Bierzmowanie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:35

Bierzmowanie ? dojrzalsza wi chrzecijanina z Kocioem
Sakrament chrztu wprowadza czowieka do wsplnoty Kocioa, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrzecijanina staym i specjalnym dziaaniem Ducha witego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczeglna i wyjtkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi czonkami caego Kocioa. W tym umocnieniu w jednoci moc Ducha odpowiedzialniej zobowizuje, aby kady umocniony ju przez swoje sowa, gesty, znaki i czyny codziennego ycia stawa si wiadkiem Zbawiciela, przyczynia si do rozszerzania wiary (apostolstwa), jak rwnie bez obaw i wtpliwoci wiary broni (kan. 879). Trudno sobie wyobrazi lepsz okazj, aby ju w chwili przyjcia sakramentu bierzmowania, rozpocz przeywanie doskonalszej wizi z Kocioem i rozwija si coraz bardziej na drodze chrzecijaskiego wtajemniczenia.

Moc Ducha witego przekazana w znakach i gestach Kocioa

Dla czowieka najbardziej czytelne s zewntrzne znaki i gesty, bowiem przez nie moe nastpi najpeniejsze porozumienie i wewntrzna komunikacja osb, a wic ukazanie tego, co dla "szkieka i oka" jest zakryte, bd nieobecne. Chrzecijanin yjcy ask Chrystusa otwiera si na moc Ducha witego, przyjmuje Jego zstpienie w darze naoenia rki, namaszczenia krzymem witym i wypowiedzenie staej formuy modlitewnej, zatwierdzonej przez Koci, a zawartej w ksigach liturgicznych (kan. 880,1). Gest modlitewnie wycignitych doni, a nastpnie naoenia rki na gow bierzmowanego oznacza arliw modlitw Kocioa, aby na ochrzczonego zstpi Duch wity i obdarowa go siedmiorakim darem: mdroci, rozumu, rady, mstwa, umiejtnoci, pobonoci i bojani Boej. Tak jak w dniu Pidziesitnicy na Apostow i zgromadzonych w Wieczerniku zstpi Duch wity w postaci ognistych jzykw, tak w czasie modlitewnego porednictwa Kocioa wszystkich umacnia Duch Pocieszyciel, ktry ochrzczonego bdzie prowadzi drog doskonalszej mioci. Potwierdzeniem udzielenia tego wiata dla rozumu i mocy dla woli ochrzczonego staje si znak-gest namaszczenia krzymem witym jego czoa, przy rwnoczesnym wypowiedzeniu sw sakramentu: "Przyjmij znami daru Ducha witego". Znak namaszczenia krzymem potwierdza to, e Duch wity zstpi w sakramencie bierzmowania i wycisn niezatarty znak swojej obecnoci. Przychodzcy do chrzecijanina Duch wity zawsze udziela swego niezniszczalnego charakteru, uzdolniajc bierzmowanego do gbszej jednoci z Trjc wit.
Tak wic Duch wity proponuje chrzecijaninowi dojrzalsze ycie w wierze, zaprasza i uzdalnia go do doskonalszej, wiadomej jednoci z Kocioem jako ywym Ciaem Chrystusa. Co wicej, moc Ducha jeszcze bardziej upodobnia bierzmowanego do Chrystusa i umacnia ucznia Boego, aby dziki otrzymanej asce odwanie skada Chrystusowi wiadectwo ycia. To dziki bierzmowaniu ? a wic przyjciu mocy darw Ducha witego ? chrzecijanie zostaj zainspirowani do podjcia apostolstwa, czyli odwanego wyznawania, e wycznie Jezus jest Panem ich ycia. Kto prawdziwie przyjmuje t moc Ducha, ten nawet wobec przeladowcw, jak to czynili mczennicy jest gotw wypowiedzie ustami i sercem tak deklaracj i zoy Bogu dar z siebie.

Wymagania stawiane bierzmowanym

Z racji na wag tego sakramentu i uzdalniajc moc Ducha witego bierzmowanie moe przyj ten, kto zosta najpierw ochrzczony i ugruntowany w yciu wiary (kan. 889,1). Budowanie trwaej wsplnoty Kocioa wymaga osobistej i wiadomej decyzji oraz wewntrznej gotowoci do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i ycia wedug jej zasad. Trzeba najpierw dogbnie pozna zobowizania wynikajce z chrztu witego, osobicie i uroczycie odnowi te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez waciwe przygotowanie indywidualnie podj wan decyzj o zaproszeniu Ducha witego do osobistego ycia. Samo przygotowanie do bierzmowania nie moe wynika z przymusu, ale musi by autonomiczn decyzj kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie mona zmusi do mioci, tak Duch wity nie chce nikogo uszczliwia na si. Jednake w realizacji osobistej decyzji modego czy starszego kandydata o podjciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczy z ramienia wsplnoty Kocioa rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako ju dojrzalsi w wierze powinni zadba, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli waciwie dysponowani do przyjcia darw Ducha witego (kan. 889,2).
Zazwyczaj stae przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzi si we wsplnotach parafialnych i obejmuje ono modzie ostatnich klas gimnazjalnych lub pierwszych klas licealnych. I faktycznie, dla modziey dobrze prowadzonej i uformowanej przez rodzin, wraliwej na ask Bo zdobywan i pomnaan przez osobist modlitw i ycie sakramentalne (zwaszcza Eucharystia, Pokuta) jest to czas odpowiedni. Natomiast dla osb zaniedbanych religijnie, obojtnych w wierze, nagminnie lekcewacych swoje obowizki religijne, pochodzcych ze rodowisk niepraktykujch, zaniedbujcych katechizacj i religijne wychowanie czas odpowiedni moe zaistnie pniej, moe dopiero w kontekcie przygotowania do sakramentu maestwa albo, kiedy czowiek przeyje osobiste nawrcenie, zainspirowane duchowym dowiadczeniem.
Godne przyjcie darw Ducha witego wymaga od czowieka wewntrznego oczyszczenia, wolnoci od grzechw cikich, a wic stanu aski uwicajcej. Dlatego tak wane jest, aby drog kandydata do bierzmowania poprzedzio przyjcie sakramentu pokuty. Spotkanie osobiste z miosiernym i przebaczajcym Jezusem jest najskuteczniejszym sposobem do zerwania z grzechem, zatroszczenia si o ask uwicajc, postanowienie prawdziwej poprawy i zadouczynienie. Tak wic do bierzmowania nie moe pj ten, kto nie jest zdecydowany prawdziwie zerwa ze rdem grzechu i grzesznym stylem ycia, a przez to szanowa udzielony dar aski ycia Boego. Natomiast czowiek pragncy przyj moc Ducha witego w sakramencie bierzmowania powinien samodzielnie podj decyzj o rozpoczciu przygotowania i wyrazi j we wsplnocie Kocioa, np. wobec swoich rodzicw, proboszcza, katechety i innych wiernych.

Rola wiadkw bierzmowania

Czowiek nie rodzi si doskonay w wierze ani automatycznie taki si nie staje. Dojrzewanie w wierze i mioci Chrystusowej wymaga samozaparcia, decyzji pjcia za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, a wic nauk ewangeliczn. Dla kandydata do bierzmowania rol specjalnych przewodnikw i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze peni wiadkowie tego sakramentu, a wic te osoby, ktre towarzysz bierzmowanemu w czasie naoenia rki, namaszczenia czoa krzymem witym i wypowiedzenia formuy sakramentalnej. wiadek bierzmowania ma odpowiedzialnie troszczy si, aby bierzmowany postpowa jak prawdziwy wiadek Chrystusa, a wic wiernie wypenia przyjte w tym sakramencie obowizki (kan. 892). wiadek wiarygodnie porcza za bierzmowanego, std wraz z rodzicami i duszpasterzami jest wspodpowiedzialny za przygotowanie kandydata do przyjcia sakramentu dojrzaoci chrzecijaskiej.
Dlatego Koci stawia przed wiadkiem bierzmowania powane wymogi kanoniczne. Moe nim by ten, kto zosta wskazany przez rodzicw lub przyjmujcego bierzmowanie, jest osob w wierze odpowiedni i wyrazi intencj penienia tego zadania; ukoczy 16 lat ycia; jest katolikiem bierzmowanym, przyjmuje Eucharysti oraz prowadzi codzienne ycie zgodne z wiar i odpowiednie do podejmowanej funkcji (jest wiadkiem Chrystusa); jest wolny od jakiejkolwiek kary kocielnej i nie jest ojcem lub matk bierzmowanego (por. kan. 893 i 874). Bierzmowany moe sobie wybra tylko jednego wiadka, wic nigdy nie moe nim by czonek niekatolickiej wsplnoty kocielnej. Bierzmowani mog poprosi jednego z rodzicw chrzestnych, aby podjli si tego zadania, jeli od chrztu w. nie utracili kanonicznej zdatnoci do bycia wiadkiem bierzmowanego.
Kandydaci do bierzmowania osobicie wybieraj sobie zwyczajowo nowe imi chrzecijaskie. Tradycyjnie jest to imi osoby witej lub bogosawionej, imi osoby biblijnej, o ktrej ju wiadomo, e w yciu ziemskim staa si godnym wiadkiem Chrystusa i wityni Ducha witego. Ten wity patron powinien sta si dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na drogach wiary oraz by duchowym porednikiem w trudzie realizacji zobowiza sakramentu bierzmowania. Na pewno pomoe codziennie dwiga Krzy Chrystusowy, ktrego wyjtkowym znakiem staje si krzy bierzmowanego powicony przez biskupa, szafarza tego sakramentu. Krzy powinien mobilizowa bierzmowanego do wiernoci Chrystusowi i staje si znakiem zwycistwa.

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w ktrym Duch wity udziela si czowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Jak wyglda istotny obrzd bierzmowania?

Istotny obrzd bierzmowania skada si z trzech elementw wykonywanych rwnoczenie. S to:

namaszczenie olejem Krzyma na czole ochrzczonego,

naoenie rki biskupa na jego gow,

sowa: "Przyjmij znami daru Ducha witego".

Kto moe bierzmowa?

W Kociele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznociach bierzmowa moe kapan upowaniony do tego przez prawo kocielne.

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania s nastpujce:

udoskonala ask chrztu,

gbiej zakorzenia nas w synostwie Boym,

cilej jednoczy nas z Chrystusem,

pomnaa w nas dary Ducha witego,

udoskonala nasz wi z Kocioem,

umacnia do wiadczenia o wierze chrzecijaskiej sowem i czynem.

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje si raz w yciu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie moe by powtarzane ze wzgldu na niezatarty charakter czyli znami Chrystusa, ktre wyciska na duszy chrzecijanina.

Obrzdy Sakramentu Bierzmowania

Obrzdy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczay udzielanie si Ducha witego bierzmowanemu. Pocztkami obrzdy te sigaj czasw apostolskich. Apostoowie bowiem wkadali rce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha witego.

Pismo wite

Objawienie trzeciej Osoby Boskiej dokonao si w Nowym Testamencie. Czytamy, i Duch wity zstpi na Chrystusa przy chrzcie w Jordanie. Tam Pan Jezus ?w chwili, gdy wychodzi z wody, ujrza rozwierajce si niebo i Ducha jak gobic zstpujcego na siebie? (Mk 1, 10). Duch wity ?spocz na Nim? (J 1,32), "aby ubogim nis dobr nowin, winiom gosi wolno, a niewidomym przejrzenie... ucinionych odsya wolnymi? (Iz 61, 1; k 4, 18). Chrystus napeniony Duchem witym, wypeni do koca swoj misj zbawcz.

Chrystus udzieli Ducha witego swoim Apostoom i Kocioowi, aby kontynuowa Jego dzieo zbawcze na ziemi poprzez wieki a do koca wiata. We Wieczerniku, Zbawiciel zapowiedzia Apostoom: ?Bd prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami byt na zawsze - Ducha Prawdy? (J 14, 16-17).

?A Pocieszyciel, Duch wity, ktrego Ojciec pole w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaem? (J 14, 26). On ?w was bdzie? (J 14,17) i ?doprowadzi was do caej prawdy? (J 16, 13).

Obietnica Chrystusa zacza si spenia w dniu Zielonych wit, kiedy to "wszyscy zostali napenieni Duchem witym" (Dz 2,4) zostali ?przyobleczeni moc z wysoka? (k 24, 49) czyli moc Ducha witego, aby mogli dawa wiadectwo o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu ?w Jerozolimie i w caej Judei, i w Samarii, i a po krace ziemi?

Apostoowie udzielali Ducha witego tym, ktrzy uwierzyli w Chrystusa i przyjli chrzest: "Kiedy Apostoowie w Jerozolimie dowiedzieli si, e Samaria przyja sowo Boe, wysali do niej Piotra i Jana, ktrzy przyszli i modlili si za nich, aby mogli otrzyma Ducha witego. Bo na adnego z nich jeszcze nie zstpi. Byli jedynie ochrzczeni w imi Pana Jezusa. Wtedy wic wkadali na nich rce, a oni otrzymywali Ducha witego" (Dz 8, 14-17). W Efezie za Pawe przemawia "do ludu aby uwierzyli... w Jezusa... Gdy to usyszeli, przyjli chrzest w imi Pana Jezusa. A kiedy Pawe woy na nich rce, Duch wity zstpi na nich" (Dz 19, 4-6). Zdania te przedstawiaj pierwotny sposb udzielania sakramentu bierzmowania. Wszystkim tym mianowicie, ktrzy pod wpywem nauczania apostolskiego uwierzyli w Chrystusa, udzielano najpierw chrztu, a nastpnie bierzmowano. Chrzest i bierzmowanie, to dwa odrbne sakramenty. Stanowi one dwa kolejne etapy wprowadzania ludzi w ycie Kocioa.

Tradycja

Biblijny obrzd sakramentu bierzmowania by zatem krtki. Skada si z modlitwy i woenia rk. Do tego istotnego obrzdu Tradycja w III wieku dodaa: znak krzya krelony na czole (Tertulian t 220 r.; w. Cyprian t 258 r.) i namaszczenie olejem witym (w. Hipolit Rzymski +235 r.).

Za wzorem Apostow, w pierwotnym Kociele sakramentw chrztu i bierzmowania udzielano w czasie jednej akcji liturgicznej i nazywano je sakramentami wtajemniczenia chrzecijaskiego. Do wtajemniczenia naleaa take pierwsza Komunia w. W Tradycjach Apostolskich w. Hipolita Rzymskiego te trzy sakramenty stanowi jeszcze jedn cao. Czytamy tam, e bezporednio po chrzcie, nowo ochrzczeni ubierali bia szat i biskup nakada na nich rce, odmawiajc modlitw i namaszczajc czoa. Potem brali udzia we Mszy w., podczas ktrej przyjmowali pierwsz Komuni wit. Midzy IV, a VI w. sakramenty wtajemniczenia chrzecijaskiego zostay rozdzielone w czasie i udzielane niezalenie. Okoo X w. do bierzmowania dodano jeszcze specjalne bogosawiestwo kocowe. W tej formie obrzdy bierzmowania przetrway do naszych czasw.

Obecne obrzdy

W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzdy sakramentu bierzmowania s nastpujce:

- przedstawienie kandydatw biskupowi;

- przemwienie biskupa do kandydatw, uwzgldniajce wszystkich wiernych obecnych;

- odnowienie przyrzecze chrzestnych;

- modlitwa biskupa o dary Ducha witego, z wycignitymi rkami nad kandydatami;

- udzielenie sakramentu bierzmowania kademu kandydatowi z osobna;

- modlitwa powszechna;

- bogosawiestwo kocowe.

1. Odnowione obrzdy zalecaj, aby sakramentu bierzmowania udziela w czasie Mszy witej. Janiej bowiem ukazuje si wtedy cisy zwizek tego sakramentu z caym wtajemniczeniem chrzecijaskim. Bierzmowanie, podobnie jak inne sakramenty, prowadzi do Eucharystii, dlatego najwaciwszym momentem udzielania tego sakramentu jest Msza w.

Po Ewangelii, proboszcz, lub kto w jego imieniu, przedstawia biskupowi poszczeglnych kandydatw do bierzmowania. Kademu z nich towarzyszy wiadek bierzmowania, ktrym moe by jedno z rodzicw chrzestnych lub te kto specjalnie wybrany do tej funkcji. W ostatecznoci funkcj t moe peni jedno z rodzicw kandydata. Gdy kandydatw do bierzmowania jest duo, wtedy kandydatw nie przedstawia si biskupowi kadego z osobna lecz wszystkich razem.

Kapan: Czcigodny Ojcze, Koci wity prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu modziey.

Biskup: Czy modzie ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowaa si naleycie do jego przyjcia?

Kapan: Jestem przekonany, e wszyscy przygotowali si do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w suchaniu sowa Boego i wsplnej modlitwie oraz przystpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga modziey, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kocioem, jakich ask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch wity, ktrego otrzymamy, umocni nas do mnego wyznawania wiary i do postpowania wedug jej zasad.

Wszyscy: Amen.

2. Po otrzymanych odpowiedziach, biskup przystpuje do wygoszenia homilii do kandydatw i zebranych wiernych. Wyjania przeczytane teksty biblijne. Moe posuy si te tekstami z obrzdu bierzmowania. W oparciu o teksty wite wprowadza on obecnych w gbsze rozumienie misterium sakramentu bierzmowania i w tajemnicze dziaanie Ducha witego w yciu chrzecijanina.

3. Gdy biskup skoczy przemwienie, wtedy nastpuje odnowienie przyrzecze chrzestnych. Maj one wyraniej podkreli wewntrzny zwizek sakramentu chrztu z bierzmowaniem. Potem biskup kieruje pytania do kadego osobicie, a kandydaci odpowiadaj na nie razem:

Biskup: Pytam kadego z was: Czy wyrzekasz si szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam si.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogcego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierz.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umczonego i pogrzebanego, ktry powsta z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierz.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha witego, Pana i Oywiciela, ktrego masz dzisiaj otrzyma w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostoowie otrzymali Go w dzie Pidziesitnicy?

Kandydaci: Wierz.

Biskup: Czy wierzysz w wity Koci powszechny, obcowanie witych, odpuszczenie grzechw, zmartwychwstanie ciaa i ycie wieczne?

Kandydaci: Wierz.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kocioa, ktrej wyznawanie jest nasz chlub w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

4. Biskup zwrcony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy w bardzo treciwych sowach, zawierajcych to wszystko, co najbardziej istotne w tym sakramencie:

Najmilsi, promy Boga Ojca wszechmogcego, aby askawie zesa Ducha witego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone ju na chrzcie do ycia wiecznego. Niech Duch wity umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Boego.

Przez chwil wszyscy modl si w ciszy.

Nastpnie biskup wyciga rce nad bierzmowanymi i podsumowuje ciche modlitwy wiernych:

Boe wszechmogcy,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

ktry odrodzie te sugi swoje

przez wod i Ducha witego

i uwolnie ich od grzechu,

zelij na nich Ducha witego Pocieszyciela,

daj im ducha mdroci i rozumu,

ducha rady i mstwa,

ducha umiejtnoci i pobonoci,

napenij ich duchem bojani Twojej.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

5. Na istotny obrzd bierzmowania skada si namaszczenie olejem Krzyma na czole bierzmowanego, woenie na jego gow rki biskupa i sowa:

N., Przyjmij znami daru Ducha witego.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokj z tob.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Kady obiera sobie imi, ktre biskup nadaje przy bierzmowaniu. Imi to trzeba podpowiedzie biskupowi tu przed namaszczeniem, by mg wymieni je przy wypowiadaniu formuy sakramentalnej.

W czasie tego istotnego obrzdu, wiadek bierzmowania trzyma praw rk na ramieniu swojego podopiecznego.

6. Modlitwa powszechne dostosowana jest do uroczystoci bierzmowania. W szczeglny sposb uwzgldnia ona nowo bierzmowanych, ich rodzicw i wszystkich mieszkacw parafii. Modlitwa ta koczy obrzdy bierzmowania. Po niej nastpuje dalszy cig Mszy witej. Nowo bierzmowani mog otrzyma Komuni wit pod obydwoma postaciami. Ponadto na kocu Mszy witej biskup udziela specjalnego bogosawiestwa.

SYMBOLIKA

Nakadanie rk na gow jest gestem biblijnym (Rdz 48, 14; Kp 9, 22; Lb 8,10; 27, 25...), ktry w liturgii naley do najstarszych obrzdw. W sakramencie bierzmowania woenie rki biskupa na gow kandydata oznacza i Duch wity udziela mu si jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich czytamy, e Apostoowie wkadali rce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha witego (Dz 8, 15-17; 19, 5-6).

Krzy jest witym znakiem odkupienia (Koi l, 20) i wiary witej (l Kor 1,17). Jest pieczci, ktr nosi na sobie kady, kto suy Bogu (Ap 7,4). Wrd symboli chrzecijaskich zajmuje naczelne miejsce. Krelenie znaku krzya na czole bierzmowanego oznacza, e ma on prawo i obowizek wyznawania swojej wiary witej, ktra jest jego chlub i nie powinien si jej wstydzi lecz odwanie j wyznawa i broni jej. Naznaczenie krzyem zobowizuje bierzmowanego do pewnej dyscypliny osobistej, polegajcej na prowadzeniu swojego ycia zgodnie z wymogami Ewangelii.

Krzymo wite jest oliw zmieszan z balsamem i powicon uroczycie przez biskupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyma. Nazwa Krzymo wywodzi si z Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzymo) Symbolizuje Chrystusa, w ktrym czowieczestwo zczone jest z Bstwem.

Namaszczenie witym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobiestwo to jest niezniszczalne i nosi nazw znamienia Paskiego lub pieczci. Sprawc tego podobiestwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch wity. Std bierzmowany przez to wite namaszczenie ma pene prawo do nazwy "chrzecijanin" czyli nalecy do Chrystusa i Jego Kocioa.

Oliwa w zastosowaniu liturgicznym symbolizuje Ducha witego, ktry jest rdem darw nadprzyrodzonych. On przy chrzcie w Jordanie zstpi na Jezusa i uczyni Go Chrystusem, to znaczy Namaszczonym czyli Mesjaszem. Namaszczenie bierzmowanego oznacza umocnienie chrzestnych wizi z Chrystusem.

Balsam uzyskuje si z pewnego gatunku tropikalnego rododendronu przez nacicie skry. W takim sposobie uzyskiwania balsamu w. Ambroy dostrzega obraz ask wypywajcych z przebitego boku Chrystusa. Oprcz waciwoci leczniczych, balsam posiada bardzo miy zapach. Przy powicaniu Krzyma miesza si balsam z oliw, by symbolizowa ludzi, ktrzy udoskonaleni w sakramencie bierzmowania roztaczaj w swoim rodowisku miy aromat cnt chrzecijaskich. w. Pawe mwi, aby bierzmowani chrzecijanie byli ?mi Bogu wonnoci Chrystusa? (2 Kor 2, 15).

Waciwe znaczenie obrzdu poznajemy ze sw towarzyszcych. Naoenie rk ma miejsce w obrzdach chrztu, bierzmowania, wice, przy bogosawiestwach itp. Ze sw wiadomo dopiero o jakie naoenie rk chodzi. W sakramencie bierzmowania naoenie rk biskupa oznacza i sprawia udzielenie si Ducha witego dla uwicenia czowieka i umocnienia na drodze zdobywania witoci i w subie Boej.

Dar zadaniem

Kady dar jest rwnoczenie zadaniem. Otrzymana godno, przywilej, wyrnienie czy odznaczenie, zawsze wi si z zadaniem, z ktrego trzeba si wywiza. Zobowizuj czowieka do pokazania, i godno otrzymana nie jest pomyk.

Sakrament bierzmowania rwnie jest zadaniem. Udzielenie si Ducha witego, udoskonalenie podobiestwa do Chrystusa Kapana, Proroka i Krla zobowizuje do dzikczynienia i do kroczenia drog zbawienia. Na wyniesienie trzeba po prostu odpowiedzie pobonym yciem, apostolstwem, sueniem blinim i udziaem w liturgii dla uwicenia i wsplnego wielbienia Boga. We Wstpie do Obrzdw bierzmowania czytamy na ten temat: ?Namaszczenie krzymem i sowa, jakie mu towarzysz, wyraaj skutki daru Ducha witego. Przez namaszczenie wonnym olejem rk biskupa ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znami Paskie, razem z darem Ducha witego, ktry doskonalej upodabnia do Chrystusa i udziela mu aski rozszerzania wrd ludzi dobrej woni? (nr 9).

MODLITWA O SIEDEM DARW DUCHA WITEGO

Duchu Przenajwitszy, Pocieszycielu, uwicajcy dusze nasze, racz mi udzieli daru mdroci, abym pozna i umiowa prawd wiekuist i nigdy dbr tego wiata nie przedkada nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym pozna prawdy objawione na ile dozwala nieudolno ludzka. Daj mi dar umiejtnoci, abym si przekona o nicoci swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. ebym wszystko odnosi do Boga wedug uczu Serca Jezusowego, a gardzi marnociami tego wiata. Daj mi dar rady, abym ostronie postpowa wrd niebezpieczestw ycia doczesnego i spenia wol Bo. Daj mi dar mocy, abym przezwycia pokusy nieprzyjaciela i znosi przeladowania, na ktre mgbym by wystawiony. Daj mi dar pobonoci, abym si rozmiowa w rozmylaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co si do suby Boej odnosi. Daj mi dar bojani Boej, abym pilnie unika wszystkiego, co by Ci obrazi mogo, abym si ba grzechu bardziej ni mierci, a to jedynie dla mioci Twojej. Do tych wszystkich darw, o Duchu wity, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opakiwa, i ducha umartwienia, abym zado uczyni Boskiej sprawiedliwoci. Napenij Duchu wity, serce moje Bosk mioci i ask wytrwania, abym y po chrzecijasku i umar mierci witobliw. Amen.
Zmieniony: sobota, 20 marca 2010 21:19
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.026 seconds, 2.52 MB
Application afterRender: 0.041 seconds, 2.78 MB

Zużycie pamięci

2932512

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1596825881' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lgjoqpvr48nidjsqmkviebcu72'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lgjoqpvr48nidjsqmkviebcu72','1596826781','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 22)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 49
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-07 18:59:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-07 18:59:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='49'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-08-07 18:59:41' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-08-07 18:59:41' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 22 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak