Rada Ekonomiczna
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:29

Rada Ekonomiczna.Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych
Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej


I. Normy oglne

Artyku 1

W kadej parafii proboszcz ma obowizek powoania Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych
stosownie do postanowienia kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Artyku 2

Parafialna Rada ds. Ekonomicznych ? dalej zwana Rad ? jest organem doradczym
proboszcza w zarzdzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomociami, ruchomociami oraz
finansami), z zachowaniem postanowie kan. 532 KPK. Czonkom Rady nie przysuguje
prawo reprezentowania parafii i wypowiadania si w imieniu parafii.
II. Skad Rady i sposb jej powoywania

Artyku 3

Proboszcz jest z urzdu przewodniczcym Rady.

Artyku 4

Rada skada si ? zalenie od wielkoci parafii ? z 3 do 7 wieckich czonkw parafii,
pozostajcych w penej wsplnocie z Kocioem katolickim i posiadajcych rozeznanie w
sprawach ekonomiczno-finansowych.

Artyku 5

Czonkw Rady powouje proboszcz na podstawie wasnego rozeznania i zacignitej opinii
wrd wiernych.

Artyku 6

Czonkami Rady nie mog by krewni proboszcza do czwartego stopnia wcznie oraz
pracownicy parafii lub proboszcza.

Artyku 7

Zaleca si by przynajmniej jeden czonek Rady by rwnoczenie czonkiem Rady
Duszpasterskiej.

Artyku 8

Przed objciem funkcji czonkowie Rady skadaj podczas niedzielnej Mszy w. nastpujce
przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogcemu w Trjcy witej Jedynemu, e
powierzon mi funkcj czonka parafialnej rady ekonomicznej bd wypenia sumiennie i
rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kocielnego, troszczc si rwnoczenie o
systematyczn formacj duchow. Tak mi dopom Bg oraz ta wita Ewangelia, ktrej
rk dotykam.

Artyku 9

Kadencja Rady trwa 3 lata. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz wsppracuje z
dotychczasow Rad albo po dokadnym rozeznaniu powouje nowy skad Rady. Po upywie
kadencji wskazana jest przynajmniej czciowa zmiana skadu Rady. W przypadku mierci
proboszcza Rada wspomaga dziekana, ktry przejmuje piecz nad parafi do czasu objcia jej
przez nowego proboszcza.

Artyku 10

Dziaalno czonkw Rady jest bezinteresowna. Czonkostwo w Radzie nie pociga za sob
adnej odpowiedzialnoci cywilnej ani finansowej.

Artyku 11

Proboszcz odwouje czonka Rady, ktrego postpowanie moe budzi zgorszenie, ktry nie
wykonuje obowizku uczestniczenia w posiedzeniach Rady, czy te z innych wanych
przyczyn. Czonkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji lub opuszczenia parafii.
III. Kompetencje i dziaalno Rady

Artyku 12

Proboszcz powinien wysucha opinii Rady w nastpujcych sprawach:
? finansowanie dziaalnoci duszpasterskiej;
? remont obiektw parafialnych;
? budowa nowych obiektw i rozbirka istniejcych;
? zmiana przeznaczenia budynkw;
? kupno i sprzeda gruntw, nieruchomoci i ruchomoci;
? umowy dzierawy i najmu;
? angaowanie staych i czasowych pracownikw parafialnych;
? podejmowanie dziaalnoci gospodarczej parafii.

Artyku 13

Zebrania Rady odbywaj si przynajmniej raz na kwarta. Obradom przewodniczy proboszcz
wedug ustalonego przez niego porzdku.

Artyku 14

Rada wybiera spord siebie sekretarza, ktry protokouje przebieg obrad. Ksig obrad
naley przechowywa w archiwum parafialnym oraz przedstawi j do wgldu podczas
wizytacji kanonicznej.
IV. Przepisy kocowe

Artyku 15

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a take jego zniesienie mog by dokonane dekretem
Biskupa diecezjalnego.

Artyku 16

Niniejszy Statut wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2004 r.
Zielona Gra, 01.10.2004 r.
Znak: L3-3/04
/-/ ks. Piotr Kubiak [ L.S. ] /-/ + Adam Dyczkowski
Kanclerz Kurii Biskup Zielonogrsko-Gorzowski


Czonkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

Zmieniony: sobota, 20 marca 2010 22:01
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.025 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.260 seconds, 2.36 MB
Application afterRender: 0.273 seconds, 2.58 MB

Zużycie pamięci

2722824

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594786464' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0r4tr750qemfavmlim0k70njt6'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0r4tr750qemfavmlim0k70njt6','1594787364','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 18)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 46
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-15 04:29:24' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-15 04:29:24' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='46'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-15 04:29:24' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-15 04:29:24' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 18 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak