Egzamin kl. VI
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 marca 2014 19:57

 

PODSTAWY PRAWNE

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej : z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 2. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

W instrukcji zastosowano następujące skróty:

SZE –szkolny zespół egzaminacyjny

ZN – zespół nadzorujący

OKE – okręgowa komisja egzaminacyjna

PPP – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

I. Postanowienia ogólne

 1. Ponadprzedmiotowy sprawdzian dla klasy VI odbywa się na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie w terminie ustalonym przez OKE w Poznaniu.
 2. Sprawdzian może przebiegać w obecności niezależnych obserwatorów delegowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną, OKE, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący, szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Prace uczniowskie sprawdza komisja zewnętrzna powołana przez OKE.
 4. Sprawdzian organizuje i nadzoruje jego przebieg komisja szkolna powołana przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którego powołuje dyrektor OKE.
 5. Nad prawidłowością przebiegu sprawdzianu w wyznaczonych salach czuwają ZN powołane przez dyrektora szkoły.
 6. W przypadkach nagłej nieobecności członka komisji jego miejsce zajmuje osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
 7. Sprawdzian piszą wszyscy uczniowie.
 8. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych, nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu albo przerwą sprawdzian mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez OKE.
 9. Wynik egzaminu podany jest w postaci punktów, nie wpisuje się go na świadectwie i nie wpływa on na promocję ucznia ani na rekrutację do gimnazjum.
 10. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu przystępujących do sprawdzianu w oddzielnej sali czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 50 %.
 11. Maksymalna ilość punktów wynosi 40.
 12. Sprawdza się wiedzę i umiejętność z poszczególnych standardów:
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 1. Wszyscy uczniowie kl. VI oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zapoznawani ze wszystkimi informacjami dotyczącymi sprawdzianu.
 2. SZE zapoznaje za pośrednictwem wychowawcy klasy szóstej zapoznaje uczniów i ich rodziców z procedurą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej w Samorządowej Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Sieniawie.
 3. Pedagog szkolny przygotowuje informacje dotyczące uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informuje ich rodziców o prawie przystąpienia tych uczniów do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
 4. Wychowawca klasy szóstej współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz ZN w celu usprawnienia obiegu informacji.
 5. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba , wyjazd) wychowawca przekazują niezbędne informacje pocztą.

II. Zadania Przewodniczącego ZSE

Do zadań przewodniczącego ( zastępcy przewodniczącego) należy:

1. Przygotowanie listy uczniów przystępujących do sprawdzianu, sprawdzenie poprawności zebranych danych oraz przekazanie ich w  formie elektronicznej do OKE.

2. Stwierdzenie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem.

3. Wystąpienie do dyrektora OKE z udokumentowanym wnioskiem o  zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia uprawnionego do zwolnienia.

4. Opiniowanie i przekazywanie do OKE wniosków rodziców o zwolnienie z ‎obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze ‎sprzężonymi niepełnosprawnościami mającego orzeczenie o ‎potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Dostosowanie, warunków przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, posiadających:

- opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo;

- pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

6. Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do ZN przebieg sprawdzianu.

7. Powołanie i przeszkolenie członków SZE, nie później niż na ‎miesiąc przed terminem sprawdzianu.

8. Powołanie, spośród członków SZE, ZN ‎przebieg sprawdzianu oraz ‎wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.

9. Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu.

10. Nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Odbiór, sprawdzenie nienaruszenia i kompletności przesyłek zawierających zestawy egzaminacyjne, oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

12. Nadzorowanie przebiegu sprawdzianu, w tym podejmowanie decyzji o unieważnieniu sprawdzianu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia‎, wniesienia przez ucznia do Sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w Sali egzaminacyjnej oraz zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę ‎pozostałym uczniom.

13. Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu sprawdzianu i niezwłoczne dostarczenie ich OKE zgodnie z otrzymaną instrukcją.

14. Skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części do OKE.

15. Odbiór od OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz przekazanie ich uczniom.

16. Przekazanie uczniom szczegółowych informacji o wynikach sprawdzianu.

III. Zadania ZN sprawdzian

1. Przewodniczący ZN kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali, a w szczególności:

a) odpowiada za właściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu,

b) odbiera od przewodniczącego ZSE informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega wykonania tych zaleceń,

c) odbiera od przewodniczącego SZE informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione,

d) w dniu sprawdzianu w obecności członka zespołu oraz przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego SZE materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali,

e) odpowiada za to, aby w sali znajdowali się tylko zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy;

f) nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania sprawdzianu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi ZN; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu sprawdzianu;

g) razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne i zbiera je po zakończeniu sprawdzianu,

h) zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi i pilnuje, by uczeń, którego wymiana dotyczyła, podpisał ten protokół,

i) zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu,

j) dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu sprawdzianu (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),

k) odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania sprawdzianu zachowali ciszę, nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądali do prac zdających1 lub w inny sposób nie zakłócali ich pracy,

l) odpowiada za to, by obecność obserwatorów nie zakłócała pracy zdających,

m) w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,

n) w przypadku

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza),

- wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,

- zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom),

- wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza) powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu sprawdzianu danemu uczniowi (słuchaczowi) i unieważnieniu mu sprawdzianu,

o) dopilnowuje, aby unieważnienie zdającemu sprawdzianu zostało odnotowane w protokole,

p) przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego zestaw egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania,

q) po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian informuje zdających o zakończeniu sprawdzianu i poleca zamknięcie zestawów egzaminacyjnych oraz odłożenie ich na brzeg stolika,

r) razem z pozostałymi członkami zespołu umieszcza naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych, odpowiednio wypełnia matryce znaków na kartach odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi, porządkuje i pakuje wypełnione zestawy według zaleceń właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej,

s) dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu zamknięcia kopert ze spakowanymi materiałami egzaminacyjnymi,

t) dopilnowuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia sprawdzianu zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów,

u) po zakończeniu czynności wymienionych w punktach u) oraz v) przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentację,

v) bierze udział (razem z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego) w sporządzaniu zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu oraz pakowaniu materiałów egzaminacyjnych i ich opisywaniu zgodnie z instrukcją OKE.

2. Członkowie ZE sprawdzian w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności:

a. przygotowują odpowiednio salę do sprawdzianu, zapewniając:

b) prawidłowe ustawienie stolików (podczas sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających)

c) właściwą liczbę krzeseł

d) przygotowanie miejsc dla członków ZN i obserwatorów zewnętrznych

e) zegar widoczny dla wszystkich zdających

f) tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu

g) kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL

h) umieszczenia przed wejściem do sali ( w widocznym miejscu ) listy zdających w danej sali ( imię i nazwisko )

i) zapasowe przybory do pisania i rysowania.,

j) dopilnowują, aby uczniowie wnieśli na salę tylko dozwolone przybory.

k) dopilnowują, aby przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczniowie sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych; w razie potrzeby wymieniają materiały na kompletne,

l) odpowiadają za umieszczenie przez zdających ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL we wszystkich przeznaczonych na to miejscach, a w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków i formy egzaminu umieszczają je sami przed rozpoczęciem sprawdzianu,

m) odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych przyborów niedozwolonych na sprawdzianie,

n) zgłaszają przewodniczącemu ZN przypadki:

a. - niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza),

b. - wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,

c. ─ zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,

d. ─ wystąpienia szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia,

o) nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują,

p)nie opuszczają sali egzaminacyjnej w trakcie sprawdzianu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego ZN),

r) potwierdzają na liście uczniów odbiór zestawów egzaminacyjnych od uczniów,

s) po zakończeniu pracy uczniów umieszczają naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych i odpowiednio wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i  karcie odpowiedzi,

t) biorą udział w porządkowaniu i pakowaniu zestawów egzaminacyjnych z danej sali według zaleceń właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz w sporządzeniu (wypełnieniu) protokołu przeprowadzenia sprawdzianu, które następnie podpisują.

3. Członkowie zespołu nadzorującego będący nauczycielami wspomagającymi uczniów wykonują swe zadania w trybie przewidzianym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem

4. Sprawdzian dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu może być przeprowadzony w osobnym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub w domu ucznia, a przewodniczący ZN taki sprawdzian mają obowiązek upewnić się przed sprawdzianem, że warunki, wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb zdających.

IV Organizacja i przebieg sprawdzianu

 1. Przewodniczący SZE w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone i otwiera je w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli uczniów.
 2. Przewodniczący ZN razem z przedstawicielem uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne:

a) odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych,

b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów),

c) druk protokołu przebiegu sprawdzianu w danej sali,

d) naklejki z kodem kreskowym i zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych i przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

 1. O wyznaczonej przez przewodniczącego SZE godzinie uczniowie przystępujący do sprawdzianu wchodzą do sali, w której odbywa się sprawdzian po okazaniu legitymacji szkolnej według przygotowanej listy i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanym numerem,
 2. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie dozwolone materiały: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz.
 3. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków,
 4. Członkowie ZN sprawdzają wyposażenie uczniów w niezbędne do pisania sprawdzianu materiały,
 5. Na ławce ucznia powinny znajdować się tylko wymienione wcześniej przybory,
 6. Po wejściu wszystkich zdających przewodniczący ZN, w każdej sali informuje uczniów:

a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu,

b) o sposobie kodowania,

c) o obowiązku zapoznania się z instrukcją przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań,

 1. Po przekazaniu informacji o przebiegu sprawdzianu, punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej członkowie ZN rozdają uczniom zestawy zadań ( według planu opracowanego przez przewodniczącego zespołu w każdej sali, w której odbywa się sprawdzian),
 2. Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu zadań oraz czytają informacje dla zdającego, wyjaśnienia udzielane przez ZN mogą dotyczyć wyłącznie zestawu informacji ze strony pierwszej zestawu,
 3. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braków w zestawie zadań przewodniczący ZN odnotowuje ten fakt w protokole i informuje o nim przewodniczącego SZE i otrzymuje od niego dodatkowy arkusz, który przekazuje uczniowi (arkusz pochodzi z dodatkowej liczby arkuszy zawartych w pakiecie),
 4. Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN; członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania.
 5. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN ogłasza rozpoczęcie sprawdzianu i zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu ( 60 minut).
 6. Podczas trwania sprawdzianu członkowie ZN nie mogą :

a) komentować ani wyjaśniać zadań,
b) komentować zawartości prac uczniów ani w nie ingerować,
c) zakłócać pracy uczniów,

 1. Podczas sprawdzianu w sali mogą przebywać oprócz zdających członkowie ZN, przewodniczący SZE (bądź jego zastępca), osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora OKE , obserwatorzy posiadający pisemną zgodę dyrektora OKE, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub przedstawiciele OKE, nazwiska wszystkich obecnych należy wpisać do protokołu przebiegu sprawdzianu
 2. W trakcie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. Tylko w wyjątkowych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami (jeden z członków ZN wychodzi z uczniem ). Wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej.
 3. Na czas nieobecności uczeń przekazuje członkowi ZN zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (wyjście, czas nieobecności ucznia i powrót należy odnotować w protokole),
 4. Przewodniczący SZE może podjąć decyzje o przerwaniu sprawdzianu i unieważnieniu pracy ucznia wtedy gdy przewodniczący ZN zawiadomi go o korzystaniu przez ucznia z niedozwolonych form pomocy lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu (informacje o unieważnieniu lub przerwaniu sprawdzianu umieszcza się w protokole),
 5. Jeśli zdający ukończy prace przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Zamyka zestaw egzaminacyjny, odkłada go na brzeg stolika i oczekuje w ciszy na ogłoszenie przez przewodniczącego ZN zakończenia sprawdzianu.
 6. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę, przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 7. Po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian przewodniczący ZN informuje zdających o zakończeniu sprawdzianu i poleca zamknięcie zestawów egzaminacyjnych i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący ZN zleca odbiór zestawów członkom ZN. W  obecności uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów, a następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdających, którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

V. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 1. Zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po sprawdzianie do właściwej OKE – odpowiada dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego SZE,
 2. W ustalonym przez Dyrektora OKE miejscu i czasie przewodniczący SZE (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) lub upoważniony przez niego członek SZE z pisemnym upoważnieniem i dokumentem stwierdzającym tożsamość, w obecności innego członka tego zespołu, kwituje odbiór pakietów z zestawami egzaminacyjnymi
 3. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego składa je w stanie nienaruszonym w sejfie w sekretariacie szkoły. Materiały egzaminacyjne pozostają tam do czasu przeprowadzenia sprawdzianu. Na czas przetrzymywania materiałów klucze do szafy przechowuje dyrektor szkoły ( przewodniczący SZE ) oraz zastępca przewodniczącego SZE,
 4. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu sprawdzianu w sekretariacie szkoły w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających – po jednym uczniu z każdej sali. Jeżeli uczniowie piszą sprawdzian tylko w jednej sali to wybiera się dwóch przedstawicieli z tej sali. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 5. Po otrzymaniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przewodniczący ZN wraz z uczniami przynoszą je do swoich sal i przystępują do czynności zgodnie z instrukcją przebiegu sprawdzianu,
 6. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych koduje się zestawy uczniów nieobecnych i zwolnionych lub laureatów konkursów – zgodnie z listą obecności. Zestawy tych uczniów umieszcza się w oddzielnej kopercie i przekazuje do OKE razem z protokołami. Niewykorzystane zestawy również umieszcza się w osobnej kopercie, która się zakleja i opisuje. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych zestawów odnotowuje się w protokole.
 7. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole, uporządkowanie oraz spakowanie i opisanie tych zestawów (zgodne z zaleceniami właściwej OKE) oraz przekazanie ich przewodniczącemu SZE.
 8. Przewodniczący SZE, w obecności przewodniczących ZN, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i pakuje je zgodnie z instrukcją właściwej OKE.
 9. Przewodniczący SZE lub upoważnieni przez niego członkowie SZE przekazują zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonych przez dyrektora właściwej OKE miejsc w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie.
 10. Osoba przekazująca wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem

Ustalenia końcowe

1. Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu zostaje udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez :

 • wychowawcę klasy szóstej,
 • pedagoga,
 • dyrektora szkoły,
 • na stronie internetowej szkoły.
Zmieniony: wtorek, 01 kwietnia 2014 06:34
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.080 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.092 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.133 seconds, 5.95 MB
Application afterRender: 0.171 seconds, 6.48 MB

Zużycie pamięci

6816704

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989197' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kcn1lsma3i3tvud4kqedccckk3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'kcn1lsma3i3tvud4kqedccckk3','1512990097','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 311)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 257
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:01:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:01:37' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='257'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:01:37' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:01:37' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 311 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak