Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 21:50

Benedykt XVI

List Jego witobliwoci Benedykta XVI na rozpoczcie Roku Kapaskiego z okazji 150. rocznicy ?dies natalis? witego Proboszcza z ArsDrodzy bracia w kapastwie!

W zbliajc si uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa, w pitek 19 czerwca 2009 r., dzie tradycyjnie powicony modlitwie o uwicenie kapanw, zamierzam oficjalnie ogosi Rok Kapaski. Okazj do tego jest rwnie 150. rocznica dies natalis ? dnia narodzin dla nieba Jana Marii Vianneya, witego patrona wszystkich proboszczw wiata 1. Ten rok, ktry ma pobudzi do wewntrznej odnowy wszystkich kapanw, aby ich wiadectwo ewangeliczne we wspczesnym wiecie stao si silniejsze i bardziej wyraziste, zakoczy si w t sam uroczysto w r. 2010. wity Proboszcz z Ars zwyk mawia: ?Kapastwo ? to mio Serca Jezusowego? 2. To wzruszajce wyraenie pozwala nam przede wszystkim przypomnie w sposb serdeczny i z wdzicznoci ogromny dar, jakim s kapani nie tylko dla Kocioa, lecz take dla ludzkoci. Mam na myli tych wszystkich ksiy, ktrzy chrzecijanom i caemu wiatu przedstawiaj z pokor kadego dnia sowa i gesty Chrystusa, starajc si przylgn do Niego swymi mylami, wol, uczuciami i stylem caego swego ycia. Jake nie podkreli ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej suby, ich mioci, ktra pragnie ogarn wszystkich? C powiedzie o odwanej wiernoci tak wielu kapanw, ktrzy take pord trudnoci i niezrozumienia pozostaj wierni swemu powoaniu, by by ?przyjacimi Chrystusa?, przez Niego w sposb szczeglny powoanymi, wybranymi i posanymi?

Sam wci nosz w sercu wspomnienie pierwszego proboszcza, u boku ktrego peniem m posug jako mody ksidz. Pozostawi mi przykad bezwzgldnego powicenia swej posudze kapaskiej, a do mierci ? zmar w drodze do ciko chorego, ktremu nis wiatyk. Przychodz mi na pami take niezliczeni wspbracia, ktrych spotkaem i spotykam nadal, take podczas mych podry duszpasterskich do rnych krajw, z wielkodusznym zaangaowaniem wypeniajcy sw codzienn posug kapask. Jednake wyraenie uyte przez witego Proboszcza nawizuje take do przebicia Serca Chrystusa i oplatajcej Go korony cierniowej. Myl biegnie zatem ku niezliczonym sytuacjom cierpienia, w jakich znajduj si liczni kapani, czy to z racji udziau w ludzkim dowiadczeniu blu w jego rozmaitych przejawach, czy te ze wzgldu na niezrozumienie ze strony tych, do ktrych skierowana jest ich posuga. Jake nie wspomnie tak wielu ksiy zniewaonych w swej godnoci, ktrym uniemoliwiono wypenianie misji, niekiedy rwnie przeladowanych i zmuszonych do zoenia najwyszego wiadectwa krwi?

Istniej take niestety nigdy nie do potpiane sytuacje, w ktrych sam Koci cierpi z powodu niewiernoci niektrych swych sug. wiat za znajduje w nich powd do zgorszenia i odrzucenia. Tym, co w takich przypadkach moe najbardziej posuy Kocioowi, jest nie tyle szczegowe ujawnianie saboci swych sug, ile odnowione i radosne uwiadomienie sobie wielkoci Boego daru, przejawiajcego si w sposb konkretny we wspaniaych postaciach wielkodusznych duszpasterzy, zakonnikw paajcych mioci do Boga i dusz, wiatych i cierpliwych kierownikw duchowych. Pod tym wzgldem nauczanie i przykad w. Jana Marii Vianneya mog by dla wszystkich znaczcym punktem odniesienia. Proboszcz z Ars by niezwykle pokorny, lecz wiadomy, jako kapan, e jest dla swych wiernych ogromnym darem: ?Dobry pasterz, pasterz wedug Boego Serca jest najwikszym skarbem, jaki dobry Bg moe da parafii, i jednym z najcenniejszych darw Boego miosierdzia? 3. Mwi o kapastwie tak, jakby nie mg ogarn umysem wielkoci daru i zadania, powierzonych ludzkiemu stworzeniu: ?Oh, jake kapan jest wielki!... Gdyby poj siebie, umarby... Bg jest mu posuszny: wypowiada dwa sowa, a na jego gos Nasz Pan zstpuje z nieba i uobecnia si w maej hostii...? 4. Wyjaniajc swym wiernym znaczenie sakramentw, mwi: ?Gdyby zniesiono sakrament kapastwa, nie mielibymy Pana. Kt zoy Go tam, w tabernakulum? Kapan. Kto przyj wasz dusz, gdy po raz pierwszy wkroczya w ycie? Kapan. Kto j karmi, by miaa si odbywa sw pielgrzymk? Kapan. Kt j przygotuje do stawienia si przed Bogiem, obmywajc j po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapan, zawsze kapan. A jeli ta dusza umiera [ze wzgldu na grzech], kto j wskrzesi, kto przywrci jej ukojenie i pokj? Znw kapan... Po Bogu kapan jest wszystkim!... On sam pojmie si w peni dopiero w niebie? 5. Stwierdzenia te, zrodzone w kapaskim sercu witego Proboszcza, mog si wydawa przesadne. Ujawnia si w nich jednak niezwyky szacunek, jakim darzy on sakrament kapastwa. Zdawa si ogarnity bezgranicznym poczuciem odpowiedzialnoci: ?Gdybymy dobrze zrozumieli, kim jest kapan na ziemi, umarlibymy, nie z przeraenia, lecz z mioci... Bez kapana mier i mka Naszego Pana nie zdaaby si na nic. To kapan prowadzi dalej dzieo odkupienia na ziemi... Co poczlibymy z domem penym zota, gdyby nikt nam nie otworzy jego drzwi? Kapan ma klucze do skarbw niebieskich: to on otwiera bram; on jest ekonomem dobrego Boga; zarzdc Jego dbr... Zostawcie parafi na dwadziecia lat bez kapana, a bd czci w niej zwierzta... Kapan nie jest kapanem dla siebie, jest nim dla was? 6.

Przyby do Ars, maej wioski, w ktrej mieszkao 230 osb. Biskup ostrzeg go, e zastanie tam nieatw sytuacj religijn: ?Nie ma w tej parafii wielkiej mioci Boga; ksidz j tam wniesie?. By wic w peni wiadom, e ma tam ucielenia obecno Chrystusa, wiadczc o Jego zbawczej mioci: ?[Boe mj], daj mi nawrcenie mojej parafii; gotw jestem cierpie wszystko, co zechcesz, Panie, przez cae me ycie!? ? tak modlitw rozpoczyna sw misj 7. Nawrceniu swojej parafii wity Proboszcz powici si z caych si, mylc przede wszystkim o chrzecijaskiej formacji powierzonego mu ludu.

Drodzy bracia w kapastwie, promy Pana Jezusa o ask nauczenia si metody duszpasterskiej w. Jana Marii Vianneya! Przede wszystkim powinnimy si nauczy od niego cakowitego utosamiania si ze sw posug. W Jezusie osoba i misja staj si tosame: cae Jego dziaanie zbawcze byo i jest wyrazem Jego ?synowskiego Ja?, ktre od wszystkich wiekw przebywa przed Ojcem w postawie poddania si z mioci Jego woli. Podobnie, z pokor, lecz prawdziwie, take kapan powinien pragn tego utosamienia. Nie naley oczywicie zapomina, e istotna skuteczno posugi nie zaley od witoci szafarza; nie mona jednak nie docenia niezwykej owocnoci spotkania obiektywnej witoci posugi z subiektywn witoci szafarza. Proboszcz z Ars natychmiast zacz z pokor i mozoem pracowa nad poczeniem swego ycia szafarza ze witoci powierzonej mu posugi, decydujc si ?zamieszka?, nawet dosownie, w swym kociele parafialnym: ?Zaledwie przyby, wybra koci na swe mieszkanie... Wchodzi do kocioa przed jutrzenk i wychodzi dopiero po wieczornej modlitwie 'Anio Paski'. Tam trzeba go byo szuka, jeli si go potrzebowao? ? czytamy w jego pierwszej biografii 8.

Pobona przesada witobliwego hagiografa nie powinna przesania nam faktu, e wity Proboszcz potrafi take aktywnie ?zamieszkiwa? na caym terytorium swojej parafii: systematycznie odwiedza chorych i rodziny; organizowa misje ludowe i wita patronalne; zbiera pienidze i nimi gospodarowa na swe dziea charytatywne i misyjne; upiksza swj koci i wyposaa go w przedmioty sakralne; zajmowa si sierotami z Providence, instytutu, ktry zaoy, oraz ich wychowawczyniami; interesowa si ksztaceniem dzieci; zakada konfraternie i wzywa wieckich do wsppracy.

Jego przykad sugeruje mi ukazanie obszarw wsppracy, ktr naley coraz bardziej rozszerza na wiernych wieckich. Prezbiterzy tworz z nimi jeden lud kapaski 9 i pord nich si znajduj na mocy swego kapastwa suebnego, ?by wszystkich prowadzi do zjednoczenia w mioci, 'w mioci braterskiej nawzajem bdc sobie yczliwi, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzajc' (Rz 12, 10)? 10. W tym kontekcie trzeba przypomnie arliwe wezwanie, jakie Sobr Watykaski ii kieruje do prezbiterw, zachcajc ich, by ?szczerze uznawali i wspierali godno wieckich i waciwy im udzia w posannictwie Kocioa (...) chtnie suchali wieckich, rozpatrujc po bratersku ich pragnienia i uznajc ich dowiadczenie i kompetencj na rnych polach ludzkiego dziaania, by razem z nimi mogli rozpoznawa znaki czasw? 11.

wity Proboszcz uczy swoich parafian przede wszystkim wiadectwem swego ycia. Biorc z niego przykad, wierni uczyli si modlitwy, chtnie przychodzili przed tabernakulum, by nawiedzi Jezusa Eucharystycznego 12. ?Nie trzeba wiele mwi, by dobrze si modli ? wyjania im Proboszcz. ? Wiadomo, e tam, w witym tabernakulum jest Jezus: otwrzmy Mu serce, radujmy si Jego wit obecnoci. To jest najlepsza modlitwa? 13. Zachca: ?Bracia moi, przyjdcie do komunii, przyjdcie do Jezusa. Przyjdcie, by Nim y, abycie z Nim mogli y...? 14. ?To prawda, e nie jestecie tego godni, ale tego potrzebujecie!?. Takie wychowanie wiernych do przebywania w obecnoci Eucharystii i przyjmowania komunii zyskiwao szczegln skuteczno, kiedy widzieli, jak celebruje Najwitsz Ofiar Mszy. Ten, kto w niej uczestniczy, mwi, e ?nie sposb znale osoby, ktra lepiej wyraaaby adoracj... Z mioci kontemplowa Hosti? 16. Mwi, e ?wszystkie nagromadzone dobre uczynki nie mog si rwna ofierze Mszy w., poniewa s one dzieami ludzi, podczas gdy Msza w. jest dzieem Boga? 17. By przekonany, e od Mszy w. zaley caa gorliwo ycia kapaskiego: ?Przyczyn rozproszenia kapana jest to, e niedostatecznie skupia uwag na Mszy w.! O mj Boe, jake trzeba aowa ksidza, ktry odprawia tak, jakby czyni co zwyczajnego! 18. Celebrujc, zwyk zawsze skada w ofierze take wasne ycia: ?Jak dobrze czyni ksidz, dajc siebie Bogu w ofierze kadego ranka!? 19.

To osobiste utosamienie z Ofiar Krzya prowadzio go ? jednym poruszeniem wewntrznym ? od otarza do konfesjonau. Kapani nigdy nie powinni pogodzi si z tym, e nikt nie przychodzi do konfesjonau, czy te ogranicza si do stwierdzenia, e wierni niechtnie korzystaj z tego sakramentu. We Francji w czasach witego Proboszcza spowied nie bya rzecz ani atwiejsz, ani te czstsz ni dzisiaj, biorc pod uwag, e rewolucyjna zawierucha na dugo stumia praktyk religijn. On jednak stara si na wszelkie sposoby, przez kaznodziejstwo i skuteczn rad, umoliwi swym parafianom odkrycie znaczenia i pikna sakramentalnej pokuty, ukazujc j jako wewntrzny wymg Obecnoci eucharystycznej. Potrafi w ten sposb zapocztkowa uzdrawianie sytuacji wiary. Dziki jego dugiemu przebywaniu w kociele przed tabernakulum wierni zaczli go naladowa, udajc si tam, by nawiedzi Jezusa. Byli zarazem pewni, e spotkaj tam swego proboszcza, gotowego ich wysucha i udzieli im rozgrzeszenia. Pniej narastajcy tum penitentw, przybywajcych z caej Francji, zatrzymywa go w konfesjonale a do 16 godzin dziennie. Mwiono wwczas, e Ars stao si ?wielkim szpitalem dusz? 20. ?Uzyskiwana przez niego aska [nawrcenia grzesznikw] bya tak mocna, e cigaa ich, nie dajc im chwili wytchnienia! 21? ? pisze pierwszy biograf. Nie inaczej odczuwa to wity Proboszcz, gdy mwi: ?To nie grzesznik powraca do Boga, by prosi Go o przebaczenie, lecz sam Bg biegnie za grzesznikiem i skania, by wrci on do Niego? 22. ?w dobry Zbawiciel jest tak peen mioci, e wszdzie nas szuka? 23.

My wszyscy, kapani, powinnimy odczuwa, e bezporednio dotycz nas sowa, ktre on wkada w usta Chrystusa: ?Polec moim szafarzom, eby gosili grzesznikom, e zawsze jestem gotw ich przyj, e moje miosierdzie jest nieskoczone? 24. Od witego Proboszcza z Ars my, kapani, moemy uczy si nie tylko niewyczerpanej ufnoci w sakrament pokuty, ktra sprawia, e staje si on gwnym przedmiotem naszej troski duszpasterskiej, lecz take metod ?dialogu zbawienia?, ktry powinien w nim si toczy. Proboszcz z Ars w rny sposb podchodzi do poszczeglnych penitentw. Tego, kto przychodzi do jego konfesjonau z wewntrznej i pokornej potrzeby Boego przebaczenia, zachca do zanurzenia si w ?strumieniu Boego miosierdzia?, ktry porywa z sob wszystko. A temu, kogo zgnbia myl o wasnej saboci i niestaoci, i lk przed przyszymi upadkami, Proboszcz wyjawia Boy sekret, wzruszajcymi i piknymi sowami: ?Dobry Bg zna wszystko. Jeszcze zanim si wyspowiadacie, ju wie, e bdziecie nadal grzeszy, a mimo wszystko wam przebacza. Jake wielka jest mio naszego Boga, ktra posuwa si a do chci zapomnienia o przyszoci, eby nam przebaczy!? 25. Natomiast tym, ktrzy wyznawali winy bez emocji i niemal obojtnie, jego wasne zy pokazyway w sposb przejmujcy i bolesny, jak bardzo ?odraajca? jest taka postawa: ?Pacz, bo wy nie paczecie? 26 ? mawia. ?Gdyby chocia Pan nie by tak dobry! Ale jest tak dobry! Trzeba by barbarzyc, eby tak si zachowywa wobec tak dobrego Ojca!? 27. Budzi skruch w sercach ludzi obojtnych, zmuszajc ich, by na wasne oczy zobaczyli spowodowane przez grzech cierpienie Boga, niemal ?ucielenione? na twarzy spowiadajcego ich kapana. Natomiast przed tymi, u ktrych dostrzega pragnienie gbszego ycia duchowego i zdolno do tego, otwiera gbi mioci, opisujc, jak niewypowiedzianie pikn rzecz jest mc y w zjednoczeniu z Bogiem, w Jego obecnoci: ?Wszystko przed Boymi oczyma, wszystko z Bogiem, by podoba si Bogu... Jakie to pikne!? 28. I uczy ich si modli: ?O mj Boe, daj mi ask, bym Ci miowa, na ile jest to moliwe, bym Ci kocha? 29.

Proboszcz z Ars potrafi w swojej epoce przemienia serca i ycie tak wielu osb, gdy udawao mu si ukaza im miosiern mio Pana. Take w naszych czasach potrzebne jest podobne goszenie i wiadectwo prawdy o mioci: ?Bg jest mioci? (1 J 4, 8). Sakramentami i sowem swego Jezusa Jan Maria Vianney potrafi budowa swj lud, cho czsto przekonanie o tym, e nie nadaje si na proboszcza, budzio w nim lk, i wiele razy chcia zrezygnowa z tej funkcji, bo czu si jej niegodny. Jednake wykazujc przykadne posuszestwo, zawsze pozostawa na swoim miejscu, tak bardzo trawia go apostolska gorliwa troska o zbawienie dusz. Stara si cakowicie zjednoczy ze swoim powoaniem i misj, poprzez surow ascez: ?Wielkim nieszczciem dla nas proboszczw ? ubolewa wity ? jest to, e dusza wpada w stan odrtwienia? 30; rozumia przez to niebezpieczne oswojenie si duszpasterza ze stanem grzechu czy obojtnoci, w ktrym yje tak wiele jego owieczek. Poskramia ciao przez czuwania i posty, aby nie opierao si jego kapaskiej duszy. Nie waha si umartwia samego siebie dla dobra powierzonych mu dusz oraz by przyczyni si do wynagrodzenia tak licznych grzechw, wysuchanych na spowiedzi. Jednemu z braci w kapastwie tumaczy: ?Powiem tobie, jak mam recept: daj grzesznikom niewielk pokut, a reszt czyni za nich sam? 31. Abstrahujc od konkretnych praktyk pokutnych, ktrym oddawa si Proboszcz z Ars, do wszystkich odnosi si istota jego nauczania: dusze zostay nabyte za cen krwi Chrystusa, za kapan nie moe powici si ich zbawieniu, jeli odmawia osobistego udziau w ?wielkich kosztach? odkupienia.

We wspczesnym wiecie, podobnie jak w trudnych czasach Proboszcza z Ars wane jest, by ycie i dziaanie kapanw wyrniao mocne ewangeliczne wiadectwo. Susznie zauway Pawe vi: ?Czowiek naszych czasw chtniej sucha wiadkw anieli nauczycieli; a jeli sucha nauczycieli, to dlatego, e s wiadkami? 32. Aby nie zrodzia si w nas egzystencjalna pustka i nie zostaa osabiona skuteczno naszej posugi, trzeba, bymy zadawali sobie cigle na nowo pytanie: ?Czy naprawd przenika nas Sowo Boe? Czy to prawda, e ono stanowi pokarm, dziki ktremu yjemy, bardziej ni chleb i rzeczy tego wiata? Czy naprawd je znamy? Czy je kochamy? Czy wnikamy w nie gboko, tak by rzeczywicie odcisno lad na naszym yciu i ksztatowao nasze mylenie?? 33. Tak jak Jezus powoa Dwunastu, aby z Nim byli (por. Mk 3, 14), a dopiero potem wysa ich, by gosili Ewangeli, tak i w naszych czasach kapani s powoani do ?przyswajania? sobie owego ?nowego stylu ycia?, ktry zapocztkowa Pan Jezus, a apostoowie przyjli jako swj 34.

To przyjcie bez zastrzee owego ?nowego stylu ycia? cechowao zaangaowanie duszpasterskie Proboszcza z Ars. W opublikowanej w r. 1959 z okazji 100. rocznicy mierci w. Jana Marii Vianneya Encyklice Sacerdotii nostri primordia papie Jan xxiii przedstawi jego ascetyczne oblicze, w szczeglny sposb nawizujc do kwestii ?trzech rad ewangelicznych?, ktre w jego uznaniu s potrzebne take kapanom: ?Jeli dla osignicia owej witoci ycia rady ewangeliczne nie s nakazane moc samego stanu duchownego, to jednake su im one, podobnie jak wszystkim wiernym, jako normalna droga do osignicia chrzecijaskiego uwicenia? 35. Proboszcz z Ars potrafi y ?radami ewangelicznymi? w sposb odpowiedni do jego stanu kapaskiego. Jego ubstwo nie byo takie jak zakonnika czy mnicha, lecz takie, jakiego wymaga si od ksidza: mimo e obraca znacznymi sumami pienidzy (pamitajmy, e bardziej majtni pielgrzymi okazywali zainteresowanie jego dzieami charytatywnymi), wiedzia, e wszystko ofiarowano jego kocioowi, ubogim, sierotom, dziewcztom z jego Providence 36 i najuboszym rodzinom. Dlatego ?by bogaty, by dawa innym, a bardzo ubogi dla siebie? 37. Wyjania: ?Mj sekret jest prosty: wszystko oddawa i niczego nie zatrzymywa dla siebie? 38. Kiedy mia puste rce, zwracajcym si do niego ubogim mwi zadowolony: ?Dzi jestem biedny tak jak wy, jestem jednym z was? 39. Mg w ten sposb stwierdzi u kresu ycia z cakowitym spokojem: ?Nie mam ju nic (...). Dobry Bg moe mnie teraz wezwa, kiedy zechce!? 40. Rwnie jego czysto bya taka, jakiej wymaga si od ksidza w jego posudze. Mona powiedzie, e bya to czysto cechujca tego, kto na co dzie ma dotyka Eucharystii i na co dzie patrzy na ni z sercem penym uniesienia, i z takim samym uniesieniem daje j swoim wiernym. Powiadano o nim, e ?w jego spojrzeniu janiaa czysto?, a wierni dostrzegali to, gdy patrzy na tabernakulum zakochanymi oczami 41. Rwnie posuszestwo w. Jana Marii Vianneya w peni wyraao si w cierpieniu, jakie towarzyszyo wypenianiu codziennych obowizkw zwizanych z jego posug. Wiadomo, jak bardzo drczya go myl, e nie nadaje si na proboszcza, i ch, by uciec i ?by opakiwa samotnie swe biedne ycie? 42. Jedynie posuszestwo i pasja zbawienia dusz zdoay go przekona, by pozosta na swym miejscu. Sobie i wiernym wyjania: ?Nie ma dwch dobrych sposobw suenia Bogu. Jest tylko jeden jedyny: suy Jemu tak, jak On chce, by Mu suono? 43. Wydawao mu si, e zota regua posusznego ycia jest taka: ?Czyni jedynie to, co moe by ofiarowane dobremu Bogu? 44.

W nawizaniu do duchowoci karmionej praktyk rad ewangelicznych pragn skierowa do kapanw w tym roku im powiconym szczegln zacht: by potrafili dostrzec now wiosn, ktr Duch rozbudza w naszych czasach w Kociele, rwnie poprzez nowe ruchy kocielne i nowe wsplnoty. ?Dary Ducha s wielorakie (...). On wieje tam, gdzie chce. Czyni to w sposb niespodziewany, w nieoczekiwanych miejscach i w formach, jakich wczeniej nikt sobie nie wyobraa (...) ale ukazuje nam, e Jego dziaanie zmierza ku jednoci Ciaa i dokonuje si w jednoci jedynego Ciaa? 45. W tej kwestii naley stosowa wskazwk Dekretu Presbyterorum ordinis: ?Badajc duchy, czy pochodz od Boga, (kapani) niech w duchu wiary odkrywaj rnorodne charyzmaty wieckich, zarwno mae jak i wielkie, niech je z radoci uznaj, z troskliwoci popieraj? 46. Dary te, ktre wielu pomagaj w osigniciu doskonalszego ycia duchowego, mog przynie korzy nie tylko wiernym wieckim, ale i samym szafarzom. Komunia kapanw i charyzmatw moe bowiem zrodzi ?cenny impuls do odnowionego zaangaowania Kocioa w goszenie Ewangelii nadziei i mioci i dawanie jej wiadectwa we wszystkich zaktkach wiata? 47. Chciabym te doda, nawizujc do Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis papiea Jana Pawa II, e posuga kapaska ma radykaln ?form wsplnotow? i moe by wypeniona tylko w komunii kapanw z biskupem 48. Trzeba, aby ta komunia wrd kapanw, a take z biskupem, oparta na sakramencie wice i uwidoczniajca si w koncelebracji eucharystycznej, wyraaa si w rnych konkretnych formach braterskiej wizi kapaskiej efektywnej i afektywnej 49. Tylko w ten sposb kapani bd umieli y w peni darem celibatu i dziki nim bd rozkwitay wsplnoty chrzecijaskie, w ktrych bd mogy si powtrzy cuda towarzyszce pierwszemu przepowiadaniu Ewangelii.

Dobiegajcy kresu Rok w. Pawa kieruje nasz myl take ku Apostoowi Narodw, ktry janieje przed naszymi oczyma jako wspaniay wzr kapana, cakowicie ?oddanego? swej posudze. ?Mio Chrystusa przynagla nas ? pisa ? pomnych na to, e skoro Jeden umar za wszystkich, to wszyscy pomarli? (2 Kor 5, 14). Doda jeszcze: ?Za wszystkich umar po to, aby ci, co yj, ju nie yli dla siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar i zmartwychwsta? (2 Kor 5, 15). Czy mona zaproponowa lepszy program kapanowi starajcemu si o postpy na drodze do chrzecijaskiej doskonaoci?

Drodzy kapani, uroczyste obchody 150. rocznicy mierci w. Jana Marii Vianneya odbywaj si zaraz po zakoczeniu obchodw 150. rocznicy objawie w Lourdes (1858 r.). Ju w 1959 r. papie Jan xxiii zauway: ?Krtko przed zakoczeniem penego niebiaskich zasug ycia w. Proboszcza z Ars, w innej okolicy Francji ukazaa si Ona niewinnej i pokornej dziewczynce, by przez ni macierzyskim upomnieniem wezwa ludzko do modlitwy i chrzecijaskiej pokuty; a dostojny Jej gos, do dzi poruszajcy dusze mimo upywu wieku, dwiczy dugo i szeroko jakby w nieskoczono. W rzeczy samej czyny i sowa kapana, wyniesionego do czci witych, ktrego setn rocznic obchodzimy, jakby jakim uprzedzajcym niebiaskim wiatem owietliy nadprzyrodzone prawdy, ktre objawione zostay w grocie w Lourdes niewinnej dziewczynce. On sam ywi wielkie naboestwo do Niepokalanego Poczcia Najwitszej Dziewicy, w r. 1836 powici koci parafialny Maryi Niepokalanie Pocztej, a w r. 1854 z uczuciami najgbszej czci i radoci przyj ogoszenie dogmatu katolickiego, ktry t prawd nieomylnym orzeczeniem zdefiniowa? 50. wity Proboszcz zawsze przypomina swoim wiernym, e ?Jezus Chrystus da nam wszystko, co mg, a teraz pragnie nas jeszcze uczyni dziedzicami najcenniejszego, co ma, to znaczy swojej Najwitszej Matki? 51.

Najwitszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapaski, proszc, by za Jej spraw kady kapan wielkodusznie odnowi w swej duszy ideay cakowitego oddania si Chrystusowi i Kocioowi, ktre inspiroway myl i dziaanie witego Proboszcza z Ars. Swym arliwym yciem modlitwy i gorc mioci do Jezusa Ukrzyowanego Jan Maria Vianney umacnia swe codzienne bezwarunkowe oddanie Bogu i Kocioowi. Oby jego przykad pobudzi kapanw do tak bardzo dzi i zawsze potrzebnego wiadectwa jednoci z biskupem, midzy sob oraz z wiernymi wieckimi. Mimo za, ktre istnieje w wiecie, zawsze zachowuj aktualno sowa Chrystusa do apostow w Wieczerniku: ?Na wiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwag: Jam zwyciy wiat? (J 16, 33). Wiara w Boskiego Nauczyciela da nam si potrzebn, by z ufnoci spoglda w przyszo. Drodzy kapani, Chrystus na was liczy. Jeli idc za przykadem witego Proboszcza z Ars, pozwolicie, by On was zdoby, wy rwnie staniecie si we wspczesnym wiecie posacami nadziei, pojednania i pokoju!

Z moim Bogosawiestwem Apostolskim.

W Watykanie, 16 czerwca 2009 roku

Benedykt XVI

Zmieniony: piątek, 30 kwietnia 2010 11:15
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.074 seconds, 5.89 MB
Application afterRender: 0.098 seconds, 6.40 MB

Zużycie pamięci

6732752

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1582165844' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'dflljm7031qms4pgo0vhbgs183'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dflljm7031qms4pgo0vhbgs183','1582166744','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 32)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 88
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-20 02:45:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-20 02:45:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='88'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-02-20 02:45:44' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-02-20 02:45:44' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 32 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak