Adwent
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:41

Adwent (z ac. adventus - przyjcie, przybycie) to okres w roku liturgicznym, ktry rozpoczyna si od I Nieszporw niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykego, a koczy przed I Nieszporami uroczystoci Narodzenia Paskiego w wieczr 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w kadym nowym roku liturgicznym.

Adwent skada si z dwch odrbnych okresw:

1. czasu, w ktrym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtrnego przyjcia Jezusa w chwale na kocu czasw (okres od pocztku Adwentu do 16 grudnia wcznie);

2. czasu bezporedniego przygotowania do uroczystoci Narodzenia Paskiego, w ktrej wspominamy pierwsze przyjcie Chrystusa na ziemi. Zwornikiem wszystkich tekstw liturgii adwentowej obydwu czci jest czytanie cige ksigi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tsknot za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze lady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. midzy innymi w liturgii galijskiej i hiszpaskiej. Z pewnoci Adwent nie istnia zanim zaistniaa staa data wit Narodzenia Paskiego. Zostaa ona wyznaczona dopiero w II poowie IV wieku.

W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Paskiego (cho nie jest ono okrelane mianem Adwentu) pochodz z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, ktry odby si w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili si w kociele, nie opuszczajc ani jednego dnia. Adwent mia tam charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina w. Hilary (+ 367). W V w. w Galii biskup Tours, Perpetuus, wprowadzi obowizek postu w poniedziaki, rody i pitki w cigu trzech tygodni od dnia w. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Paskiego.

W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Paskiego zosta wprowadzony dopiero w drugiej poowie VI wieku. Adwent mia tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne wita Narodzenia Paskiego, ze piewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czyta i formularzy, bez praktyk pokutnych. W Sakramentarzu z Werony znajduje si 37 formu modlitw na dni postu dziesitego miesica.

Od czasw w. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmowa ju 4 tygodnie. By to czas bezporedniego, liturgicznego przygotowania na obchd pamitki historycznego przyjcia Chrystusa. Na pocztku IX w. Adwent nabiera take charakteru eschatologicznego - staje si czasem przygotowania na ostateczne przyjcie Chrystusa. W wyniku poczenia tradycji gallikaskiej i rzymskiej uksztatowa si Adwent, jaki przeywamy do dzi - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikaski (kolor fioletowy, bez Gloria i Te Deum). Form t rozpowszechniay klasztory benedyktyskie i cysterskie. W XIII w. znana ona bya ju w caym Kociele, do czego przyczyniy si nowe zakony, zwaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazuj postacie Starego i Nowego Testamentu, przez ktrych ycie i dziaalno Bg zapowiada i przygotowywa wiat na przyjcie Jego Syna, m.in. Maryj, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania si do niego przez pokut i oczyszczenie. Dlatego Koci zachca do udziau w rekolekcjach, przystpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W zatwierdzonej niedawno nowej wersji przykaza kocielnych nie ma ju zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach pokuty. Adwent nie jest w sensie cisym czasem pokuty, tak jak na przykad Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny.

Jak czytamy w "Oglnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwjny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystoci Narodzenia Paskiego, przez ktry wspominamy pierwsze przyjcie Syna Boego do ludzi. Rwnoczenie jest okresem, w ktrym przez wspomnienie pierwszego przyjcia Chrystusa kieruje si dusze ku oczekiwaniu Jego powtrnego przyjcia na kocu czasw. Z obu tych wzgldw Adwent jest okresem pobonego i radosnego oczekiwania".

W czasie caego Adwentu, poza niedzielami i uroczystoci Niepokalanego Poczcia NMP (8 grudnia), odprawiane s RORATY. S to Msze wite ku czci Najwitszej Maryi Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem o zmroku (dzi czsto wieczorem). Ich nazwa pochodzi od aciskich sw pieni czsto piewanej na ich pocztku - Rorate caeli desuper (Spucie ros, niebiosa).

Najstarsze lady Rorat w polskiej tradycji pochodz z XII w. W XVI w. byy powszechnie znane w caym kraju. W czasie Rorat przy otarzu znajduje si dodatkowa, ozdobna wieca - symbolizuje ona obecno Maryi (Roratka - wieca roratnia). Eucharystia rozpoczyna si przy zgaszonych wiatach; zapalaj si one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwaa na wysokoci Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadkw w roku liturgicznym, kiedy hymn ten piewa si kadego dnia (chocia wycznie podczas Rorat).

Od IX w. dla drugiej czci Adwentu charakterystyczne s tzw. antyfony "O", poniewa wszystkie rozpoczynaj si wanie od tej litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregowa je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte s na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tumaczeniu polskim stanowi siedem kolejnych zwrotek dawno piewanej pieni "Mdroci, ktra z ust Boych wypywasz". Ich tre obrazuje tsknot Izraelitw za Mesjaszem. Stosowane byy pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachoway swoje tradycyjne miejsce. Ponadto wczone zostay w Msz wit jako wersety aklamacji przed Ewangeli.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedziel Row lub - z aciny - Niedziel GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od sw antyfony na wejcie: "Gaudete in Domino", radujcie si w Panu. Szaty liturgiczne mog by - wyjtkowo - koloru rowego, a nie, jak w pozostae niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepenione s radoci z zapowiadanego przyjcia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto pamita, e oprcz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do uywania szat liturgicznych koloru rowego - jest ni Niedziela LAETARE

<-->

Zmieniony: środa, 04 kwietnia 2012 12:08
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.048 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.077 seconds, 5.81 MB
Application afterRender: 0.114 seconds, 6.31 MB

Zużycie pamięci

6634528

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1558376089' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'feqmmdpr5cltd39b50l94t49g3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'feqmmdpr5cltd39b50l94t49g3','1558376989','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 54
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 18:29:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 18:29:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='54'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-20 18:29:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-20 18:29:49' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak