lubkarty odpowiedzi i pilnuje, by ucze, ktrego wymiana dotyczya, podpisa ten protok,

i) zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczcia i zakoczenia sprawdzianu,

j) dwukrotnie przypomina zdajcym o koniecznoci zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz ? przed przystpieniem do rozwizywania zada, drugi raz ? na 10 minut przed zakoczeniem czasu sprawdzianu (w przypadku zdajcych, ktrzy maj obowizek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),

k) odpowiada za to, by czonkowie zespou nadzorujcego w czasie trwania sprawdzianu zachowali cisz, nie chodzili po sali bez wyranego powodu, nie zagldali do prac zdajcych1 lub w inny sposb nie zakcali ich pracy,

l) odpowiada za to, by obecno obserwatorw nie zakcaa pracy zdajcych,

m) w uzasadnionej sytuacji zezwala zdajcemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunkw wykluczajcych moliwo kontaktowania si zdajcego z innymi osobami, z wyjtkiem osb udzielajcych pomocy medycznej,

n) w przypadku

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwizywania zada egzaminacyjnych przez ucznia (suchacza),

- wniesienia przez ucznia (suchacza) do sali egzaminacyjnej urzdzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (suchacza) z urzdzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,

- zakcania przez ucznia (suchacza) prawidowego przebiegu sprawdzianu w sposb utrudniajcy prac pozostaym uczniom (suchaczom),

- wystpienia szczeglnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasabnicia ucznia (suchacza) powiadamia przewodniczcego szkolnego zespou egzaminacyjnego, ktry podejmuje decyzj o przerwaniu sprawdzianu danemu uczniowi (suchaczowi) i uniewanieniu mu sprawdzianu,

o) dopilnowuje, aby uniewanienie zdajcemu sprawdzianu zostao odnotowane w protokole,

p) przyjmuje od zdajcego zgoszenie wczeniejszego zakoczenia pracy i odbiera jego zestaw egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidowoci kodowania,

q) po upywie czasu przeznaczonego na sprawdzian informuje zdajcych o zakoczeniu sprawdzianu i poleca zamknicie zestaww egzaminacyjnych oraz odoenie ich na brzeg stolika,

r) razem z pozostaymi czonkami zespou umieszcza naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych, odpowiednio wypenia matryce znakw na kartach odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi, porzdkuje i pakuje wypenione zestawy wedug zalece waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej,

s) dopilnowuje, aby przedstawiciele zdajcych byli obecni w sali a do momentu zamknicia kopert ze spakowanymi materiaami egzaminacyjnymi,

t) dopilnowuje, aby lista uczniw i protok przeprowadzenia sprawdzianu zostay dokadnie wypenione i podpisane przez wszystkich czonkw zespou nadzorujcego i obserwatorw,

u) po zakoczeniu czynnoci wymienionych w punktach u) oraz v) przekazuje przewodniczcemu szkolnego zespou egzaminacyjnego spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentacj,

v) bierze udzia (razem z przewodniczcym szkolnego zespou egzaminacyjnego) w sporzdzaniu zbiorczego protokou przebiegu sprawdzianu oraz pakowaniu materiaw egzaminacyjnych i ich opisywaniu zgodnie z instrukcj OKE.

2. Czonkowie ZE sprawdzian w danej sali wsppracuj zprzewodniczcym, a w szczeglnoci:

a. przygotowuj odpowiednio sal do sprawdzianu, zapewniajc:

b) prawidowe ustawienie stolikw (podczas sprawdzianu kady ucze pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione s w jednym kierunku, w odlegoci zapewniajcej samodzielno pracy zdajcych)

c) waciw liczb krzese

d) przygotowanie miejsc dla czonkw ZN i obserwatorw zewntrznych

e) zegar widoczny dla wszystkich zdajcych

f) tablic (plansz) do zapisania godziny rozpoczcia i zakoczenia sprawdzianu

g) kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL

h) umieszczenia przed wejciem do sali ( w widocznym miejscu ) listy zdajcych w danej sali ( imi i nazwisko )

i) zapasowe przybory do pisania i rysowania.,

j) dopilnowuj, aby uczniowie wnieli na sal tylko dozwolone przybory.

k) dopilnowuj, aby przed rozpoczciem rozwizywania zada uczniowie sprawdzili kompletno zestaww egzaminacyjnych; w razie potrzeby wymieniaj materiay na kompletne,

l) odpowiadaj za umieszczenie przez zdajcych ich trzyznakowych kodw i numerw PESEL we wszystkich przeznaczonych na to miejscach, a w przypadku uczniw korzystajcych z dostosowania warunkw i formy egzaminu umieszczaj je sami przed rozpoczciem sprawdzianu,

m) odpowiadaj za to, by zdajcy pracowali samodzielnie i nie zakcali pracy innym uczniom oraz nie uywali korektorw, kalkulatorw oraz innych przyborw niedozwolonych nasprawdzianie,

n) zgaszaj przewodniczcemu ZN przypadki:

a. - niesamodzielnego rozwizywania zada egzaminacyjnych przez ucznia (suchacza),

b. - wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urzdzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urzdzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,

c. ? zakcania przez ucznia prawidowego przebiegu sprawdzianu w sposb utrudniajcy prac pozostaym uczniom,

d. ? wystpienia szczeglnych przypadkw losowych lub zdrowotnych, np. zasabnicia ucznia,

o) nie udzielaj zdajcym adnych wyjanie dotyczcych zada egzaminacyjnych ani ich niekomentuj,

p)nie opuszczaj sali egzaminacyjnej w trakcie sprawdzianu (jedynie w wyjtkowych sytuacjach ? za zgod przewodniczcego ZN),

r) potwierdzaj na licie uczniw odbir zestaww egzaminacyjnych od uczniw,

s) po zakoczeniu pracy uczniw umieszczaj naklejki z kodem kreskowym wwyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych i odpowiednio wypeniaj matryc znakw na karcie odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu ikarcie odpowiedzi,

t) bior udzia w porzdkowaniu i pakowaniu zestaww egzaminacyjnych z danej sali wedug zalece waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej oraz w sporzdzeniu (wypenieniu) protokou przeprowadzenia sprawdzianu, ktre nastpnie podpisuj.

3. Czonkowie zespou nadzorujcego bdcy nauczycielami wspomagajcymi uczniw wykonuj swe zadania w trybie przewidzianym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunkw i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniw (suchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie oraz zagroonych niedostosowaniem

4. Sprawdzian dla uczniw uprawnionych do dostosowania warunkw i formy sprawdzianu moe by przeprowadzony w osobnym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub w domu ucznia, a przewodniczcy ZN taki sprawdzian maj obowizek upewni si przed sprawdzianem, e warunki, wyposaenie ioprzyrzdowanie s dostosowane do potrzeb zdajcych.

IV Organizacja i przebieg sprawdzianu

 1. Przewodniczcy SZE w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu sprawdza, czy pakiety z materiaami egzaminacyjnymi nie zostay naruszone i otwiera je w obecnoci przewodniczcych ZN oraz przedstawicieli uczniw.
 2. Przewodniczcy ZN razem z przedstawicielem uczniw odbiera od przewodniczcego szkolnego zespou egzaminacyjnego materiay egzaminacyjne:

a) odpowiedni liczb i rodzaj zestaww egzaminacyjnych,

b) list zdajcych w danej sali przygotowan przez OKE (na tej licie potwierdza si odbir prac egzaminacyjnych od uczniw),

c) druk protokou przebiegu sprawdzianu w danej sali,

d) naklejki z kodem kreskowym i zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych i przenosi materiay egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

 1. O wyznaczonej przez przewodniczcego SZE godzinie uczniowie przystpujcy do sprawdzianu wchodz do sali, w ktrej odbywa si sprawdzian po okazaniu legitymacji szkolnej wedug przygotowanej listy i zajmuj miejsca zgodnie z wylosowanym numerem,
 2. Do sali egzaminacyjnej wnosz jedynie dozwolone materiay: piro lub dugopis z czarnym tuszem/atramentem, owek do rysowania, gumk, linijk, ekierk, cyrkiel, ktomierz.
 3. Ucze chory lub niepenosprawny w czasie trwania sprawdzianu moe korzysta ze sprztu medycznego i lekw,
 4. Czonkowie ZN sprawdzaj wyposaenie uczniw w niezbdne do pisania sprawdzianu materiay,
 5. Na awce ucznia powinny znajdowa si tylko wymienione wczeniej przybory,
 6. Po wejciu wszystkich zdajcych przewodniczcy ZN, w kadej sali informuje uczniw:

a) o koniecznoci sprawdzenia kompletnoci zestawu,

b) o sposobie kodowania,

c) o obowizku zapoznania si z instrukcj przed przystpieniem do rozwizywania zada,

 1. Po przekazaniu informacji o przebiegu sprawdzianu, punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czonkowie ZN rozdaj uczniom zestawy zada ( wedug planu opracowanego przez przewodniczcego zespou w kadej sali, w ktrej odbywa si sprawdzian),
 2. Uczniowie sprawdzaj kompletno zestawu zada oraz czytaj informacje dla zdajcego, wyjanienia udzielane przez ZN mog dotyczy wycznie zestawu informacji ze strony pierwszej zestawu,
 3. W przypadku zgoszenia przez ucznia brakw w zestawie zada przewodniczcy ZN odnotowuje ten fakt w protokole i informuje o nim przewodniczcego SZE i otrzymuje od niego dodatkowy arkusz, ktry przekazuje uczniowi (arkusz pochodzi z dodatkowej liczby arkuszy zawartych w pakiecie),
 4. Uczniowie koduj swoje prace zgodnie z instrukcj przewodniczcego ZN; czonkowie ZN sprawdzaj poprawno kodowania.
 5. Po czynnociach organizacyjnych przewodniczcy ZN ogasza rozpoczcie sprawdzianu i zapisuje na tablicy czas rozpoczcia i zakoczenia sprawdzianu ( 60 minut).
 6. Podczas trwania sprawdzianu czonkowie ZN nie mog :

a) komentowa ani wyjania zada,
b) komentowa zawartoci prac uczniw ani w nie ingerowa,
c) zakca pracy uczniw,

 1. Podczas sprawdzianu w sali mog przebywa oprcz zdajcych czonkowie ZN, przewodniczcy SZE (bd jego zastpca), osoby sprawdzajce prawidowo przebiegu sprawdzianu powoane przez dyrektora OKE , obserwatorzy posiadajcy pisemn zgod dyrektora OKE, przedstawiciele organw sprawujcych nadzr pedagogiczny lub przedstawiciele OKE, nazwiska wszystkich obecnych naley wpisa do protokou przebiegu sprawdzianu
 2. W trakcie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszcza sali. Tylko w wyjtkowych przypadkach przewodniczcy ZN moe zezwoli uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunkw wykluczajcych moliwo kontaktowania si z innymi osobami (jeden z czonkw ZN wychodzi z uczniem ). Wyjtek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej.
 3. Na czas nieobecnoci ucze przekazuje czonkowi ZN zestaw zada wraz z kart odpowiedzi (wyjcie, czas nieobecnoci ucznia i powrt naley odnotowa w protokole),
 4. Przewodniczcy SZE moe podj decyzje o przerwaniu sprawdzianu i uniewanieniu pracy ucznia wtedy gdy przewodniczcy ZN zawiadomi go o korzystaniu przez ucznia z niedozwolonych form pomocy lub zakcania prawidowego przebiegu sprawdzianu (informacje o uniewanieniu lub przerwaniu sprawdzianu umieszcza si w protokole),
 5. Jeli zdajcy ukoczy prace przed czasem, zgasza to ZN przez podniesienie rki. Zamyka zestaw egzaminacyjny, odkada go na brzeg stolika i oczekuje w ciszy na ogoszenie przez przewodniczcego ZN zakoczenia sprawdzianu.
 6. Na 10 minut przed zakoczeniem czasu przeznaczonego na prac, przewodniczcy ZN przypomina zdajcym o koniecznoci zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 7. Poupywie czasu przeznaczonego na sprawdzian przewodniczcy ZN informuje zdajcych ozakoczeniu sprawdzianu i poleca zamknicie zestaww egzaminacyjnych i odoenie ich na brzeg stolika. Zdajcy pozostaj na swoich miejscach. Przewodniczcy ZN zleca odbir zestaww czonkom ZN. Wobecnoci uczniw sprawdzaj oni kompletno materiaw, a nastpnie przewodniczcy zezwala zdajcym, z wyjtkiem zdajcych, ktrzy maj by obecni podczas pakowania materiaw egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

V. Postpowanie z niejawnymi materiaami egzaminacyjnymi

 1. Zabezpieczenie i ochron przed nieuprawnionym ujawnieniem materiaw egzaminacyjnych ? od momentu odbioru zestaww egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po sprawdzianie do waciwej OKE ? odpowiada dyrektor szkoy penicy funkcj przewodniczcego SZE,
 2. W ustalonym przez Dyrektora OKE miejscu i czasie przewodniczcy SZE (z dokumentem stwierdzajcym tosamo) lub upowaniony przez niego czonek SZE z pisemnym upowanieniem i dokumentem stwierdzajcym tosamo, w obecnoci innego czonka tego zespou, kwituje odbir pakietw z zestawami egzaminacyjnymi
 3. Po otrzymaniu pakietw z materiaami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzyman instrukcj, przewodniczcy lub upowaniony przez niego czonek szkolnego zespou egzaminacyjnego skada je w stanie nienaruszonym w sejfie w sekretariacie szkoy. Materiay egzaminacyjne pozostaj tam do czasu przeprowadzenia sprawdzianu. Na czas przetrzymywania materiaw klucze do szafy przechowuje dyrektor szkoy ( przewodniczcy SZE ) oraz zastpca przewodniczcego SZE,
 4. Otwarcie pakietw z zestawami egzaminacyjnymi nastpuje w dniu sprawdzianu w sekretariacie szkoy w obecnoci przewodniczcych ZN oraz przedstawicieli zdajcych ? po jednym uczniu z kadej sali. Jeeli uczniowie pisz sprawdzian tylko w jednej sali to wybiera si dwch przedstawicieli z tej sali. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 5. Po otrzymaniu pakietw z zestawami egzaminacyjnymi przewodniczcy ZN wraz z uczniami przynosz je do swoich sal i przystpuj do czynnoci zgodnie z instrukcj przebiegu sprawdzianu,
 6. Po rozdaniu zestaww egzaminacyjnych koduje si zestawy uczniw nieobecnych i zwolnionych lub laureatw konkursw ? zgodnie z list obecnoci. Zestawy tych uczniw umieszcza si w oddzielnej kopercie i przekazuje do OKE razem z protokoami. Niewykorzystane zestawy rwnie umieszcza si w osobnej kopercie, ktra si zakleja i opisuje. Liczb niewykorzystanych i wadliwych zestaww odnotowuje si w protokole.
 7. Bezporednio po zakoczeniu sprawdzianu nastpuje odbir prac od zdajcych, przeliczenie, odnotowanie liczby zestaww egzaminacyjnych w protokole, uporzdkowanie oraz spakowanie i opisanie tych zestaww (zgodne z zaleceniami waciwej OKE) oraz przekazanie ich przewodniczcemu SZE.
 8. Przewodniczcy SZE, w obecnoci przewodniczcych ZN, sprawdza kompletno materiaw egzaminacyjnych otrzymanych z sal i pakuje je zgodnie z instrukcj waciwej OKE.
 9. Przewodniczcy SZE lub upowanieni przez niego czonkowie SZE przekazuj zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacj do wyznaczonych przez dyrektora waciwej OKE miejsc w okrelony przez niego sposb i w ustalonym terminie.
 10. Osoba przekazujca wypenione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacj powinna legitymowa si dowodem tosamoci i upowanieniem

Ustalenia kocowe

1. Wewntrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu zostaje udostpniona wszystkim zainteresowanym poprzez :

 • wychowawc klasy szstej,
 • pedagoga,
 • dyrektora szkoy,
 • na stronie internetowej szkoy.
Zmieniony: wtorek, 01 kwietnia 2014 06:34
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.244 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.248 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.279 seconds, 2.51 MB
Application afterRender: 0.298 seconds, 2.77 MB

Zużycie pamięci

2919432

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603417909' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vd4fac7q0l5kmsnpuevolfh4m3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vd4fac7q0l5kmsnpuevolfh4m3','1603418809','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 311)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 257
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 02:06:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 02:06:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='257'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 02:06:50' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 02:06:50' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 311 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak