Chrzest
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:34

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO

1. Rodzice maj si zatroszczy, aby chrzest dziecka odby si w pierwszych tygodniach ycia lub bez zwoki, gdy dziecku zagraa mier.

2. Chrzest dziecka ma si odby w kociele parafialnym miejsca zamieszkania rodzicw dziecka. Chrzest z innej parafii moe si odby na podstawie pisemnej zgody wasnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga si, "aby istniaa uzasadniona nadzieja, e dziecko bdzie wychowane po katolicku; jeli jej zupenie nie ma, chrzest naley odoy zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiajc rodzicw o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868


4. Chrzest zgasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii naley przedstawi: a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) wiadectwo lubu kocielnego rodzicw dziecka (jeli lub odby si w innej parafii).
c) zawiadczenie o chrzestnych od ich wasnego proboszcza, e mog peni obowizek chrzestnych (jeli mieszkaj w innej parafii).

5. Wymagania, aby kto mg peni obowizek chrzestnego:
a) ukoczone 16 lat (ks. Proboszcz moe dla wanej przyczyny z tego wymagania zwolni)
b) katolik, bierzmowany, ktry prowadzi ycie zgodnie z zasadami wiary i obowizku, ktry ma przyj;
c) modzie szkolna przedstawia zawiadczenie o uczszczaniu na katechez.

6. Chrzest osoby dojrzaej odbywa si po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowizkach chrzecijaskich oraz po przejciu praktyki ycia chrzecijaskiego w katechumenacie.

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADA RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Kanon 872
Przyjmujcy chrzest powinien mie, jeli to moliwe, chrzestnego. Ma on dorosemu towarzyszy w chrzecijaskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawi do chrztu oraz pomaga, eby ochrzczony prowadzi ycie chrzecijaskie odpowiadajce przyjtemu sakramentowi i wypenia wiernie zczone z nim obowizki.

Kanon 873
Naley wybra jednego tylko chrzestnego lub chrzestn, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
Do przyjcia zadania chrzestnego moe by dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmujcego chrzest albo przez jego rodzicw, albo przez tego, kto ich zastpuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencj penienia tego zadania;

2. ukoczy 16 lat, chyba e biskup diecezjalny okreli inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, e suszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjtku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyj ju sakrament Najwitszej Eucharystii oraz prowadzi ycie zgodne z wiar i odpowiadajce funkcji, jak ma peni;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matk przyjmujcego chrzest. Ochrzczony, nalecy do niekatolickiej wsplnoty kocielnej, moe by dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako wiadek chrztu.
Zmieniony: czwartek, 29 kwietnia 2010 10:54
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.022 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.039 seconds, 2.42 MB
Application afterRender: 0.053 seconds, 2.66 MB

Zużycie pamięci

2806496

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594789356' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'n74hthhlui1q6tu37r30g9bul3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'n74hthhlui1q6tu37r30g9bul3','1594790256','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 21)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 48
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-15 05:17:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-15 05:17:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='48'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-15 05:17:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-15 05:17:36' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 21 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak